Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Asysta rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-SDR-AS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Asysta rodzinna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia "Asysta rodzinna” przeznaczone są dla osób zamierzających w przyszłości pracować w instytucjach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych, w bezpośrednim kontakcie z osobami wymagającymi lub oczekującymi wsparcia i pomocy w realizacji funkcji rodzicielskich. Wiedza pozyskana na zajęciach będzie również przydatna dla osób zamierzających pracować w instytucjach współpracujących z asystentami rodziny, takimi jak placówki oświatowe, instytucje opiekuńcze, wymiaru sprawiedliwości.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą praktycznych aspektów pracy z rodziną w tym: obowiązujących uregulowań prawno-formalnych, rozumienia roli asystenta rodziny oraz celu , zasad, metod i stosowanych przez niego technik .

Studenci posiądą wiedzę w zakresie problematyki rodzinnej, a w szczególności dotyczącą trudności, potrzeb, zasobów każdego z członków rodziny oraz rodziny jako całości. Zapoznają się z zasadami, formami i sposobami udzielania wsparcia rodzinie w ramach instytucji pomocy społecznej, zwłaszcza działań asystenta rodziny.

Zajęcia „ Asysta rodzinna” mają na celu przygotowanie studenta do wykonywania pracy w zakresie wspierania i pomocy rodzinie w realizacji jej funkcji we wszystkich obszarach. Zajęcia przeznaczone są dla osób mające zamiar w przyszłości pracować w bezpośrednim kontakcie z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy. Zajęcia poświęcone będą praktycznym aspektom pracy asystenta rodziny, w tym: uregulowaniom prawno-formalnym, rozumieniu roli i celu pracy, zasadom pracy, metodom i technikom stosowanym w pracy z rodzinami.

Studenci posiądą wiedzę w zakresie problematyki rodzinnej, a w szczególności o problemach, potrzebach, zasobach każdego z członków rodziny oraz rodziny jako całości oraz o formach, zasadach, sposobach udzielania pomocy rodzinie. Stosowane w czasie zajęć aktywne formy pracy pozwolą doświadczyć bycia w różnych rolach : rodzica, dziecka, asystenta. Służyć to będzie zdobyciu umiejętności, koniecznych w pracy asystenta rodziny, takich jak:

- nawiązywania kontaktu z rodziną,

- współpracy z rodziną i pracownikami różnych służb,

- diagnozowania sytuacji rodziny,

- konstruowania i realizacji planu pomocy,

- monitorowaniu efektów pracy z rodziną.

Zakres zdobytej wiedzy i umiejętności zależeć będzie w dużej mierze od zaangażowania studenta, przejawiającego się w aktywności na zajęciach tj udziale w ćwiczeniach, odgrywanych scenkach, udziale w dyskusjach.

Zakres tematów:

1. Zakres tematyczny przedmiotu, planowane formy pracy prowadzącego i oczekiwane formy pracy studentów, organizacja zajęć, warunki zaliczenia.

Wprowadzenie do tematu. Charakterystyka rodzin z wieloma problemami.

2. Rozwój asystentury rodzinnej w Polsce . Definicja pojęcia. Regulacje prawne dotyczące pracy z rodziną, w tym pracy asystenta rodziny Zadania asystenta rodziny, na tle zadań innych służb.

3. Cechy centralne asystentury rodziny. Idea, założenia. Wartości, zasady, etapy pracy asystenta rodzinnego. Obszary pracy.

4. Diagnoza rodziny. Praca na przykładach.

5. Metody pracy asystenta rodziny. Teoria wyuczonej bezradności. Klient oporujący. Warunki usamodzielnienia rodziny. Empowerment. Dialog motywujący.

6. Podejście systemowe w pracy z rodziną.

7. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny.

8. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny- kontynuacja.

9. Komunikacja z "trudnym klientem". Zasady dobrej komunikacji. Praca na przypadkach z wykorzystaniem poznanych metod.

10. Działania interwencyjne w rodzinie zagrożonej kryzysem.

11. Dokumentacja w pracy z rodziną.

12. Asystent rodziny w lokalnym systemie pomocy dziecku i rodzinie - współpraca z pracownikami innych służb, w tym grupy interdyscyplinarne, procedura Niebieskiej Karty. Współpraca z koordynatorem pieczy zastępczej. Rodziny wspierające.

13. Zagrożenia i trudności w pracy asystenta rodziny. Kwalifikacje i motywacje asystentów.

14. Planowane zmiany w systemie pomocy społecznej. Podsumowanie zajęć.

15. Zaliczenie przedmiotu. Wspólne omawianie opracowanych studiów przypadków.

Literatura:

1. Barbaro B. (red) ,Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny UJ. Kraków 1999.

2. Ciczkowska-Giedziun M. , Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach. Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny XXI. UAM Poznań 2011

3. Jaraczewska J., Krasiejko. I. (red), Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii. Wydawnictwo edukacyjne Akapit. Toruń 2012.

4. Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Katowice 2010.

5. Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej. Wydawnictwo edukacyjne Akapit. Toruń 2013.

6. Krasiejko I., Nowe role pracownika pomocy społecznej. Praca socjalna 6/2009

7. Krasiejko I., Znaki bezpieczeństwa – koncepcja pracy w ochronie dzieci przed maltretowaniem i zaniedbywaniem. Pracownik socjalny nr 3,4,5, 2011

8. Milner J., O’Byrne P., Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania. Zysk i S-KA Wydawnictwo. Poznań 2007.

9. Miś L. (red), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach. Instytut Socjologii UJ. Kraków 2008. (Seria: Zeszyty Pracy Socjalnej, zeszyt 14)

10. Szczepkowski J., Praca socjalna –podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Wydawnictwo edukacyjne Akapit. Toruń 2010.

11. Szpunar M. (red), Asystentura rodziny – nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia, Uniwersytet Gdański. Gdynia 2010

oraz :

1. Ustawa o pomocy społecznej

2. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć „Asysta rodzinna” student :

- opisuje sytuację rodziny we wszystkich obszarach jej funkcjonowania

- diagnozuje problemy rodziny

- rozpoznaje zasoby i możliwości własne rodziny, poszczególnych jej członków i środowiska

- nawiązuje kontakt z rodziną oparty na akceptacji, zaufaniu i współdziałaniu

- sporządza plan pracy z rodziną

- wspiera i pomaga rodzinie osiągnąć samodzielność w realizacji funkcji opiekuńczo wychowawczej i prowadzeniu gospodarstwa domowego

- ocenia wydolność rodziny w pełnieniu jej funkcji

- zna kompetencje służb, instytucji i organizacji pomocowych i potrafi z nimi współpracować

- zna akty prawne regulujące działania w zakresie wsparcia i pomocy rodzinie

- monitoruje efekty prowadzonej pracy z rodziną

Metody i kryteria oceniania:

- praca nad studium przypadku z wykorzystaniem poznanych na zajęciach metod.

- obecności na zajęciach (dopuszczalne są nieobecności na 2 zajęciach)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.