Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo bilansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5RF-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo bilansowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Prawo bilansowe - 10 godz.

Przedmiot obejmuje:

1. Pojęcie i zadania rachunkowości, podstawowe definicje z zakresu rachunkowości:

a) definicja rachunkowości

b) podział rachunkowości wg funkcji (finansowa, zarządcza)

c) przedmiot rachunkowości

d) metody rachunkowości (bilansowa, podmiotowa, grupowania)

e) funkcje i zadania rachunkowości (informacyjna, kontrolna, sprawozdawcza,

analityczna, statystyczna)

f) zasady rachunkowości (uniwersalne, nadrzędne, szczegółowe)

g) sprawozdanie finansowe- definicja

h) elementy sprawozdania finansowego

2. Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości:

a) polskie przepisy o rachunkowości - ustawa o rachunkowości (uor)

b) Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)

c) międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)

d) procedura zatwierdzania MSR w UE

e) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1606/2002

f) wdrożenie MSR- rozwiązanie polskie

g) jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania

sprawozdań finansowych w Polsce

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

1) Zasady ogólne:

a) polityka rachunkowości, w tym dokumentacja w zakresie stosowanych przez

jednostkę zasad rachunkowości

b) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

c) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych

d) stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

2) Księgi rachunkowe:

a) dziennik

b) księga główna

c) księgi pomocnicze

d) zestawienia obrotów i sald

e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)

f) zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym

3) Dowody księgowe:

a) rodzaje

b) sprawdzanie i kwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych

4. Inwentaryzacja:

a) pojęcie,

b) zakres,

c) tryb przeprowadzania,

d) rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

5. Definicje i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego:

a) aktywa i pasywa - definicje

b) podział aktywów na trwałe i obrotowe

c) podział pasywów na kapitały i zobowiązania

d) koszt wytworzenia

e) cena nabycia, cena sprzedaŜy netto, wartość godziwa

f) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

g) środki trwałe w budowie

h) należności

i) inwestycje

j) zapasy

k) kapitały (fundusze) własne

l) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

m) fundusze specjalne

n) przychody i zyski

o) koszty i straty

p) pozostałe przychody i koszty operacyjne

q) przychody i koszty finansowe

r) zyski i straty nadzwyczajne

s) ustalenie wyniku finansowego

6. Sprawozdawczość finansowa:

1) Elementy sprawozdania finansowego:

a) bilans

b) rachunek zysków i strat

c) informacja dodatkowa

d) rachunek przepływów pieniężnych

e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

2) Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

3) Podział lub pokrycie wyniku finansowego

4) Udostępnienie sprawozdania finansowego

7. Zasady przechowywania i ochrony danych (zbiorów), w tym:

a) dowodów i dokumentacji

b) sprawozdań finansowych

c) pozostałych zbiorów

8. Odpowiedzialność karna:

a) kierownika jednostki

b) biegłego rewidenta

9. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach:

a) rozpoczęcie działalności

b) przekształcenie

c) postępowanie naprawcze

d) likwidacja

e) upadłość

f) prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

10. Szczególne problemy w rachunkowości:

a) zdarzenia warunkowe

b) zdarzenia występujące po dacie bilansu

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

a) wiedza:

Absolwent:

- rozumie zasady rachunkowości,

- rozpoznaje układ bilansu i rachunku zysków i strat,

- rozumie co obejmują i jak są wycenione poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat,

- rozumie kategorie kosztów i przychodów.

b) umiejętności:

Absolwent potrafi:

- zastosować zasady rachunkowości,

- zbudować politykę rachunkowości jednostki,

- rozpoznać pozycje bilansu i rachunku zysków i strat.

c) postawy - kompetencje społeczne:

Absolwent: - analizuje operacje gospodarcze w świetle zasad i standardów rachunkowości,

- rozumie rolę i możliwości polityki rachunkowości w tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej,

- rozumie funkcje i rolę rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Trzpioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.