Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów krajowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów krajowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Założenia ogólne: Przedstawienie problematyki obowiązywania prawa międzynarodowego w porządku wewnętrznym państwa. Omówienie teorii dualistycznych i monistycznych jako teoretycznego podłoża dla stosowania metod recepcyjnych i pozarecepcyjnych w procesie implementacji. Przedstawienie stanowiska sądów polskich w kwestii stosowania prawa międzynarodowego.

Pełny opis:

1) Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w poglądach doktryny - dualizm i monizm.

2) Prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne jako odrębne systemy prawne zgodnie z koncepcjami dualistycznymi.

3) Stanowisko H.Triepla i D.Anzilottiego.

4) Pluralizm G.A.Walza

5) Teorie monistyczne: szkoła bońska i szkoła wiedeńska.

6) Stanowisko G.W.F Hegla i G.Jellinka – uzasadnienie od strony filozofii i jurysprudencji prawa.

7) Poglądy szkoły bońskiej na przykładzie stanowiska M.Wenzla.

8) Monizm z prymatem prawa międzynaqrodowego.

9) Socjologiczna i psychologiczna wersja monizmu.

10) Szkoła wiedeńska – H.Kelsen.

11) Ewolucja poglądów A.Verdrossa – od monizmu z prymatem prawa wewnętrznego do monizmu z prymatem prawa międzynarodowego.

12) Poglądy B.Mikrine- Guetzevitcha.

13) Obowiązek dostosowania prawa wewnętrznego do prawa międzynarodowego.

14) Brak możliwości powoływania się na postanowienia prawa wewnętrznego dla uchylenia się od wykonywania wiążących norm prawa międzynarodowego.

15) Recepcja jako konsekwencja poglądów dualistycznych.

16) Recepcyjne metody wprowadzania prawa międzynarodowego do porządku prawnego państwa.

- powtórzenie., transformacja

17) Metody pozarecepcyjne jako konsekwencja stanowiska monistycznego.

18) Pozarecepcyjne metody wprowadzania prawa międzynarodowego do porządku prawnego państwa.

- adopcja,

- inkorporacja,

- odesłanie,

- obowiązywanie ex proprio vigore (z mocy własnej),

- wykonanie,

- delegacja.

19) Obowiązywanie umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym.

20) Umowy międzynarodowe a prawo polskie w latach 1918-1997.

21) Obowiązywanie umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym w świetle Konstytucji RP z 1997 roku.

22) Stosowanie umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym.

23) Pojęcie normy samowykonalnej.

24) Stanowisko sądów polskich odnoszące się do zagadnienia stosowania prawa międzynarodowego.

25) Umowy międzynarodowe jako źródło prawa RP.

26) Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego a umowy międzynarodowe.

27) Stosowanie uchwał organizacji i organów międzynarodowych oraz zwyczaju międzynarodowego w polskim porządku prawnym.

28) Przestrzeganie prawa międzynarodowego jako zasada konstytucyjna.

29) Konstytucyjne zasady regulujące obowiązywanie i stosowanie uchwał organizacji i organów międzynarodowych w Polsce.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza: Słuchacze po ukończeniu Studiów posiądą kompleksową wiedzę nie tylko na temat teorii, ale również funkcjonowania i egzekwowania wybranych dziedzin (przewidzianych programem Studiów) prawa międzynarodowego. Słuchacze poznają kierunki rozwoju prawa międzynarodowego, które będą omawiane w oparciu o zmieniające się stosunki międzynarodowe (m. in. takie jak: zwiększenie się roli organizacji międzynarodowych na arenie międzynarodowej i umacnianie się mechanizmów poszanowania praw jednostek), a także kwestie kontrowersyjne dotąd nieuregulowane. Słuchacze będą mieli wiedzę na temat orzecznictwa sądów międzynarodowych oraz obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, w tym Polski.

Umiejętności: Słuchacze w szczególności będą potrafili:

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa międzynarodowego w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawniczego;

- wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problemy prawne i zaproponować ich rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych;

- analizować orzeczenia sądów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne-postawy: Słuchacze będą mogli:

- operować wiedzą na temat różnorodnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego;

- wykorzystać nabyte umiejętności w miejscach pracy, urzędach;

– wyjaśnić współpracownikom, osobom zainteresowanym mechanizmy funkcjonowania prawa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Tomasz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.