Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Select Aspects of North American Education and Educational Research-English B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-KJO-16/SENAER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Select Aspects of North American Education and Educational Research-English B2+
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać język angielski na poziomie B2, by efektywnie uczestniczyć w zajęciach i korzystać z prezentowanych materiałów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs dotyczy ważnych bądź ciekawych zjawisk, problemów i trendów edukacji północnoamerykańskiej.

Pełny opis:

Podczas kursu przedstawionych i omówionych zostanie wiele ważnych bądź ciekawych zjawisk z obszaru edukacji północnoamerykańskiej. Tematyka obejmie zagadnienia takie jak:

1) Trendy edukacyjne. Temat ten koncentrować się będzie na 'modach' w amerykańskim szkolnictwie, ale również na trendach, które wywarły poważny wpływ na tamtejszy system edukacujny np.: ruch na rzecz samooceny, Taksonomia Bloom'a, myślenie kreatywne itd.

2)Ruch na rzecz myślenia oraz ruch na rzecz myślenia krytycznego.

3)Wgląd w sposoby rozumienia własnej wiedzy i poznania przez zwykłych ludzi- metapoznanie oraz rozumienie epistemologiczne w oparciu o badnia empiryczne prowadzone przez D. Kuhn.

4)Filozofia dla dzieci- model nauczania umiejętności rozumowania, argumentowania oraz racjonalnego osądu stworzony przez Matthew Lippman'a.

5)Teorie uczenia się w oparciu o behawioryzm, kognitywizm oraz psychologię humanistyczną, np. teoria Ausbel'a, konstruktywizm.

6)Logika Nieformalna jako alternatywne podejście do nauczania logiki.

7)Nauczanie problemowe.

8)Style uczenia się.

9)Motywacja ucznia.

Konwersacje bazować będą na akademickich publikacjach północnoamerykańskich dostarczonych przez nauczyciela.

Metody kształcenia będą opierać się na podejściu komunikacyjnym. Obejmą dyskusje, debaty,pracę w grupach, krótkie prezentacje w oparciu o analizę i interpretację tekstów.

Literatura:

Dyskusje bazować będą na materiałach dostarczonych przez wykładowcę tzn. na artukułach i fragmentach książek opublikowanych w USA i Kanadzie oraz źródłach internetowych np.:

1) Matthew Lipman "Thinking in Education" (2003)

2) Deanna Kuhn " Education for Thinking" (2008)

3) Richard Paul & Linda Elder "Educational Fads" (2007)

4) John Passmore "On Teaching to be Critical" (1967)

5) Deanna Kuhn "How Do People Know" (2001)

6) Internet resources e.g. Stanford Encyclopedia of Philosophy

7) Ralph H. Johnson & Anthony Blair "Logical Self-defence" (1998)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student :

1.Wykazuje się znajomością ważniejszych zagadnień związanych z edukacją w USA oraz Kanadzie

2. Jest przygotowany do posługiwania się angielską terminologią specjalistyczną z zakresu kierunkustudiów ;

3. Wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów, opublikowanych w języku angielskim;

4. Streszcza w języku angielskim , ustnie lub pisemnie, informacje, wyniki badań naukowych, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym lub innych źródłach związanych z dziedziną studiów;

5. Przedstawia w języku angielskim prezentacje, przygotowane zgodnie z konwencją, na podstawie przeczytanej literatury z zakresu dziedziny studiów.

6. Student opanowuje znajomość języka na poziomie B2 plus.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium zaliczenia kursu jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Kurs kończy się testem w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.