Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-PR-MPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem zajęć z tego przedmiotu, student powinien mieć opanowaną podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii rozwojowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cele

Przekazanie wiedzy o: definicjach i modelach teoretycznych dotyczących choroby przewlekłej, etapach adaptacji do choroby; powiązaniu chorób somatycznych ze zdrowiem psychicznym; metodyce pracy z osobami z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania podstawowych objawów wybranych chorób somatycznych; wspierania osób chorych będących na różnych etapach radzenia sobie z chorobą; pracy z osobami z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Treści: Sposoby definiowania i modele teoretyczne choroby przewlekłej. Podejście kategorialne i niekategorialne w rozumieniu choroby przewlekłej i wynikające z tego konsekwencje. Wpływ choroby przewlekłej na realizację potrzeb rozwojowych. Etapy adaptacji do choroby przewlekłej. Związek przewlekłych chorób somatycznych ze zdrowiem psychicznym. Radzenie sobie ze stresem związanym z chorobą przewlekłą. Sposoby radzenia sobie z bólem. Metodyka pracy z osobą z następującymi chorobami przewlekłymi: alergią, astmą,

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

- definicji i modeli teoretycznych dotyczących choroby przewlekłej, etapów adaptacji do choroby

- powiązania chorób somatycznych ze zdrowiem psychicznym

- metodyki pracy z osobami z wybranymi chorobami przewlekłymi.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

- rozpoznawania podstawowych objawów wybranych chorób somatycznych,

- wspierania osób chorych będących na różnych etapach radzenia sobie z chorobą,

- pracy z osobami z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Treści. Tematy zajęć:

1.Sposoby definiowania i modele teoretyczne choroby przewlekłej.

2.Podejście kategorialne i niekategorialne w rozumieniu choroby przewlekłej i wynikające z tego konsekwencje.

3.Wpływ choroby przewlekłej na realizację potrzeb rozwojowych.

4.Etapy adaptacji do choroby przewlekłej.

5.Związek przewlekłych chorób somatycznych ze zdrowiem psychicznym.

6.Radzenie sobie ze stresem związanym z chorobą przewlekłą.

7.Sposoby radzenia sobie z bólem.

8.Metodyka pracy z osobą z następującymi chorobami przewlekłymi: alergią, astmą, cukrzycą, chorobą nowotworową, chorobą serca, chorobą skóry, chorobą reumatyczną, epilepsją, hemofilią, mukowiscydozą, otyłością.

Literatura:

1.Cylkowska-Nowak M. i wsp. (2017). Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi (s.261-277). W: Woynarowska B. (red.). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

2.Jankowski K. (red.) (2009) Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. Tom 1-4. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej.

3.Krakowiak P., Krzyżanowski D., Modlińska A. (2011). Przewlekle chory w domu. Gdańsk: Fundacja Hospicyjna.

4.Maciarz A. (2006). Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak".

5.One są wśród nas. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji - dwie serie książek dotyczących uczniów z chorobami przewlekłymi. Dostępne do pobrania na stronie www.ore.edu.pl

6.Psychospołeczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych u dzieci i młodzieży (2011). (s. 157-227). W: Pilecka W. (red.). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7.Woynarowska B. (red.) (2010). Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie, edukację. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

8.Ziarko M. Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauki Społecznych Uniwersytetu A. Mickiewicza.

9.Ziółkowska B. (2010). Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych. Gdańsk: GWP.

Literatura dotycząca poszczególnych chorób somatycznych omawiana podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia.

1. Po zakończeniu zajęć student w zakresie wiedzy:

- definiuje jak rozumiana jest choroba przewlekła w różnych koncepcjach i modelach teoretycznych

- wymienia etapy adaptacji do choroby i sposoby definiowania choroby przewlekłej

2. Po zakończeniu zajęć student w zakresie umiejętności:

- potrafi wyjaśnić jak wspierać osobę chorą w radzeniu sobie ze stresem związanym z chorobą

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą danych chorób somatycznych (objawów, skutków) do analizowania i interpretowania różnych sytuacji pedagogicznych; planowania oddziaływań edukacyjnych podczas pracy wychowawczej z osobami przewlekle chorymi.

- potrafi pracować z osobami z chorobami przewlekłymi i indywidualizować pracę z nimi uwzględniając ich specjalne potrzeby edukacyjne

3. Po zakończeniu zajęć student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość, że pedagog powinien posiadać wiedzę dotyczącą chorób przewlekłych i stale ją uzupełniać uwzględniając najnowsze osiągnięcia medyczne/naukowe

- ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych uwzględniających potrzebę dostosowania się do możliwości psychofizycznych osób z chorobami przewlekłymi,

- ma świadomość potrzeby empatii i wsparcia dla osób z chorobami przewlekłymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Student może opuścić dwa zajęcia, każda następna nieobecność musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim i zaliczona przez studenta w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Zaliczenie uzyskuje student, który:

opuścił nie więcej niż 2 zajęcia lub zaliczył nieobecności,

przygotował prezentację o wybranej chorobie somatycznej i uzyskał pozytywną ocenę z prezentacji,

uzyskał pozytywną ocenę z kolokwium końcowego.

Ocena obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z wybranego efektu kształcenia.

Zaliczenie na podstawie kolokwium końcowego; zadań realizowanych w trakcie zajęć; aktywności w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Monika Skura
Prowadzący grup: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.