Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medyczne prawo karne z zagadnieniami prawa farmaceutycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S411-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Medyczne prawo karne z zagadnieniami prawa farmaceutycznego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Interdyscyplinarne prawo medyczne i farmaceutyczne. Perspektywa lekarzy i pacjentów
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapraszamy studentów od 3 do 5 roku studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będzie problematyka medycznego prawa karnego oraz prawa farmaceutycznego. W trakcie zajęć zostanie omówiona tematyka deontologiczno- prawna związana z medycyną oraz wykonywaniem zawodu lekarza oraz kwestie dotyczące prowadzenia badań klinicznych i dostępu do leków. Zajęcia nie będą ograniczały się jedynie do polskich regulacji prawnych, ale zostanie uwzględniona także perspektywa międzynarodowa. Zostaną poddane analizie kluczowe zagadnienia wynikające z postępu wiedzy i techniki medycznej i farmaceutycznej ( np. kwestia dopuszczalności przeszczepów, prowadzenia badań klinicznych, wspomaganej reprodukcji, przerywania ciąży, sterylizacji, duplikacji w procesie klonowania , utrzymywania biologicznej egzystencji chorych w stanie wegetatywnym, przerywania intensywnej terapii, uśmiercania na życzenie osoby chorej ).

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będzie problematyka medycznego prawa karnego oraz prawa farmaceutycznego. Poniżej zarys tematyki, która będzie poddawania szczegółowej analizie w trakcie zajęć.

1. PRAWO MEDYCZNE

• definicja prawa medycznego

• regulacje prawne dotyczące prawa medycznego, zarówno krajowe, jak

i międzynarodowe

• współczesne ujęcie prawa medycznego - problemy i wyzwania

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LECZENIE BEZ ZGODY

• forma zgody

• wiek pacjenta

• zakres odpowiedzialności

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEUDZIELANIE POMOCY MEDYCZNEJ

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPOWODZENIE W LECZENIU

• błąd diagnostyczny

• błąd terapeutyczny

• błąd techniczny

• błąd organizacyjny

błąd w sztuce lekarskiej

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

• wina umyślna v. wina nieumyślna

• błąd w sztuce lekarskiej

• eksperyment medyczny

• przeszczepy

• przerywanie ciąży

• sterylizacja

• zabiegi kosmetyczne

• ryzyko nowatorstwa

• odpowiedzialność za łapownictwo

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZED RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA

7. TAJEMNICA ZAWODOWA ORAZ OBOWIĄZKI LEKARZA W ZAKRESIE WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

• podstawy odpowiedzialności zawodowej lekarza i innych pracowników medycznych

• postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej

• postępowanie przed sądem lekarskim

9. RELACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ DO INNYCH FORM ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

10. BADANIA KLINICZNE

• fazy badań klinicznych

• uczestnik-sponsor-badacz

• zgoda na udział w badaniu klinicznych

• Good Clinical Practice

11. DOSTĘP DO LEKÓW

• definicja produktu leczniczego

• procedury dopuszczenia do obrotu leków

• leki a suplementy diety

• monitorowanie działań niepożądanych

12. KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI

Literatura:

1. A. Augustynowicz, A.Budziszewska-Makulska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2011.

2. M. Boratyńska, P.Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, ROZDZIAŁ V i IX

3. M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza, Warszawa 2008

4. M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, ROZDZIAŁ II i IV

5. A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2011

6. R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009

7. M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2016

8. A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, ROZDZIAŁ III

9. M. Nesterowicz, Prawo Medyczne, Toruń 2007, ROZDZIAŁ IV

10. M. Nesterowicz, (red.) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2009

11. L. Ogiegło (red.) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2010

12. L. Ogiegło, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2018

13. W.L. Olszewski (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2016

14. G. Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991, ROZDZIAŁII i X

15. M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998

16. M. Śliwka (red.), Prawo badań klinicznych w zarysie, Toruń 2013

17. E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa, ROZDZIAŁ II

18. E. Zielińska, (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2014

19. E. Zielińska, (red.) System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego, red. R. Kubiak, L. Kubicki,Warszawa 2018

20. E. Zielińska, (red.) System Prawa Medycznego. Tom II. Regulacja prawna czynności medycznych, red. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uregulowaniami prawa polskiego oraz standardami międzynarodowymi obowiązującymi w dziedzinie medycyny oraz zasadami odpowiedzialności pracowników medycznych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz naruszenie obowiązujących przepisów. Ponadto celem zajęć jest przybliżenie tematyki badań klinicznych oraz regulacji prawnych w zakresie dostępu do leków.

Student/ka zdobędzie wiedzę z zakresu prawa medycznego oraz prawa farmaceutycznego .Ponadto student/ka będzie mógł/a swobodnie poruszać się w orzecznictwie sądów powszechnych w omawianym zakresie. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi pozycjami w literaturze. Zajęcia przewidują dla uczestników także udział w dyskusji i wymianę argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności + ocena za przygotowany referat

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Konieczniak, Katarzyna Syroka-Marczewska, Eleonora Zielińska
Prowadzący grup: Katarzyna Syroka-Marczewska, Eleonora Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.