Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne konteksty pedagogiki - WOK

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-DD-TKP/WOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne konteksty pedagogiki - WOK
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Skrócony opis: Problemy edukacji z perspektywy współczesnych przemian kulturowych.

Krytyczny dyskurs kultury - próba teoretycznego uchwycenia przyczyn kryzysu kultury współczesnej. Wychowanie wobec nowych zjawisk kulturowych: 1/ Cywilizacja szybkich zmian.2/ Umasowienie kultury. 3/Zmiany w komunikowaniu. 4/ Przemiany w obrębie kanonu. 5/Zmiana statusu tradycji.6/ Mediatyzacja kultury. 7/Karnawalizacja rzeczywistości.8/ Dewaluacja znaku i znaczenia.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu analizę różnorodnych dyskursów wyrosłych z określonych tradycji intelektualnych; wskazuje na interdyscyplinarny, zróżnicowany charakter wiedzy pedagogicznej i jej relacje z innymi rodzajami wiedzy oraz na specyfikę problemów edukacyjnych, wynikających ze zjawisk społecznych i kulturowych.

1.Pojęcie kultury. Różnorodność pojmowania kultury .Główne wyróżniki zjawisk kulturowych. Zmiany kulturowe.

2.Kultura masowa. Nowe oblicza masy. Kultura masowa a dewaluacja znaczenia. Człowiek w hiperrzeczywistości – nowy homo ludens.

3. Kanon a wychowanie. Kanon w humanistycznym dyskursie naukowym. Przemiany kanonu, jego miejsca i funkcjonowania we współczesnej kulturze. Proces unieważniania kanonu (negacja hierarchii i kryteriów wartościowania) i jego implikacje wychowawcze.

4. Tradycja i wychowanie. Zjawisko detradycjonalizacji kultury współczesnej. Mediatyzacja tradycji. Przemiany w obrębie hermeneutycznej, normatywnej, legitymizacyjnej i tożsamościowej funkcji tradycji.

5. Kultura zmediatyzowana. Kultura a gra mediów /interaktywność, intertekstualność, interdyskursywność, intermedialność/. Antropologia cyberprzestrzeni. Cyberkultura jako kultura wolności .

6. Kultura – komunikacja – wychowanie. Destrukcje wspólnoty symbolicznej a problemy komunikacyjne. Kultura komunikowania zapośredniczonego technologicznie. Współczesna komunikacja jako wyzwanie dla humanistyki.

Literatura:

Arendt H. „Między czasem minionym a przyszłym” (roz. „Kryzys edukacji” oraz „ O kryzysie w kulturze (…)” ), Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1994

Baudrillard J.„Precesja symulakrów” w „Postmodernizm. Antologia przekładów”, red.R.Nycz, Wyd.Baran i Suszczyński, Kraków 1996

Kerckhove de D. „Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości”, Wyd.Mikom, Warszawa 1996

Janion M. „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 1996

„Kultura masowa”, antologia tekstów – wybór Cz.Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002

Ortega y Gasset J. „Bunt mas”, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 1997

Postman N. „Technopol. Triumf techniki nad kulturą”, Warszawa 1995

Thompson J.B. „Media i nowoczesność. Społeczna teoria nowych mediów”, Wyd. Astrum, Wrocław, 1998

Toffler A. „Szok przyszłości”Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Doktorant posiada wiedzę dotyczącą funkcji poznawczej tekstu naukowego (tekst w zdobywaniu nowej wiedzy) i funkcji komunikacyjnej tekstu naukowego (przekazywania nowej wiedzy),

2. Doktorant zna różne style przekazu wiedzy w naukowej literaturze pedagogicznej,

3. Doktorant zna podstawowe cechy i zasady naukowych gatunków wypowiedzi (w tym m.in. rozprawy, raportu, eseju, recenzji, monografii itd.)

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Doktorant potrafi stosować terminologię naukową i specjalistyczną z zakresu nauk pedagogicznych, z uwzględnieniem jednoznaczności, ścisłości i precyzji wypowiedz,

2. Doktorant potrafi logicznie skomponować i napisać tekst naukowy z uwzględnieniem wszelkich zasad kultury tekstu naukowego, potrafi obiektywnie przedstawić zjawiska i problemy, z cytowaniem prac innych autorów, stosowaniem przypisów itd.,

3. Doktorant potrafi precyzyjnie formułować tezy i podporządkowywać im tok naukowego wywodu, potrafi dopasować styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, w jakiej jest ona wygłaszana (np. referat, artykuł itp.),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Doktorant wykształca postawę krytycznego myślenia w obszarze problemów i dylematów pedagogicznych,

2. Doktorant wykazuje naukową samodzielność w opracowywaniu podejmowanych tematów oraz prezentuje dojrzały styl wypowiedzi naukowej,

3. Doktorant jest przygotowany do wyrażania swojego stanowiska i podawania argumentów na jego obronę, z zachowaniem szacunku i otwartości wobec innych stanowisk.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Milczarek-Pankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.