Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM-Metodyka pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-PR-MPZRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM-Metodyka pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

student zdobywa wiedzę z zakresu metodyki nauczania, wychowania oraz terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy studenta o treści dotyczące charakterystyki i funkcjonowania osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w wymiarach fizycznym, psychicznym, poznawczym oraz społecznym. Omówiony zostanie obraz kliniczny zaburzeń, problemy związane z ich diagnozą, a także formy terapii, edukacji oraz metody pomocy pedagogicznej osobom z CZR

Pełny opis:

1. Całościowe zaburzenia rozwoju - klasyfikacje ICD – 10 i DSM- V.

2. Spektrum zaburzeń autystycznych - wyjaśnienie pojęcia, historia, etiologia.

3. Spektrum zaburzeń autystycznych - diagnoza nozologiczna oraz diagnoza funkcjonalna.

4. Autyzm dziecięcy, autyzm atypowy i Zespół Aspergera – kryteria diagnostyczne, funkcjonowanie społeczne, komunikacja, sztywność w zachowaniu i zainteresowaniach.

5. Problemy dzieci z CZR:

deficyt teorii umysłu oraz zaburzenia centralnej;

zaburzenia funkcji wykonawczych;

problemy somatyczne oraz neurologiczne;

zaburzenia przetwarzania sensorycznego;

zachowania trudne osób z autyzmem (metoda C. Sutton);

6. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w pracy z osobami z CZR.

7. Oddziaływania terapeutyczne (plany terapeutyczne oraz plany aktywności dla dzieci

z autyzmem, metodyka planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych - indywidualnych

i grupowych z dziećmi z ASD).

8. Dojrzewanie, związki uczuciowe oraz seksualność osób z CZR.

9. Formy edukacji, rynek pracy oraz szanse zatrudnienia osób z CZR.

Literatura:

Attwood T., Zespół Aspergera, Zysk i S-ka, Poznań 2006;

Bobkowicz-Lewartowska L: Autyzm dziecięcy zagadnienia diagnozy i terapii. Wydawnictwo Impuls: Karków 2000.

Błeszyński J., Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Impuls, Kraków 2011;

Brauns A., Barwne cienie i nietoperze, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2009;

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Wyd.IMPULS, Kraków 2015; rodział 4.2. ASD – autystyczne spektrum zaburzeń jako egzemplifikacja;

Gałkowski T., Kossewska J., Autyzm wyzwaniem naszych czasów, Kraków 2000;

Gorajewska D., Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i w szkole, Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008;

Grandin T., Byłam dzieckiem autystycznym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1995;

Kaczmarek B., Obraz narzędziem komunikacji – znaki i strategie wizualne w usprawnianiu społecznego zrozumienia i komunikacji osób z ASD, red. B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, [w:] Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Impuls, Kraków 2015;

Krantz P, McClannahan L., Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielości, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk 2016.

Markiewicz K.: Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2004.

Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 2008;

Pietras T., Witusik A., Gałecki P., Autyzm- epidemiologia, diagnoza i terapia, Wrocław 2010;

Pisula, E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW 2007;

Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, Gdańsk 2005;

Pisula, E.: Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Wydawnictwo Harmonia: Gdańsk 2010;

PreiBmann Ch., Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię, GWP, Sopot 2012;

Randall P., Parker J., Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańsk 2010;

Zalewski G., Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice, Wyd. Biała Plama, Warszawa 2012;

Walczak G., Diagnoza funkcjonalna podstawą konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź niepełnosprawnych, Wyd.APS, Warszawa 2011;

Williams D., Nikt nigdzie, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010;

Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Impuls, Kraków 2008;

Efekty uczenia się:

iedza:

-zna i potrafi zdefiniować pojęcie całościowych zaburzeń rozwoju, dokonuje charakterystyki poszczególnych jednostek wchodzących w skład tej grupy zaburzeń oraz podaje ich przyczyny;

- opisuje metody i techniki stosowane w pracy pedagogicznej z jednostkami z CZR;

- zna i charakteryzuje placówki świadczące pomoc osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju;

umiejętności:

- opisuje funkcjonowanie osób z CZR uwzględniając aspekty społeczne, poznawcze, emocjonalne oraz fizyczne ich rozwoju;

- potrafi dokonać opisu diagnostycznego oraz sformułować hipotezy i zalecenia diagnostyczne dotyczące osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju;

- potrafi określić specjalne potrzeby edukacyjne, a także dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju;

postawy:

klasyfikuje przyczyny poszczególnych zachowań osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

- dostrzega potrzebę oraz złożoność problematyki pomocy osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinie;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wszystkich zajęciach, referat, kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Lorens- Rosa, Monika Skura
Prowadzący grup: Weronika Lorens- Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Może być konieczność przeprowadzenia części zajęć w weekend jeden lub dwa.

Warsztat sobotni ma wliczoną półgodzinną przerwę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.