Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wykroczeń: materialne i procesowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W030S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wykroczeń: materialne i procesowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Program wykładu obejmuje kompleksową prezentację materialnoprawnych i procesowych zagadnień prawa wykroczeń.

W ramach materialnoprawnego modułu wykładu najbardziej szczegółowo omówione zostaną przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń, w tym: zasady odpowiedzialności za wykroczenia, podstawowe instytucje prawa wykroczeń, kary i środki karne oraz zasady ich wymierzania. Wykład obejmie także charakterystykę części szczególnej kodeksu wykroczeń, w tym analizę wybranych typów najczęściej popełnianych wykroczeń, oraz charakterystykę wybranych regulacji pozakodeksowego prawa wykroczeń.

Systematyka wykładu jest zgodna ze strukturą Kodeksu wykroczeń. Podstawowym założeniem wykładu jest wskazanie słuchaczom specyfiki prawa wykroczeń, omówienie regulacji odmiennych w stosunku do prawa karnego i ich funkcjonalizacja oraz racjonalizacja. Pierwsze wykłady są poświęcone pojęciu i istocie prawa wykroczeń, źródłom prawa wykroczeń (ze szczególnym akcentem na pozakodeksowe prawo wykroczeń) oraz wzajemnym relacjom pomiędzy prawem karnym wykroczeń a prawem karnym powszechnym.

Trzon wykładu stanowi sfunkcjonalizowana prezentacja instytucji i uregulowań swoistych dla materialnego prawa wykroczeń, nie występujących w ogóle w prawie karnym powszechnym. Do takich instytucji i uregulowań należą przede wszystkim: ekwiwalencja form winy; eliminacyjny i idealny zbieg czynów karalnych, środki oddziaływania wychowawczego. W ramach wykładu szczególna uwaga zostanie poświęcona czynom zabronionym przepołowionym, tj. czynom zabronionym zdefiniowanym co do zasady analogicznie w prawie wykroczeń i w prawie przestępstw, zawierającym w swoich znamionach tzw. kryterium przepoławiające (należą do nich m.in. kradzież, przywłaszczenie).


Moduł procesowy wykładu jest poświęcony postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Systematyka wykładu zasadniczo będzie oparta o strukturę Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Założeniem wykładu jest omówienie podstawowych instytucji postępowania w sprawach o wykroczenia. Ze względu na bardzo liczne odesłania w ustawie do Kodeksu postępowania karnego, regulacje stricte karnoprocesowe będą w trakcie zajęć jedynie zasygnalizowane, a zostaną wyeksponowane zasady, uczestnicy oraz tryby postępowania charakterystyczne dla postępowania w sprawach o wykroczenia. W sposób szczególny będzie to dotyczyło pozycji prawnej osoby, przeciwko której jest ono prowadzone, a także uprawnień Policji i funkcjonariuszy innych organów procesowych w trybie mandatowym. Z uwagi na prowadzoną dyskusję dotyczącą zasadności utrzymania obecnego modelu rozstrzygania spraw o wykroczenia, w trakcie zajęć słuchaczom zostaną również zwięźle przedstawione modele rozpoznawania spraw o czyny, będące odpowiednikami polskich wykroczeń przyjętych w wybranych państwach europejskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wykładu obejmuje kompleksową prezentację materialnoprawnych i procesowych zagadnień prawa wykroczeń. W ramach zajęć zostaną omówione zostaną przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń, a także charakterystyka części szczególnej kodeksu wykroczeń, w tym analiza wybranych typów najczęściej popełnianych wykroczeń i wybranych regulacji pozakodeksowego prawa wykroczeń. W trakcie zajęć zostaną również omówione podstawowe instytucje postępowania w sprawach o wykroczenia. W sposób szczególny będzie to dotyczyło pozycji prawnej osoby, przeciwko której jest ono prowadzone, a także uprawnień Policji i funkcjonariuszy innych organów procesowych w trybie mandatowym.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Pojęcie i historia prawa wykroczeń. Miejsce prawa wykroczeń w systemie prawa karnego. Źródła prawa wykroczeń. Kodeksowe i pozakodeksowe prawo wykroczeń.

2. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia. Pojęcie i struktura wykroczenia. Czyny zabronione przepołowione.

3. Formy popełnienia wykroczenia. Jedność i wielość wykroczeń. Zbieg wykroczenia z przestępstwem.

4. Kary i środki karne. Zasady ich wymiaru.

5. Obostrzenie kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od ukarania. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu. Przedawnienie karalności i zatarcie ukarania.

6. Systematyka części szczególnej Kodeksu wykroczeń. Analiza wybranych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

7. Analiza wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

8. Analiza wybranych wykroczeń z pozostałych rozdziałów kodeksu wykroczeń.

9. Charakterystyka postępowania w sprawach o wykroczenia. Rodzaje i tryby postępowania. Przedmiot, cele i schemat przebiegu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zasady procesowe obowiązujące w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

10. Uczestnicy postępowania. Sąd i organy uprawnione do prowadzenia czynności wyjaśniających. Strony postępowania. Oskarżyciel publiczny. Oskarżyciel posiłkowy. Obwiniony oraz pozycja prawna osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia oraz osoby, co do której istnieje uzasadnione podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Przedstawiciele stron.

11. Postępowanie dowodowe. Zasady wprowadzania, przeprowadzania oraz utrwalania dowodów w sprawach o wykroczenia. Przesłuchanie. Oględziny. Odczytanie. Eksperyment procesowy. Obwiniony jako osobowe źródło dowodowe. Świadkowie. Opinia biegłego. Pozostałe dowody.

12. Środki przymusu. Zatrzymanie. Kary porządkowe. Tymczasowe zajęcie oraz zabezpieczenie przedmiotów zagrożonych przepadkiem. Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy.

13. Przesłanki procesowe. Przebieg postępowania w sprawach o wykroczenia. Czynności wyjaśniające. Postępowanie przed sądem I instancji. Postępowanie odwoławcze. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Kasacja. Wznowienie postępowania. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia.

14. Postępowania szczególne. Postępowanie nakazowe. Postępowanie przyspieszone. Postępowanie mandatowe – charakterystyka trybu. Przesłanki postępowania mandatowego. Organy uprawnione do nakładania grzywny mandatem karnym. Rodzaje mandatów karnych. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

M. Błaszczyk, W.J. Jankowski, M. Zbrojewska, Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia. Skrypt, Warszawa 2013

A. Marek, A. Marek-Ossowska, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2019

M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2018

P. Daniluk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019

P. Gensikowski, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2016

T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2012

T. Grzegorczyk, W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013

K. Dąbkiewicz, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2017

A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

T. Bojarski, Prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2013

T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011

J. Lewiński, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2011

A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2010

M. Rogalski (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) zna źródła prawa wykorczeń oraz postępowania w sprawach o wykroczenia; zna i rozumie powiązania prawa wykroczeń z prawem karnym oraz obu trybów postępowań

2) prawidłowo definiuje wszystkie podstawowe instytucje prawa materialnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo stosuje i umie sfunkcjonalizować instytucje prawa materialnego oraz procesowego w sprawach o wykroczenia

2) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych prawa materialnego oraz procesowego w sprawach o wykroczenia

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Podstawoym kryterium zaliczenia jest ocena aktywności na zajęciach oraz wyniki testu. Alternatywą do testu jest przygotowanie pracy pisemnej na temat uzgodniony z prowadzącymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Błaszczyk, Katarzyna Girdwoyń, Piotr Kładoczny
Prowadzący grup: Katarzyna Girdwoyń, Piotr Kładoczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.