Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Ochrona praw dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-SDR-OP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Ochrona praw dziecka
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prawom dziecka, ich ochronie oraz analizie - zarówno na gruncie prawa międzynarodowego jak i krajowego. Omówione zostaną również koncepcje zorientowane na prawa zwyczajowe.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są prawom dziecka, ich ochronie oraz analizie - zarówno na gruncie prawa międzynarodowego jak i krajowego. Omówione zostaną również koncepcje zorientowane na prawa zwyczajowe.

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Pisane i niepisane prawa dzieci

2. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę praw dziecka w prawie krajowym, międzynarodowym i regionalnym (w tym prawa dzieci autochtonicznych)

3. Katalog podstawowych praw dziecka wynikających z aktów prawnych o charakterze międzynarodowym oraz z aktów prawa krajowego i regionalnych systemów ochrony praw dziecka

4. Ochrona praw dziecka

5. Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia

6. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie

7. Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych

8. Prawo dziecka do nauki

9. Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, uczestnictwem w konfliktach zbrojnych

10. Prawo dziecka do uczestnictwa w życiu publicznym

11. Prawo dzieci migrantów i dzieci migrujących

12. Znaczenie upowszechniania praw dziecka wśród dzieci

13. Partycypacja społeczna i podmiotowość dzieci a ochrona praw dzieci

14. Warsztat praw dziecka

15. Zakończenie i ewaluacja

Literatura:

1. Jaros, P., M. Michalak. "Prawa dziecka." Dokumenty ONZ, Warszawa (2015) (fragmenty)

2. Szmigel, Kinga. "Ochrona praw dziecka w świetle regulacji prawa międzynarodowego i polskiego." (2018) (fragmenty)

3. Szewczyk, Marcin. Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2016 (fragmenty)

4. Markowska-Manista, Urszula. "" Złe dzieci". Przygotowanie do zabijania w wojnach i konfliktach zbrojnych na kontynencie afrykańskim." Chorzowskie Studia Polityczne 11,(2016): 195-213.

5. Paweł J. Jaros, Marek Michalak. „PRAWA DZIECKA”. Dokumenty Unii Europejskiej - tom I i II, Warszawa 2018 (fragmenty).

6. Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości: Janusz Korczak na nowo odczytany (2017) Manfred Liebel i Urszula Markowska-Manista, Warszawa : Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki (fragmenty).

Akty prawne (fragmenty):

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483

Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (z wszelkimi zmianami)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – t.j. Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, Dz. U. nr 214, poz. 1579 ze zm.

Ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 ze zm.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (ze zmianami)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r.

Karta Narodów Zjednoczonych z 25. 06.1945 r.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966 r.)

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Nowy Jork, 16. XII. 1966 r.)

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r., Dz. U. 1995, nr 108, poz. 528

Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966 r.)

Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskiego i Politycznego w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci (Nowy Jork, 15 XII 1989 r.)

Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (Nowy Jork, 07.III.1966 r.)

Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (10.XII.1984 r.)

Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (18.XII.1989 r.)

Protokół Dodatkowy do Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (10.XII.1999 r.)

Konwencja Dotycząca Statusu Uchodźców (Genewa, 28.VII.1951 r.)

Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r., Dz. U. 1999 nr 79, poz. 888

Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r., Dz. U. 2000, nr 107, poz. 1128

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, t.j. Dz. U. 2002, nr 11, poz. 109 z późn. zm.

Afrykańska Karta praw i dobrobytu dziecka, 1990, http://www.au.int/en/content/african-charter-rights-and-welfare-child.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

student/studentka podaje definicje praw dziecka i jej źródła

student/studenka zna i definiuje środki ochrony praw dziecka i zasady ich stosowania

UMIEJĘTNOSCI:

student/studentka umie odnaleźć odpowiednie przepisy regulujące prawa dziecka w dokumentach i aktach prawnych

student/studentka prawidłowo odczytuje i analizuje prawa dziecka i umie odniesć je do praktyki związanej z ochroną praw dzieci i młodzieży

KOMPETENCJE:

student/studentka jest wrażliwy/wrażliwa na przestrzeganie i ochronę praw dziecka

student/studentka rozumie znaczenie upowszechniania praw dziecka wśród dzieci i młodzieży

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest na podstawie obecności i aktywności na

zajęciach oraz opracowanej i dostarczonej w terminie pracy zaliczeniowej.

Kryteria oceny pracy zaliczeniowej podane zostaną na pierwszych

zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.