Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Memory - History - Education

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-KJO-47/MHE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Memory - History - Education
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest realizacja planowanego 12-dniowego wyjazdu studyjnego do Niemiec (Berlin, Poczdam, Getynga, Wolfenbüttel, Brunszwik), podczas którego studenci wezmą udział w szeregu seminariach, prezentacjach, dyskusjach panelowych w języku angielskim i niemieckim.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Pamięć o przeszłości ma również aspekt pedagogiczny – wpływa na kształtowanie wartości jednostki i zbiorowości, na formowanie postaw, dokonywanie wyborów, na „wchodzenie w kulturę” lub „dorabianie się dobra kulturowego”. Z przeszłości pedagogiki i myśli o wychowaniu można uczyć się, do czego prowadzić mogą określone ideały wychowawcze, wzorce postaw i wartości – zwłaszcza w określonym kontekście historycznym, w tym kulturowym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Celem zajęć jest ukazanie ciągłości rozwoju myśli pedagogicznej w perspektywie historycznej.

Pełny opis:

Pamięć - Historia - Edukacja

"Tylko ci, którzy znają przeszłość, mają przyszłość" - Wilhelm von Humboldt

Pamięć decyduje o rozwoju człowieka, dlatego tak ważna jest także w edukacji. Gdyby nie było pamięci o przeszłości, szkoły i uniwersytety byłyby zbędne. Każdy powinien o własnych siłach być właścicielem pamięci. Dzięki pamięci nie tylko ludzie, ale także całe społeczeństwa i kultury mogą się rozwijać.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o historii. Dzięki niej możemy zrozumieć naszą obecną sytuację na świecie. Historia wyjaśnia rzeczywistość wokół nas. Pamięć o historii pozwala to nam również wyciągnąć wnioski na temat przewidywania zdarzeń. Wspomnienie odkryć i osiągnięć naszych przodków pozwala nam stale rozwijać siebie. To daje nam możliwość uczenia się na własnych błędach i nie powtarzać. To jest podstawą edukacji.

Dla Polaków wspólna historia z Niemcami jest bardzo ważne. Jako sąsiedzi, oba narody mają ponad tysiącletnią wspólną przeszłość. W relacjach między dwoma narodami, od średniowiecza poczynając, było wiele napięć i wojen. Obecne Niemcy były zdecydowanym zwolennikiem polskich wysiłków integracji z UE i wspierają Polaków na wielu płaszczyznach także teraz. Wspólna historia sprawia, że ​​jest to możliwe, i wyjaśnia, jak ważne jest zachowanie dobrych relacji sąsiedzkich dla przyszłych pokoleń. To pozwala nam uniknąć i uczyć się współpracy. Trzeba zrozumieć, że wsparcie naszych dwóch krajów jest obustronne.

W Niemczech, chcemy skupić się na trzech obszarach: spotkania i dyskusje (przypomnienia), muzeów i miejsc pamięci (historia), uniwersytety i instytucje badawcze (edukacja).

Na początku odwiedzimy stolicę. Wspólnie ze studentami Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Instytut Nauk o Wychowaniu, Zakład Historii Edukacji) organizujemy konferencję naukową na temat "Pamięci - Historia - Edukacja". Chcielibyśmy również wziąć udział w zajęciach na HU Berlin, które prowadzą tamtejsi historycy wychowania: prof. Marcelo Caruso i prof. Sabine Reh. W Berlinie odwiedzimy również Bibliotekę Historii Edukacji, Niemiecko-Rosyjskie Muzeum w Karlshorst, Muzeum - Miejsce Pamięci Konferencji w Wannsee,Niemieckie Muzeum Historyczne Sił Powietrznych (Berlin-Gatow), Niemieckie Muzeum Historyczne. W Poczdamie spotykamy się ze studentami Fachhochschule Potsdam oraz weźmiemy udział w seminarium w Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk - Edycja pism Leibniza.

Planujemy także odwiedzić Getyngę: uniwersytet, domy Gaussa, Braci Grimm, Herbarta, obserwatorium, bibliotekę w Paulinerkirche.

W drugiej części naszej wizyty studyjnej chcemy skupić się na podręcznikach jako medium w historycznych badaniach edukacyjnych od XVI do XX wieku. W tym celu jedziemy do Wolfenbüttel i Brunszwiku. W Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel organizuję razem z moimi niemieckimi kolegami dwudniowe seminarium naukowe. Celem seminarium jest ukazanie dawnych książek szkolnych i literatury edukacyjnej z XVI - XVII wieku w kontekście historii komunikacji oraz metod prac ze starymi drukami (to było tematem mojej pracy habilitacyjnej).

Ostatnim punktem naszej wizyty studyjnej jest Georg Eckert Institut - Leibniz Institute for International Textbook Research w Brunszwiku oraz Uniwersytet Techniczny w Bryunszwiku. W bibliotece badawczej GEI oraz w Katedrze Badań Historycznooświatowych TU spotykamy się z prof. Eckhardtem Fuchsem. Razem możemy zrobić z najnowszymi trendami w dziedzinie badań naukowych i podręczników w historycznym badań edukacji, w tym do historii i historii nauk edukacyjnych. Z Brunszwiku wracamy pociągiem do Warszawy.

Podsumowując, podczas naszej podróży studyjnej będziemy aktywnie dyskutować na temat "Pamięć - Historia - Edukacja" wspólnie z niemieckimi kolegami i studentami w pięciu instytucjach badawczych i kilku muzeach oraz instytucjach pamięci i edukacji. Jesteśmy pewni, że nasza podróż studyjna przyczyni się do słów Humboldta: "tylko ci, którzy znają przeszłość, mają przyszłość".

Literatura:

1. Marcelo Caruso (ed.): Classroom Struggle. Organizing Elementary School Teaching in the 19th century, Frankfurt am Main 2015.

2. Heine-Elmar Tenorth: Geschichte der Erziehung, Weinheim-München 2008.

3. Michael Giesecke: Sinnenwandel – Sprachwandel – Kulturwandel. Studien zur Vorgeschichte der Informationsgesellschaft, Frankfurt am Main 1992.

4. Sabine Reh (ed. et al.): Wissen machen : Beiträge zu einer Geschichte erziehungswissenschaftlichen Wissens in Deutschland zwischen 1945 und 1990, Weinheim-Basel 2017.

5. Eva Matthes, Carsten Heinze: Das Schulbuch zwischen Lehrplan und Unterrichtspraxis, Bad Heilbrunn/Obb. 2005.

6. Svetlana Andrejeva, Margot Blank: Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst, Berlin 2014.

7. Robert Traba: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

student

-zna terminologię pedagogiczną i jej źródła,

-zna miejsce pedagogiki w systemie nauk społeczno-humanistycznych,

-zna sposoby i procesy rozwoju środków komunikacji społecznej,

UMIEJĘTNOŚCI

student

-potrafi krytycznie analizować przekazy źródłowe właściwe w pracy pedagoga (teoretyczne traktaty pedagogiczne, podręczniki szkolne, dzienniki, filmy),

-potrafi samodzielnie poszukiwać wiedzy wykorzystując do tego odpowiednie źródła,

-potrafi wykorzystać różne techniki komunikacyjne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

student

-ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej i globalnej,

-dokonuje samooceny własnych kompetencji,

-ma refleksje na temat etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Czynne uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie prezentacji w języku niemieckim na podstawie zaproponowanej literatury przedmiotu. Zaliczenie na ocenę - składnik oceny modułowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.