Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5RF-10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej 10 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie ssłuchaczy z wytycznymi, koncepcjami i zasadami sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF. Słuchaczom zostaną przedstawione modele wyceny pojawiające się w MSSF/MSR (skorygowana cena nabycia, zamortyzowany koszt, wartość godziwa) oraz nakreślone obszary nieuregulowane w polskich przepisach lub uregulowane ogólnie. Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu MSSF przygotuje słuchaczy do pracy w dziale finansowo-księgowym w przedsiębiorstwie międzynarodowym lub sporządzającym sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF.

1. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości oraz jej międzynarodowa instytucjonalizacja

2. Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych

3. Procedura wdrożenia MSSF po raz pierwszy:

4. Przychody: MSR 17 – Leasing; MSR 18 – Przychody,

5. Polityka rachunkowości: MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym;

6. Rzeczowe aktywa trwałe:

MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe,

7. MSR 38 – Wartości niematerialne,

8. MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana;

MSR 36 - Utrata wartości aktywów.

9. Aktywa finansowe:

MSR 39 – Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,

MSSF 7 – Instrumenty finansowe: ujawnianie;

10. Aktywa obrotowe: MSR 2 Zapasy;

11. Umowy o budowę i nieruchomości inwestycyjne: MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne

12. Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe MSR 37

13. Sprawozdawczość finansowa skonsolidowana: MSSF 3 - Połączenie jednostek gospodarczych; Wartość firmy; MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych,

MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

a) wiedza:

Absolwent:

- rozumie skutki wdrożenia MSSF do sprawozdawczości finansowej,

b) umiejętności:

Absolwent:

- potrafi wycenić, ujawnić i zaprezentować zmiany wskutek wprowadzenia MSSF, w następujących obszarach: leasingu, korekty błędów, nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych, zaniechania prowadzonej działalności, przeznaczenia aktywów trwałych do sprzedaży, zapasów, aktywów finansowych, nieruchomości inwestycyjnych, usług długoterminowych,

- potrafi zidentyfikować i oszacować wartości firmy,

c) kompetencje społeczne:

Absolwenci nabywają kompetencje oceny wpływu zmiany polityki rachunkowości na sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, oceny skutków sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego metodą nabycia zgodnie z MSSF.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Barbara Misterska-Dragan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.