Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MPR - Pracownia problemów opiekuńczo-wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MPR-PPW-PRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MPR - Pracownia problemów opiekuńczo-wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: studenci powinni umieć wykorzystywać metodę obserwacji do interpretacji różnych sytuacji edukacyjnych,

formułować wnioski i spostrzeżenia dotyczące obserwowanych sytuacji edukacyjnych i wychowawczych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami funkcjonowania przedszkola jako instytucji społecznej zajmującej się edukacją. Problematyka zadań praktycznych koncentruje się wokół tematów:

- Zadania edukacyjne i społeczne przedszkola,

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym

- Ukryty program architektury budynków

- Analiza procesu komunikowania się

- Kierowanie grupą dzieci i dyscyplina

- Zagadnienia oceniania w wielostronnym ujęciu

- Przyjaźnie i konflikty dziecięce. Struktura socjometryczna grupy

- Rozwój samodzielności dzieci

Pełny opis:

Zajęcia w ramach pracowni będą realizowane częściowo w formie ćwiczeń w gmachu Wydziału i częściowo w formie warsztatu na terenie przedszkola (w różnych grupach wiekowych). Tematy realizowane na ćwiczeniach przygotowują studentów do realizacji zadań w placówce m.in. prowadzenia samodzielnych obserwacji w ramach wyodrębnionych obszarów tematycznych.

Końcowym efektem pracy studentów będą prezentacje - podsumowujące zrealizowane w placówkach zadania.

Literatura:

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2009

- Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, 2001

- Meighan R., Socjologia edukacji, 1993

- Clifford E.H., Dyscyplina i kierowanie klasą, 2008

- Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, 2000

- Klim - Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, 2011

- Dunn J., Przyjaźnie dzieci, 2008

- Kuszak K., Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym, 2006

-Perrot E., Efektywne nauczanie, 1995

- Siarkiewicz E., Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, 2000

-Haug-Schabel G., Agresja w przedszkolu, 2001

-Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, 1996

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza: 1.wie jakie zadania realizuje przedszkole i jakie są podstawowe dokumenty regulujące jego pracę, 2.wie czym jest ukryty program w instytucji edukacyjnej, 3.wie jakie są strategie dyscyplinowania dzieci w przedszkolu,4.zna czynniki determinujące ocenianie dzieci przez nauczyciela w przedszkolu 5.wie, jak nauczyciel komunikuje się z dziećmi i co na ten proces wpływa.6.zna mechanizmy rozwoju samodzielności u dzieci 7. Zna metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych wśród dzieci

Umiejętności: 1.potrafi zinterpretować sytuację edukacyjną na podstawie hospitacji zajęcia/lekcji 2.potrafi wyjaśnić wpływ organizacji przestrzeni sali/klasy na sposób pracy nauczyciela i zachowania dzieci 3.potrafi wykorzystać określone narzędzia do diagnozowania sytuacji wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie.

Kryteria: uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji podsumowującej wyniki obserwacji studenta, zawierającej refleksje i przemyślenia na temat zaobserwowanych procesów i zjawisk w ramach omawianych obszarów tematycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ogonowska, Joanna Pękala, Elżbieta Styk, Aleksandra Szyller
Prowadzący grup: Joanna Pękala, Elżbieta Styk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Dodatkowa literatura:

1. Dodanie do literatury:

- Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, 1998

- Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Baron, Krystyna Lubomirska, Joanna Ogonowska, Marta Pacholczyk-Sanfilippo, Elżbieta Styk, Aleksandra Szyller
Prowadzący grup: Beata Baron, Krystyna Lubomirska, Joanna Ogonowska, Joanna Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia obejmują 30 godzin dla kazdej grupy, są w różny sposób zorganizowane. Jeśli zajęcia dłuŻsze - będzie ich mniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.