Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DRŚ - Profilaktyka problemowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DRŚ-PRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DRŚ - Profilaktyka problemowa
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest częścią modułu specjalnościowego 2 "Dziecko w rodzinie i środowisku" (studia I stopnia - Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie)


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia związane z problematyką zachowań ryzykownych/ zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dzieci, młodzieży jak również kierunki i strategie działań profilaktycznych (wiodące i uzupełniające)

Pełny opis:

Program uwzględnia:

I.OGÓLNA KONCEPCJA PROFILAKTYKI

• Definicje, odmiany, cele profilaktyki

• Czynniki ryzyka i czynniki ochrony tkwiące w środowisku globalnym, lokalnym, rodzinie, szkole, grupie, jednostce

• Podstawowe koncepcje, strategie i modele profilaktyki

II. ZACHOWANIA RYZYKOWNE A PROFILAKTYKA

Omówienie wybranych zachowań ryzykownych (w tym nadużywanie alkoholu, eksperymentowanie z narkotykami, zachowania agresywne/przemoc, cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty online, uzależnienia behawioralne w tym fonoholizm,) oraz wskazanie podejmowanych działań profilaktycznych (programy, kampanie oraz pomoc dla osób na poziomie wskazującym i selektywnym

Literatura:

•W. Junik (2012) Teoretyczne i empiryczne podstawy wzmacniania rezyliencji (resilience) u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, Dziecko krzywdzone nr 3,

•N. Ogińska-Bulik (red), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Łódź 2006,

•K. Ostaszewski (2010), Kompendium wiedzy o profilaktyce (w) J. Węgrzecka-Giluń (red.), Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki, Etoh, Warszawa (Biblioteczka Remedium),

•J. Szymańska (2015) Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

• Książki i artykuły dotyczące określonego zachowania ryzykownego (załącznik przekazany studentom)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

•Przedstawia czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży

•Podaje koncepcje wyjaśniające zachowania ryzykowne

•Zna cele i kierunki oddziaływań profilaktycznych

UMIEJĘTNOŚCI

•Identyfikuje czynniki ryzyka tkwiące w środowisku globalnym, lokalnym, rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej i jednostce

•Wybiera odpowiednie działania/ programy profilaktyczne do określonych zachowań ryzykownych/ zagrożeń w funkcjonowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych

•Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania działań profilaktycznych

KOMPETENCJE

•Ocenia organizację działań profilaktycznych w placówce (przedszkole, szkoła) i środowisku lokalnym pod kątem diagnozy (czynniki ryzyka), pracy z rodzicami, przygotowania nauczycieli-wychowawców, możliwości realizacji programów itd.

•Rekomenduje innowacyjne projekty/ programy dotyczące pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówce i środowisku lokalnym

Metody i kryteria oceniania:

•Obecność na zajęciach

•Przygotowanie do zajęć (literatura, wypełnione karty ćwiczeń itd.)

•Prezentacja indywidualna/grupowe wybranego tematu

•Kolokwium zaliczeniowe

Praktyki zawodowe:

Przedmiot ściśle związany z realizowaną 60 godzinną praktyką instytucjonalną ukierunkowaną na poznanie form działań profilaktycznych nakierowanych na dzieci, młodzież, rodzinę, szkołę i środowisko lokalne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.