Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Wspomaganie edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-PR-WE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Wspomaganie edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Student zdobywa wiedzę z zakresu wspomagania edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące celu, istoty oraz form integracyjnego i włączającego systemu edukacji. Program obejmuje też kwestie uwarunkowań i barier edukacji włączającej i integracyjnej oraz zadań pedagoga w pro-integracyjnym nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

I semestr

Przedmiot obejmuje teoretyczną problematykę dotyczącą najbardziej korzystnych warunków integracyjnego i włączającego nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród referowanych na zajęciach tematów znajdują się min. kwestie sytuacji dziecka z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej i włączającej, przygotowania dzieci pełnosprawnych do życia w integracji i efektywności edukacji dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych. Ponadto zostaną omówione sprawy związane z organizacją nauczania oraz zadaniami, rolą nauczycieli i specjalistów w tym procesie.

II semestr

Przedmiot przyjmuje charakter praktyczny – warsztatowy. Obejmuje zagadnienia dotyczące stosunków społecznych w klasie oraz zasad i metod pracy w grupie. Dodatkowo omówione zostaną problemy pracy z uczniem ze SPE i jego rodzicami. Szczególna uwaga zostanie poświęcona także takim zagadnieniem jak: zadania nauczyciela wspomagającego, zakres pracy, kompetencje, warsztat pracy pedagoga, zasady współpracy z nauczycielem wiodącym i innymi specjalistami obecnymi w szkole.

Literatura:

1. Buryn, Huboj „Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”

2. Christopher C. J. „Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się”

3. Głodkowska (red,) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4. Głodkowska (red.) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej;

5. King „Umiejętności terapeutyczne nauczycieli”’

6. Nolting „Jak zachować porządek w klasie”,

7. Olechowska Specjalne potrzeby edukacyjne;

8. Puchała E. „Szkoła jako wspólnota osób”’

9. Tomkiewicz-Bętkowska ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczania,

10. Witczak Nowotna „Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Zagadnienia wstępne” ;

11. Zwierzyńska „Poznawanie klasy szkolnej. Poradnik dla nauczyciela”,

12. Żółkowska „ Dajmy szansę niewidomym i słabo widzącym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- zna metody rozwijania kompetencji społecznych,

- zna metody pracy z uczniem z niedostosowaniem społecznym, pracy z zróżnicowaną grupą uczniów,

- zna metody indywidualnego wsparcia uczniów z SPE;

umiejętności:

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne niezbędne do pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów,

- potrafi ocenić i uargumentować efektywność zastosowanych metod pracy z uczniami z SPE oraz pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów

- potrafi dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży z SPE

kompetencje społeczne:

- podejmuje działania pedagogiczne będące efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami,

- jest kreatywny, otwarty na nowe inicjatywy i innowacje pedagogiczne służące rozwojowi kompetencji społecznych, integracji społecznej oraz działaniu na rzecz uczniów z SPE.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach, znajomość lektur, prace zaliczeniowe, kolokwia po pierwszym i drugim semestrze.

Student może opuścić maksymalnie dwa zajęcia w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura
Prowadzący grup: Monika Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.