Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja problematyki ochrony podstawowych praw i wolności człowieka w kontekście istniejących uregulowań prawnomiędzynarodowych. Analizie poddane są zarówno wiążące normy prawa międzynarodowego (normy traktatowe) jak i tzw. miękkie prawo międzynarodowe (uchwały konferencji i organizacji międzynarodowych). Podstawowym celem wykładu jest udowodnienie powstania nowej dziedziny prawa międzynarodowego, jaką jest międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka, oraz uwypuklenie specyficznych cech charakterystycznych tego prawa.

Pełny opis:

Program szczegółowy:

1. Geneza międzynarodowej ochrony praw człowieka:

a. filozoficzno-prawne aspekty pojęcia praw i wolności człowieka - prawo naturalne i prawo pozytywne,

b. rozwój źródeł prawa wewnętrznego i międzynarodowego w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka.

2. Źródła międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka:

a. umowy międzynarodowe:

i. uniwersalne,

ii. regionalne,

iii. dwustronne.

b. uchwały organizacji i konferencji międzynarodowych - charakter prawny i znaczenie tzw. "miękkiego" prawa międzynarodowego,

c. zagadnienie zwyczaju jako ewentualnego źródła międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka.

3.Trzy generacje praw człowieka:

a. prawa polityczne i obywatelskie,

b. prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne,

c. prawa solidarności ogólnoludzkiej.

4. Uniwersalizm i regionalizm w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka - komplementarność czy konkurencja ?

5. Instytucjonalizm jako cecha charakterystyczna międzynarodowej ochrony praw człowieka:

a. organy o uprawnieniach opiniodawczych,

b. organy sądowe i quasi-sądowe

6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka – analiza porównawcza.

Literatura:

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. Rybczyńska: Prawa człowieka zarys wykładu, wyd. 3, Warszawa 2011

A. Przyborowska-Klimczak: Prawo międzynarodowe publiczne – Wybór dokumentów, Lublin 2008 (Wyd. „Verba”)

B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz: System ochrony praw człowieka, wyd. Zakamycze, (wyd.2) Kraków 2005.

Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Teksty źródłowe (praca zbiorowa), wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu (praca zbiorowa), wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

R. Kuźniar: Prawa człowieka - prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, wyd. Scholar, Warszawa 2000,

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie źródła międzynawowego prawa ochrony praw człowieka.

Student zna systemy ochrony praw człowieka funkcjonujące w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Student potrafi wskazać jak przebiega postępowanie przed organami ochrony praw człowieka.

Student umie ocenić w jakich okolicznościach faktycznych należy odwołać się do którego z systemów prawnych oraz w jakich okolicznościach faktycznych należy skorzystać z określonych środków prawnych

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Zuzanna Kulińska-Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.