Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Społeczne konsekwencje migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-SDR-SKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Społeczne konsekwencje migracji
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z szeroko rozumianymi procesami migracji w kontekście społecznym, prawnym, edukacyjnym i psychologicznym oraz przedstawienie różnorodnych polskich i zagranicznych rozwiązań w pracy z dzieckiem i rodziną w procesie migracji. Zajęcia mają również za zadanie wyposażyć studentów i studentki w podstawowe kompetencje międzykulturowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi procesami migracji w kontekście społecznym, prawnym, edukacyjnym i psychologicznym oraz przedstawienie różnorodnych polskich i zagranicznych rozwiązań w pracy z dzieckiem i rodziną w procesie migracji. Zajęcia mają również za zadanie wyposażyć studentów w podstawowe kompetencje międzykulturowe.

Tematyka poruszana podczas kolejnych spotkań:

1. Migracje o pomoc społeczno- wychowawcza - wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia -

3. Prawne uwarunkowania migracji w Polsce i Unii Europejskiej

4. Migracje w kontekście polskim

5. Uchodźcy w Polsce i na świecie

6. Psychologiczne i społeczne konsekwencje migracji

7. Dzieci a migracje (m.in. euro-sieroty; dzieci z doświadczeniem migracyjnym, dzieci z rodzin wielokulturowych)

8. Problemy i potrzeby rodzin migranckich

9. Programy adaptacji i integracji migrantów na świecie

10. Programy adaptacji i integracji migrantów w Polsce

11. III sektor i praca z migrantami

12. Warsztat kompetencji międzykulturowych

13. Warsztat kompetencji międzykulturowych

14. Prezentacja prac zaliczeniowych

15. Prezentacja prac zaliczeniowych i ewaluacja

Literatura:

Grzymała-Kazłowska A., Łoziński S., red. (2008) Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: WUW.

Nowicka E., Łodziński S., red. (2006) Kulturowe wymiary imigracji do Polski. Studia socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Prolog.

Castles M., Miller M. J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzymała-Kazłowska A., red. (2008) Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW

Ząbek M., red. (2007) Między piekłem a rajem: Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Kaczmarczyk P., red. (2008), Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genewska), Genewa, 12 sierpnia 1949 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego

Brzezińska, A. I., Matejczuk, J. (2011) Psychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa: styl życia rodziny, diagnoza i wsparcie. „Studia Edukacyjne“, 17, 71-88.

Głąbicka K. (2014) Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Pełna lista lektur zostanie podana podczas pierwszych zajęć.

Efekty uczenia się:

wiedza

student/ studentka zna i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu procesów migracyjnych,; rozumie mechanizmy i uwarunkowania problemów psychospołecznych towarzyszących zjawisku migracji; zna podstawy formalno-prawne rozwiązań w zakresie polityki państwa wobec cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem systemu pomocy społecznej oraz działań III sektora;

umiejętności:

studentka/ student potrafi projektować działania diagnozujące problemy i potrzeby wybranych grup migrantów oraz stworzyć działania zmierzające do zmniejszenia wybranych problemów; rzeczowo dyskutować i argumentować swoje stanowisko na temat problemów związanych z migracjami;

postawy:

student/ studentka deklaruje zrozumienie i wsparcie dla osób odmiennych kulturowo; jest otwarty na odmienność z tym związaną; wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów społecznych wynikających z migracji

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności)

- badawczo-analityczna praca zaliczeniowa (w parach): diagnoza problemu wybranej grupy migrantów i zaproponowanie sposobu jego rozwiązania

- prezentacja wyników i rozwiązań opisanych w pracy zaliczeniowej na forum grupy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.