Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła i wykładnia prawa. Podstawy prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła i wykładnia prawa. Podstawy prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Prawo – różnorodność regulacji. Przepisy i normy prawne. Struktura normy prawnej (koncepcja dwuelementowa), norma prawna jako wypowiedź warunkowa. Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne: obowiązek, dozwolenie, uprawnienie. Rodzaje norm prawnych: normy-reguły, normy-zasady, policies (normy programowe); normy sankcjonujące i normy sankcjonowane; normy bezwzględnie i względnie wiążące. Rodzaje przepisów prawnych wyróżnione ze względu na funkcje i strukturę aktu normatywnego.

2. Źródła prawa (ujęcie teoretyczne i konstytucyjne). Tradycyjna (pionowa) koncepcja systemu prawa. Hierarchia norm prawnych. Stanowienie prawa jako proces decyzyjny. Charakterystyka aktów normatywnych prawa stanowionego (na przykładzie polskiego systemu prawa): konstytucja, ustawy, akty normatywne o randze ustawy, rozporządzenia. Umowy międzynarodowe (rodzaje). Akty prawa Unii Europejskiej. Akty prawa wewnętrznego (interna). Rola sądów w porządku prawnym. Zwyczaje i prawo zwyczajowe. Miękkie prawo (soft law). Prawa modelowe.

3. System prawa – ujęcie funkcjonalne. Granice systemu prawa – problem pozytywistycznej tezy o źródłach i testu pochodzenia. Niesprzeczność i zupełność systemu prawa. Usuwanie kolizji norm prawnych – reguły kolizyjne. Przepis ogólny (lex generalis) i przepis szczególny (lex specialis). Luki w prawie i sposoby przeciwdziałania im. Podział prawa na gałęzie. Rola Trybunału Konstytucyjnego jako podmiotu badającego zgodność ustaw i innych aktów normatywnych z Konstytucją (i umowami międzynarodowymi). Rola Sądu Najwyższego z punktu widzenia spójności prawa (treściowej i aksjologicznej). Multicentryczność systemu prawa (w działaniu).

4. Obowiązywanie prawa: formalne, realne i aksjologiczne. Zasady identyfikacji norm obowiązujących. Decyzja walidacyjna w procesie stosowania prawa. Derogacja norm. Obowiązywanie prawa w czasie i w przestrzeni. Konsekwencje zasad obowiązywania prawa w dziedzinie prawa skarbowego i finansowego.

5. Wykładnia prawa. Wykładnia prawa i rozumowania prawnicze a koncepcja systemu prawa (system prawa według Jerzego Wróblewskiego). Założenia idealizacyjne przyjmowane w procesie wykładni prawa. Rodzaje wykładni prawa wyróżniane ze względu na podmiot dokonujący. Charakter prawny interpretacji podatkowych. Dyrektywy wykładni i ich status. Rodzaje wykładni prawa wyodrębnione ze względu na sposób jej dokonywania. Spory o jasność prawa i o rolę wykładni językowej.

6. Podmiotowe i przedmiotowe ujęcie prawa (stosunki prawne). Fakty prawne. Podmioty stosunku prawnego: osoby fizyczne, osoby prawne i ułomne osoby prawne z punktu widzenia prawa podatkowego. Państwo jako podmiot prawa: Skarb Państwa, status organów władzy i administracji państwowej. Przedmiot i treść stosunku prawnego. Rodzaje stosunków prawnych. Podział prawa na gałęzie a prawo skarbowe.

7. Stosowanie i przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa jako proces decyzyjny. Sylogizm prawniczy i niesylogistyczne sposoby rozumowania prawniczego. Konstytucyjne zasady stosowania prawa. Dyskrecjonalność (swobodne uznanie) w procesie stosowania prawa. Nadużycie prawa podmiotowego. Obejście prawa na przykładzie prawa podatkowego. Posłuch wobec prawa, legitymizacja prawa i aktów stosowania prawa. Akty nieposłuszeństwa wobec prawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kaleta
Prowadzący grup: Krzysztof Kaleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kaleta
Prowadzący grup: Krzysztof Kaleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)