Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zatrudnienie cywilnoprawne i wolontariat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4K007
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zatrudnienie cywilnoprawne i wolontariat
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Od studenta chcącego uczestniczyć w zajęciach wymaga się zainteresowania prawem pracy oraz tzw. prawem zatrudnienia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praca może być świadczona na rzecz drugiego podmiotu w oparciu o różne podstawy prawne (w ramach różnych stosunków prawnych). Celem wykładu jest wskazanie tych podstaw oraz różnic między nimi. Główna uwaga będzie skoncentrowana na cywilnoprawnych podstawach zatrudnienia oraz wolontariacie.

Pełny opis:

1. Praca w rozumieniu konstytucji; normy konstytucyjne odnoszące się do świadczenia pracy.

2. Dyferencjacja podstaw zatrudnienia i jej przyczyny.

3. Różnice pomiędzy różnymi podstawami zatrudnienia.

4. Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienia cywilnoprawne.

4. Umowa zlecenia.

5. Umowa o dzieło.

6. Umowa agencyjna.

7. Kontrakt menadżerski.

8. Wynagrodzenie w cywilnoprawnych umowach o zatrudnienie i jego ochrona.

9. Wolontariat .

Literatura:

1. M. Gersdorf, Pozapracownicze stosunki zatrudnienia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 11/2012

2. M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013

3. M. Gersdorf, Umowa o pracę umowa zlecenia, umowa o dzieło, Warszawa 1993 r.

4. M. Gersdorf (red.), Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2012

5. A. Musiała, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011

6. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 1/2019 (opracowania poświęcone aspektom zatrudnienia cywilnoprawnego)

7. M. Gersdorf, Rodzaje umów o zatrudnienie, 1994

8. K.W. Baran (red.), System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi odróżnić formy zatrudnienia pracowniczego od niepracowniczego, a także wskazać różnice pomiędzy różnymi formami zatrudnienia cywilnoprawnego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny po ukończeniu zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Maniewska
Prowadzący grup: Eliza Maniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)