Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-EG-Naucz
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne
uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Pełny opis:

W ramach warsztatów realizowane są następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie budowy oraz działania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego z punktu widzenia ich optymalnego wykorzystania w zawodowej pracy głosem.

2. Ćwiczenia odpowiedniej do mówienia postawy ciała.

3. Wypracowanie umiejętności rozluźniania obszarów ciała odpowiedzialnych za tworzenie głosu.

4. Ćwiczenia oddechowe: oddychanie przeponowo - żebrowe, podparcie oddechowe, wydłużanie i wyrównywanie fazy wydechowej.

5. Ćwiczenia fonacyjne: miękki atak dźwięku, wykorzystanie rezonatorów.

6. Ćwiczenia artykulacyjne.

7. Praca nad techniką mowy.

8. Praca z tekstem.

9. Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. Elementy autoprezentacji.

10. Higiena pracy głosem

Literatura:

1. Bednarek J. D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2002

2. Ciecierska-Zajdel B., Trening głosu, Warszawa 2012

3. Emisja głosu nauczyciela, red. M. Przybysz-Piwko. Warszawa 2006

4. Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 1995

5. Linklater K., Uwolnij swój głos, Kraków 2012

6. Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli, red. M. Śliwińska-Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź 2011

7. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003

8. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.

9. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007

10. Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001.

11. Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia: zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004

Efekty uczenia się:

Student będzie umieć:

WIEDZA

- zna i omawia mechanizmy tworzenia głosu;

- zna i omawia budowę narządu mowy i sposób tworzenia dźwięków mowy.

- zna i wymienia ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne i usprawniające aparat artykulacyjny;

- zna i wymienia wskazania i przeciwskazania do pracy z głosem, wykonywania ćwiczeń oddechowych i głosowych;

- zna i wymienia zasady utrzymania prawidłowej higieny głosu;

- zna zależności między procesami mentalnymi i fizycznymi wpływającymi na indywidualną jakość głosu;

UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje nawyki emisyjne;

- rozpoznajekonteksty fonetyczne różnicujące stopień trudności wymawianiowej tekstu;

- modyfikuje nieprawidłowe nawyki emisyjne i artykulacyjne;

- prezentuje ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne i usprawniające aparat artykulacyjny;

- ocenia pod względem poprawności i estetyki wypowiedzi języka mówionego;

- kształtuje swoje wypowiedzi zgodnie z normą wysoką języka mówionego;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość złożoności problemów związanych z emisją głosu i wpływu jej zaburzenia na komunikację oraz estetykę wypowiedzi;

- akceptuje różnice wynikające z indywidualnych zdolności i możliwości głosowych;

- ma świadomość złożoności anatomii i fizjologii człowieka w tym złożoności zjawiska głosu;

- promuje wzorce zdrowego posługiwania się głosem.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła i kontrola obecności (szczegółowe warunki zaliczenia w części B sylabusa)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wyszyńska, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Agata Piotrowska-Mastalerz, Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wyszyńska, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)