Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terroryzm międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terroryzm międzynarodowy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej. W trakcie wykładu w syntetyczny sposób zostaną przedstawione kwestie związane z trudnościami definicyjnymi, typologią terroryzmu i próbami wypracowania normatywnej definicji aktu terrorystycznego, omówione zostaną źródła prawa międzynarodowego tak powszechne, jaki i regionalne, wiążące RP. Słuchacze zostaną zapoznani z prawnomiędzynarodowymi mechanizmami zwalczania współczesnego terroryzmu w oparciu o zasadę aut dedere aut iudicare, wskazane zostaną także nowe kierunki zwalczania terroryzmu, jakie wynikają z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi z 2005 r.

Pełny opis:

Szczegółowe treści przedmiotu:

 Pojęcie terroryzmu. Terroryzm na tle współczesnych stosunków międzynarodowych. Problemy polityczne warunkujące powstawanie źródeł prawa międzynarodowego regulujących zwalczanie terroryzmu.

 Akt terrorystyczny – próba ujęcia normatywnego. Typizacja aktu terrorystycznego we współczesnym prawie międzynarodowym.

 Prawnomiędzynarodowy model zwalczania terroryzmu. Uznanie aktu terrorystycznego za przestępstwo prawa krajowego. Zasada aut dedere aut iudicare. Pomoc prawna. Wymiana informacji. Zobowiązanie do podjęcia działań na szczeblu krajowym.

 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi z 2005 r. – próba nowego podejścia do kwestii zwalczania terroryzmu. Pojęcie przestępstwa okołoterrorystycznego. Obowiązki państwa. Poszanowanie praw człowieka a zwalczanie terroryzmu.

 Kierunki rozwoju prawa międzynarodowego w zakresie zwalczania terroryzmu. Wojna z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego. Koncepcja państw upadłych i uderzenia prewencyjnego. Pojęcie konfliktu asymetrycznego.

Literatura:

Tomasz R. Aleksandrowicz Terroryzm międzynarodowy Warszawa 2008

Kazimierz Lankosz, Michał Chrościcki, Paweł Czubik (red.) Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego Bielsko – Biała 2004

Kazimierz Lankosz, Marcin Marcinko Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne. Wybór tekstów Bielsko Biała 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza: Słuchacze po ukończeniu Studiów posiądą kompleksową wiedzę nie tylko na temat teorii, ale również funkcjonowania i egzekwowania wybranych dziedzin (przewidzianych programem Studiów) prawa międzynarodowego. Słuchacze poznają kierunki rozwoju prawa międzynarodowego, które będą omawiane w oparciu o zmieniające się stosunki międzynarodowe (m. in. takie jak: zwiększenie się roli organizacji międzynarodowych na arenie międzynarodowej i umacnianie się mechanizmów poszanowania praw jednostek), a także kwestie kontrowersyjne dotąd nieuregulowane. Słuchacze będą mieli wiedzę na temat orzecznictwa sądów międzynarodowych oraz obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, w tym Polski.

Umiejętności: Słuchacze w szczególności będą potrafili:

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa międzynarodowego w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawniczego;

- wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problemy prawne i zaproponować ich rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych;

- analizować orzeczenia sądów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne-postawy: Słuchacze będą mogli:

- operować wiedzą na temat różnorodnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego;

- wykorzystać nabyte umiejętności w miejscach pracy, urzędach;

– wyjaśnić współpracownikom, osobom zainteresowanym mechanizmy funkcjonowania prawa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.