Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warunki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warunki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja instytucji skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analizie poddane zostaną warunki, jakie muszą być spełnione aby skarga została przyjęta do rozpatrzenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełny opis:

Program szczegółowy:

1. Wprowadzenie do pojęcia skargi międzynarodowej

2. Ewolucja instytucji skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

3. Omówienie dwóch rodzajów skarg, które mogą być złożone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – skargi indywidualnej oraz skargi międzypaństwowej

4. Omówienie podmiotów uprawnionych do złożenia skargi indywidualnej oraz pojęcia ofiary naruszenia Konwencji

5. Omówienie warunków dopuszczalności skargi indywidualnej:

a) warunek wyczerpania wszystkich środków odwoławczych przewidzianych prawem wewnętrznym

b) wniesienie skargi w przeciągu 6 miesięcy od daty doręczenia ostatecznej decyzji.

6. Omówienie warunków niedopuszczalności skargi:

a) anonimowość skargi,

b) brak znaczącego uszczerbku po stronie skarżącego,

c) identyczność ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał albo inne organy w procedurze międzynarodowej,

d) niemożność pogodzenia skargi z postanowieniami Konwencji i Protokołów,

e) oczywista bezzasadność skargi,

f) nadużycie prawa poprzez złożenie skargi.

Literatura:

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 1-19 t. 1 - 2010, red. Leszek Garlicki, Warszawa wyd. BECK

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 19-59 t.2 w - 2011,, red. Leszek Garlicki, Warszawa wyd. BECK

• M. Nowicki: Wokół Konwencji Europejskiej, Wyd. Zakamycze, 2000.

• M. Nowicki: Europejska Konwencja Praw Człowieka, Wyd. Zakamycze, 2004.

• B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz: System ochrony praw człowieka, Wyd. Zakamycze, (wyd. 2), 2005.

Efekty uczenia się:

Student rozumie instytucję skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Student posiada umiejętność sporządzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Student zdobył kompetencję oceny stanu faktycznego pod kątem możliwości złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.