Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Intercultural Dialogue, English B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-KJO-ID Kod Erasmus / ISCED: 05.003 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MKJO - Intercultural Dialogue, English B2+
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnych studiów w języku angielskim (założeniem jest osiągnięcie kompetencji językowych na poziomie B2 + ), głównie w zakresie pracy z tekstem akademickim i dyskusji na tematy pojawiające się w trakcie konwersatorium, a także zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu edukacji międzykulturowej i problematyki kultury pokoju związanej z kształtowaniem postaw tolerancji i solidarności wobec odmienności etnicznych ,kulturowych i obyczajowych.Zajęcia odbywają się w języku angielskim co umożliwi doskonalenie kompetencji komunikacyjnych studentów i przygotuje do współpracy międzynarodowej i studiów zagranicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do studiów zagranicznych i współpracy międzynarodowej w obszarze kultury. W trakcie zajęć skoncentrujemy się na dialogu międzykulturowym, który poprzez poznawanie Inności umożliwia porozumienie i współpracę w duchu tolerancji i pokoju ludzi różnych narodowości i nacji. Jak szukać tego, co wspólne w zróżnicowanym kulturowo świecie? Jak budować i rozszerzać obszary porozumienia i tolerancji? Jak działać na rzecz tworzenia kultury pokoju? - To najważniejsze z pytań, na których skoncentrujemy się w czasie prowadzonej w języku angielskim dyskusji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do studiów zagranicznych i współpracy międzynarodowej w obszarze kultury. W trakcie zajęć skoncentrujemy się na dialogu międzykulturowym, który poprzez poznawanie Inności umożliwia porozumienie i współpracę w duchu tolerancji i pokoju ludzi różnych narodowości i nacji. Jak szukać tego, co wspólne w zróżnicowanym kulturowo świecie? Jak budować i rozszerzać obszary porozumienia i tolerancji? Jak działać na rzecz tworzenia kultury pokoju? - To najważniejsze z pytań, na których skoncentrujemy się w czasie prowadzonej w języku angielskim dyskusji.

W wymiarze dydaktycznym, celem zajęć jest jak najpełniejsza integracja ścieżki merytorycznej ze ścieżką językową.

W przebiegu ścieżki merytorycznej studenci poznają następujące obszary:

1.Co to jest dialog między kulturami?

2.Podstawy edukacji międzykulturowej.

3.Wybrane zagadnienia z zakresu dialogu międzykulturowego przez sztukę z Journal of Art and Journal of Art and Design Education 2005-2010

4.Zrównoważona edukacja- przez sztukę i aktywność twórczą materiały z Europejskiego Kongresu INSEA w Rovaniemi Finlandia 2010.

Ścieżka językowa zakłada podwyższenie kompetencji językowych słuchaczy (przy założeniu poziomu wyjściowego B2) w zakresie wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności niezbędne przy posługiwaniu się językiem akademickim. Proces kształcenia tych umiejętności, zarówno w zakresie sprawności receptywnych (czytanie i słuchanie ze zrozumieniem tekstów akademickich) jak i produktywnych (dyskusja, prezentacja, sporządzanie notatek, pisanie streszczeń i referatów) odbywać się będzie na bazie materiałów merytorycznych, związanych z tematyką konwersatorium.

Literatura:

1.BoughtonD.MasonR.Beyond Multicultural Art Education:International Perspectives WAXMANN ,MUNSTER 1999

2.International Journal of Education Through Art and Journal of Art and Design Education 2005-2010

3.Materiały Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA - z kongresów europejskich od 1987 roku do -Rvaniemi 2010 i chwili obecnej

Efekty uczenia się:

Studenci osiągną wiedzę z zakresu edukacji międzykulturowej i problematyki kultury pokoju związanej z kształtowaniem postaw tolerancji i solidarności wobec odmienności etnicznych ,kulturowych i obyczajowych. Zdobędą także informacje na temat teorii i praktyki edukacji wielo i miedzykulturowej przez sztukę w wybranych krajach świata.

Rozwiną umiejętności translatorskie i posługiwania się językiem angielskim ,w toku dyskusji pedagogicznych , zajeć warsztatowych ,także z zakresu muzyki i tańca w wybranych kulturach europejskich.W trkcie zajęć przygotują się do realizacji zadań związnych ze współpracą międzynarodową i studiami zagranicznymi.

Po ukończeniu konwersatorium student :

1.Posiada szerszą i pogłębioną wiedzę na temat zagadnień związanych z wychowaniem przez sztukę w zakresie edukacji międzykulturowej

2.Jest przygotowany do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów;

3.Rozróżnia i prawidłowo stosuje rejestr języka , wybierając rejestr formalny w zakresie języka akademickiego;

4.Posiada umiejętność efektywnego i krytycznego czytania tekstu akademickiego;

5.Streszcza w języku obcym , ustnie lub pisemnie, informacje, wyniki badań naukowych, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym lub innych źródłach związanych z dziedziną studiów;

6. Potrafi ustosunkować się do przeczytanego tekstu i w sposób logiczny i zwięzły wyrazić swoją opinie na poruszane w nim tematy;

7.Posiada podstawowe umiejętności w zakresie academic writing: prawidłowo sporządza notatki z wykładu, zna zasady konstruowania streszczenia i referatu;

8.Wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych w języku obcym, dotyczących jego dziedziny studiów, opublikowanych w języku obcym;

9.Przedstawia w języku obcym prezentację, przygotowaną zgodnie z konwencją, na podstawie przeczytanej literatury z zakresu dziedziny studiów;

10.Umiejętnie oznacza wykorzystane w prezentacji bądź referacie cytaty i odniesienia do opublikowanych źródeł oraz zestawia bibliografię , z której korzystał w pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę .Podstawą uzyskania pozytywnej oceny jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zabieranie głosu w dyskusjach ,w języku angielskim, na temat prezentacji problemów i zagadnień wskazanych powyżej. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji w postaci referatu lub prezentacji multimedialnej ,w języku angielskim. Kryterium podstawowym jest aktywne uczestnictwo ,jakość prezentacji i wypowiedzi.

Kryteria oceniania zgodne są z ogólnymi zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Warszawskim , także z obowiązującą skalą ocen.

Mozliwe są dwie nieobecności w całym kursie.

Praktyki zawodowe:

no

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Mariusz Samoraj
Prowadzący grup: Mariusz Samoraj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.