Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/PS - MODUŁ METODYCZNY-PRACA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Z DZIECKIEM I RODZINĄ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/PS - MODUŁ METODYCZNY-PRACA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Z DZIECKIEM I RODZINĄ
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł ten jest obowiązkowy dla wszystkich studentów specjalności Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie oraz Studia nad dzieckiem i rodziną.

Skrócony opis:

Moduł stwarza możliwość na poznanie różnorodnych metod pracy indywidualnej, grupowej i w rodzinie stosowanych w pracy społeczno-wychowawczej. Dzięki warsztatowej i praktycznej formie zajęć student ma także okazję przećwiczyć omawiane metody pracy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Pełny opis:

Celem modułu jest wyposażenie studenta w podstawowy warsztat pracy pedagoga, wychowawcy, asystenta rodziny, edukatora, specjalisty pracy z rodziną.

Podczas zajęć studenci poznają wiele różnorodnych metod pracy indywidualnej, grupowej i w rodzinie stosowanych w pracy społeczno-wychowawczej m.in.arteterapię, bajkoterapię, dramę, techniki relaksacyjne, twórczą wizualizację, streetworking, terapię poznawczo-behawioralną, terapię rodzin (główne nurty i kierunki), ekologiczną terapię rodzin,terapię komunikacyjną, terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach,socjoterapię, wideotrening komunikacji i inne.

Studenci zdobywają wiedzę i ćwiczą umiejętności pracy z dzieckiem i rodzinami wieloproblemowymi, w kryzysie, z problemem przemocy, choroby psychicznej, przeżywającej żałobę. Poznają także metody grupowej pomocy psychologicznej i doświadczają specyfiki procesu grupowego.

Dzięki warsztatowej i praktycznej formie zajęć studenci mają także okazję przećwiczyć omawiane metody pracy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce m in. samodzielnie przygotowując prezentacje, opracowania teoretyczne,prowadząc ćwiczenia grupowe, uczestnicząc w różnorodnych zadaniach, pisząc własny program pracy z grupą i tworząc plan pracy z dzieckiem i/lub rodziną w potrzebie.

Studenci nabywają i pogłębiają swoje umiejętności współpracy, komunikacji, pracy w grupie, planowania działań i ich ewaluacji.

Uzupełnieniem zajęć są 60-godzinne praktyki w rodzinie i środowisku, podczas których studenci mają możliwość ćwiczenia nabytych umiejętności. Podejmują także refleksję na temat własnych mocnych i słabych stron w kontekście przyszłej pracy zawodowej.

Literatura:

- Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, WSiP, Warszawa 2000 (wybrane rozdziały).

- Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2006.

- Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Impuls, Kraków 2008 (wybrane rozdziały).

- Garvin D.Ch., Seabury B. A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T 2, Śląsk, Katowice 1998 (wybrane rozdziały).

- Geldard K., Geldard D., Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, PARPA, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały)

- Grzesiuk Lidia, Psychoterapia – praktyka. Podręcznik akademicki, Eneteia, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna różnorodne metody i formy pracy wykorzystywane przez pedagogów, wychowawców, asystentów rodziny, specjalistów ds.pracy z rodziną,

2. posiada wiedzę na temat teoretycznych podstaw poznanych metod oraz potrafi opisać i wyjaśnić ich cele, założenia, stosowane techniki oraz ich ograniczenia,

3. zna miejsce, funkcje, zadania oraz prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania wybranych instytucji pomocy dziecku i rodzinie,

4. zna potrzeby środowiska i grup osób korzystających z pomocy wybranych instytucji,

5. zna procedury korzystania z pomocy wybranych instytucji pomocy dziecku i rodzinie.

Umiejętności:

1. potrafi zastosować metody pracy społeczno-wychowawczej w pracy z dziećmi, rodzinami, grupą,

2. potrafi zorganizować zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb odbiorców działań,

3. potrafi dostrzec i scharakteryzować problemy, pomóc w ich rozwiązaniu,

4. potrafi analizować mechanizmy funkcjonowania grup i rodzin według wybranej koncepcji teoretycznej,

5. potrafi dokonać ewaluacji działań społeczno-wychowawczych z perspektywy organizatora, grupy i uczestnika/klienta.

Kompetencje społeczne:

1. potrafi nawiązać kontakt z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

2. potrafi współdziałać w grupie, wspólnie zaplanować i zrealizować zadania,

3. jest wrażliwy na potrzeby innych i potrafi zaplanować i podjąć działania zmierzające do ich zaspokojenia.

Metody i kryteria oceniania:

Na egzamin modułowy składa się:

- Przygotowanie programu pracy z grupą dziecięcą lub młodzieżową – opracowanie pisemne dostarczone do koordynatora modułu na tydzień przed egzaminem. Program pracy z grupą ocenia koordynator modułu i drugi pracownik prowadzący zajęcia w ramach modułu metodycznego i wspólnie ustalają ocenę z pracy (40% oceny końcowej),

- Prezentacja programu pracy z grupą podczas egzaminu i odpowiedź na pytania lub zastrzeżenia Komisji (25% oceny końcowej),

- Odpowiedź na pytanie z "Metod pracy z rodziną" - zgodnie z listą zagadnień opracowaną przez osobę prowadzącą (25% oceny końcowej),

- Refleksja własna na temat doświadczeń z odbytej praktyki pedagogicznej w rodzinie i środowisku (10% oceny końcowej).

Praktyki zawodowe:

W ramach modułu student odbywa 60 godzinną praktykę w rodzinie i środowisku. Podczas praktyk student opracowuje plan pracy z dzieckiem i/lub rodziną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.