Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5RF-9 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Rachunkowość podatkowa - 15 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości podatkowej, w tym z różnicami trwałymi i przejściowymi między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym, zasadami tworzenia i rozliczania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kalkulacją dochodu i podstawy do opodatkowania oraz wyniku finansowego netto, jak również różnic kursowych.

Program szczegółowy obejmuje: przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego, przychody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, nieodpłatne świadczenia, umorzone lub przedawnione zobowiązania, odzyskane należności, data powstania przychodu, przychody z tytułu różnic kursowych, koszty według prawa bilansowego, koszty według prawa podatkowego, moment potrącenia kosztów, klasyfikacja kosztów według prawa podatkowego, koszty z tytułu różnic kursowych, różnice trwałe i przejściowe między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym.

Podatek odroczony - wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów, dodatnie i ujemne różnice przejściowe po stronie przychodów i kosztów, podatek księgowy a podatek fiskalny, odroczony podatek dochodowy, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, różnice przejściowe wynikowe i kapitałowe, przykłady, strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego,

Przejściowe (okresowe) różnice w przychodach i kosztach rachunkowych i podatkowych (dodatnie i ujemne) – charakterystyka, klasyfikacja, przykłady;

Bilansowe i podatkowe odpisy aktualizujące należności, rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, udokumentowanie nieściągalności należności, umorzenie zobowiązań;

Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu) w oparciu o wynik finansowy, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, dochody wolne od podatku dochodowego, trwałe różnice w przychodach i kosztach rachunkowych i podatkowych (dodatnie i ujemne);

Rezerwy według prawa bilansowego i prawa podatkowego, utrata wartości aktywów według prawa bilansowego i prawa podatkowego, różnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego;

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego i prawa podatkowego, ulepszenia własnych i obcych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego, hipotetyczna wartość netto przedmiotu leasingu;

Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - ustalenie podstawy opodatkowania lub straty, obliczenie należnego podatku, przykład sporządzenia zeznania CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

a) wiedza:

Absolwent:

- posiada wiedzę związaną z kosztami uzyskania przychodu i momentem ich poniesienia,

- wie, na czym polega ustalanie dochodu podatkowego i podstawy opodatkowania,

- zna metody ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

b) umiejętności:

Absolwent:

- potrafi odróżnić różnice trwałe od różnic przejściowych,

- potrafi ustalić dochód podatkowy i podstawę opodatkowania,

- potrafi ustalić podatek dochodowy bieżący,

- potrafi odróżnić dodatnie od ujemnych różnic przejściowych,

- potrafi odróżnić różnice przejściowe wynikowe od kapitałowych,

- potrafi sporządzić zeznanie podatkowe.

c) kompetencje społeczne:

Absolwenci nabywają kompetencje rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Absolwenci interpretują różnice przejściowe i rozumieją rolę tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Anna Białek-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.