Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBH-WKP-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie założeń filozoficznych oraz nakreślenie profilu głównych tendencji i orientacji we współczesnej pedagogice, ze szczególnym uwzględnieniem dominujących przesłań, wybranych kategorii, łączących je zależności i kontekstualnych interpretacji.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- ukazać w sposób systematyczny wiedzę niezbędną dla zrozumienia

profilu współczesnej myśli pedagogicznej;

- ukazać zróżnicowanie współczesnej myśli pedagogicznej;

- ukazać filozoficzne wizje podmiotu we współczesnej pedagogice;

- ukazać kulturowe i społeczne konteksty wychowania;.

- przedstawić relacje między różnymi stanowiskami teoretycznymi.

Efekty uczenia się:

Po wykładzie student:

WIEDZA

- posiada wiedzę dotycząca teoretycznych kontekstów współczesnej myśli pedagogicznej;

- posiada wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych kontekstów wychowania ;

- zna znaczenie podstawowych terminów i kategorii;

- posiada wiedzę dotyczącą współczesnych teorii i trendów pedagogicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

- umie analizować i syntetyzować treści wykładu;

- umie stosować odpowiednia terminologię;

- umie wyjaśniać związki między różnymi stanowiskami teoretycznymi;

-umie zadawać pytania dotyczące współczesnych stanowisk w pedagogice.

POSTAWY

- jest otwarty poznawczo na złożoność współczesnej myśli pedagogicznej;

- jest otwarty poznawczo na kulturowe i społeczne konteksty współczesnego wychowania;

- jest otwarty poznawczo na teoretyczne konteksty współczesnej myśli pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania zostaną podane na pierwszym wykładzie.

Obecnośc na wykładzie jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Małgorzata Przanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Przanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach online lub dla osób preferujących model samokształceniowy:

- Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2008

- Erikson, E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, tłum. Przemysław Hejmej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997 (oryg. 1950 Childhood and Society); rozdz. 7 Osiem okresów w życiu człowieka, s. 257-287 (ok. 15str.); rozdz. 11: Wnioski: Pokonać lęk, s. 416-439 (ok. 11str.)

- Włodarczyk R., Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, IMPULS, Kraków 2016 (Rozdz. 3: O stawaniu się człowiekiem – zagadnienia antropologii filozoficznej i pedagogicznej w myśli Ericha Fromma , s. 93-128; Rozdz. 6: Wybrane aplikacje myśli Ericha Fromma do krytycznej teorii edukacji, 227-276)

- Fromm E., Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2001 (oryg. 1941; I wyd. pl. 1970) rozdz. V „Mechanizmy ucieczki”, s. 137-197 [ 1. Autorytaryzm, 2. Destruktywność, 3. Mechaniczny konformizm] oraz rozdz. VII „Wolność i demokracja”, s. 225-256 [1.Złudzenie indywidualności, 2. Wolność i spontaniczność].

- Frankl V. E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013, cz. II Podstawy logoterapii, s. 147-197.

- Milerski B. i Karwowski M., Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie, IMPULS, Kraków 2016 (Rozdz. 3: Racjonalność kształcenia w dyskursie pedagogicznym, s. 121-144; Rozdz. 4: Model teoretyczny: tetragonalna koncepcja racjonalności kształcenia, s. 145-152; Rozdz. 10: Rekapitulacja wyników badań, s. 295-303)

- Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006 (oryg. Motivation and Personality, 1954) rozdz. „Normalność, zdrowie, wartości”.

- Hessen S., Podstawy pedagogiki, tłum. Adam Zieleńczyk, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.100-124.

- Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, PWN, Warszawa 2004, s.35-47 podrozdz. Kształcenie (lub ten sam podrozdział w wydaniu wcześniejszym: wyd. inter esse, Kraków 1993, s. 42-50)

- Przanowska M., Pytanie o sens (w) edukacji. Od Grondinowskiej semantyki sensu i jej pedagogicznych egzemplifikacji do antyredukcjonizmu hermeneutyki kształcenia, zeszyt tematyczny: Między hermeneutyką a edukacją: inspiracje, intuicje, interakcje. Between Hermeneutics and Education: Inspirations, Insights, and Impacts, red. A. Wierciński i M. Przanowska, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (236) 2015, s.30-54.

- Rogers C.R., Sposób bycia, tłum. Maciek Karpiński, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002 (oryg. 1980 A Way of Being), rozdz. 7: „Empatia: niedoceniany sposób bycia”, s. 150-177.

- Karolina Walczak-Człapińska, Świadek wykluczenia w sytuacji bullyingu. Predykatory interwencji, „Kultura i Edukacja / Culture and Education” 2019, nr 1 (123), s. 142-157.

- Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Wzmożona obecność języka wykluczającego w polskiej przestrzeni publicznej – alert dla pedagogów, „Kultura i Edukacja / Culture and Education” 2019, nr 1 (123), s. 126-141.

- Sennett R., Etyka dobrej roboty, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2010, s. 7-76; 295-363. (współczesny pragmatyzm)

- Reut M. (1992), Pytanie – nauczanie problemowe – dialog, [w:] (red.) J. Rutkowiak, Pytanie, dialog, wychowanie, Warszawa, s.155-201. (krytyka pragmatyzmu J. Dewey’a w kontekście tendencji redukcjonistycznych i filozofii hermeneutycznej)

- Colin Koopman and Darren Garside, Transition, Action and Education: Redirecting Pragmatist Philosophy of Education, “Journal of Philosophy of Education”, Vol. 53, No. 4, 2019, p. 734-747. ***W tym tomie część: Redirecting Pragmatist Philosophy of Education, p. 734-806.

- Ortega y Gasset J., Bunt mas, tłum. P. Niklewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2002, s.55-80 (rozdz. VI, VII, VIII) oraz s.102-121 (rozdz. XI, XII).

Ortega y Gasset J., Bunt mas i inne pisma socjologiczne, rozdz. 1. Wejście w siebie i alteracja, rozdz. 2: Życie osobowe, ss. 329-403.

- Mounier E., Życie osobowe (*** alienacja Narcyza i Herkulesa vs życie osobowe)

- Klichowski M., Narodziny cybergizacji: nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, 2014.

- Kostyło H., Przesłanie Pedagogii uciśnionych Paula Freire, „Forum oświatowe” 2 (45), 2011.

- Śliwerski B., Antypedagogika, czyli o kontestacji pedagogiki końca XX wieku, W: Filozofia pedagogice, pedagogika filozofii, nr specjalny „Colloquia Communia”, 2 (75) 2003, s.71-91.

- Holt J., Farenge P., Teach your own: The John Holt Book of Homeschooling, 2003.

- Illich I., Odszkolnić społeczeństwo, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2010.

- Ryk A., W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej. Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2011, s. 32-91, s. 86-88

- Przanowska M., Listening and Acouological Education, WUW, Warszawa 2019, chapter 6.1 Pedagogical apologias in contemporary dynamics of/in education: Approaching the acouological in education, pp. 232-255.

Uwagi:

Ze względu na ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania forma prowadzenia zajęć będzie bardziej jednolita (głównie podająca, z wykorzystaniem narzędzia interaktywnego Mentimeter).

UWAGA: Nie wyrażam zgody na nagrywanie, powielanie, utrwalanie lub zamieszczanie w internecie udostępnianego na platformie materiału.

UWAGA: PIERWSZY WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 26.10.2020r., wykład w dn. 19.10.2020r. – odwołany!

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.