Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok specjalizacyjny - Europejskie prawo prywatne międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS043S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne II cz. b 2200-1A155

Założenia (lista przedmiotów):

Postępowanie cywilne 2200-1B137
Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne II cz. b 2200-1A155
Prawo handlowe 2200-1B087
Prawo Unii Europejskiej 2200-1A154

Założenia (opisowo):

Fundamentalnym założeniem proponowanego bloku jest powiązanie trzech, dotychczas zupełnie rozerwanych płaszczyzn refleksji nad prawem, to znaczy elementów:

1) prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europejskiej;

2) prawa prywatnego międzynarodowego; a także

3) elementów prawa procesowego cywilnego (jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń i dokumentów pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do prawa prywatnego międzynarodowego Unii Europejskiej. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

2. Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej

3. Międzynarodowe prawo rodzinne

4. Międzynarodowe prawo upadłościowe

5. Międzynarodowe prawo spadkowe: unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012

Pełny opis:

Założeniem bloku jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw funkcjonowania międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach cywilnych w ramach Unii Europejskiej. Rozbudowuje on wiedzę przyszłych prawników na temat prawa prywatnego międzynarodowego (międzynarodowego prawa kontraktów, zobowiązań pozaumownych, międzynarodowych upadłości, międzynarodowego prawa rodzinnego oraz spadkowego).

Absolwent bloku będzie głęboko rozumiał procesy rządzące międzynarodowym obrotem cywilnoprawnym w Unii Europejskiej. Będzie zdolny zastosować w praktyce mechanizmy współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny na rynku pracy (cenny nabytek dla kancelarii adwokacko-radcowskich obsługujących obrót gospodarczy, kancelarii notarialnych oraz dla wydziałów cywilnych, rodzinnych i gospodarczych sądów powszechnych). Absolwenci o predyspozycjach naukowych będą w przyszłości w stanie efektywnie uczestniczyć w międzynarodowych sieciach naukowych oraz tworzyć wartościowe programy badawcze o zasięgu paneuropejskim.

Literatura:

Do zagadnień ogólnych bloku:

- P. Stone, Private International Law in the European Union, 4th ed., Cheltenham: Elgar European Law 2018

- U. Magnus, P. Mankowski (eds.), European Commentaries on Private International Law, Köln: Verlag Otto Schmidt 2018 (Rome I/II, Regulation No. 650/2012)

Efekty uczenia się:

Przeciętny absolwent bloku będzie głęboko rozumiał procesy rządzące międzynarodowym obrotem cywilnoprawnym w Unii Europejskiej.

Rozumie strukturę unijnego prawa prywatnego międzynarodowego oraz jego relację do prawa krajowego.

Zna system źródeł prawa prywatnego międzynarodowego UE oraz treść podstawowych norm tego prawa, jak również zasady rządzące wykładnią i stosowaniem PPM UE.

Jest przygotowany do nauki praktycznego stosowania tych norm prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach; lektura zaleconych tekstów i orzecznictwa sprawdzana w formach przewidzianych przez wykładowców.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych. Międzynarodowe prawo rodzinne UE (2200-1W127N)

Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej (2200-1W128N)

Unijne międzynarodowe prawo upadłościowe. Międzynarodowe prawo spadkowe (2200-1W129N)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Współpraca sądowa w sprawach cywilnych. Międzynarodowe prawo rodzinne UE (2200-1W127S)

- Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej (2200-1W128S)

- Unijne międzynarodowe prawo upadłościowe. Międzynarodowe prawo spadkowe (2200-1W129S)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)