Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MTP - Pedagogika społeczna - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MTP-PS-K Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MTP - Pedagogika społeczna - konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów/ek z pedagogiką społeczną, jej obszarami zainteresowania i perspektywą postrzegania świata i edukacji.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest problemom z zakresu pedagogiki społecznej, której przedmiotem są środowiskowe i kulturowe uwarunkowania procesów wychowawczych. Podczas zajęć studenci/tki zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

- geneza i rozwój pedagogiki społecznej w Polsce,

- jej przedmiot, funkcje i zadania,

- podstawowe pojęcia (środowisko i typologia środowisk, siły ludzkie, empowerment, diagnoza społeczna, kompensacja, profilaktyka, pomoc, opieka, ratownictwo, wsparcie),

- najważniejsze środowiska wychowawcze, ich struktura, funkcje i przemiany (rodzina, środowisko lokalne, grupy rówieśnicze, organizacje pozarządowe)

- pedagogika społeczna wobec wyzwań współczesności (np. ubóstwo i nierówności społeczno-ekonomiczne w wymiarze lokalnym i globalnym, przemoc w rodzinie, starość i starzenie się społeczeństw zachodnich, konsumpcjonizm, migracje i wielokulturowość).

Literatura:

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, t. II [P. Jordan, Aktywne społeczności – odkryj siłę społeczności] plus krótki przegląd dobrych praktyk; dostępne tu:

http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/Katalog_Praktyk_rozk_dodruk.pdf

Aktywni mieszkańcy. Inicjatywy sąsiedzkie w praktyce [Droga do sąsiada, Warszawski ruch sąsiedzki plus krótki przegląd dobrych praktyk]. Dostępne tu: http://www.inicjatywysasiedzkie.pl/dzialania/publikacje.html

B. Barber, Skonsumowani, Warszawa 2008.

M. Cichosz, Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003, T. I; Toruń 2004.

K. Dąbrowski, Kurier „Czerwoo…!!!” czyli… Opowieść o Ogniskach, Dziadku, Babci, Ciociach, Wujenkach, Stryjkach i fajnych chłopakach, Warszawa 1998.

K. Dąbrowski, Ogniska Dziadka Lisieckiego, Warszawa 2007.

Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Poznań 2012.

E. Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2008.

M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa 2008.

A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa 1978.

S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2003.

A. Kojder, Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków 2006.

M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski, Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, Warszawa 2010.

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie letnie. Dom Sierot (różne wydania) (http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=45).

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie (różne wydania) (http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=45).

E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna, t.2 Debata, wyd. PWN, Warszawa 2009.

Model Domu Sąsiedzkiego (http://www.inicjatywysasiedzkie.pl/dzialania/publikacje.html)

T. Pilch (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, wyd. ŻAK, Warszawa 2011.

H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Warszawa1961.

A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.

Raport Młodzi 2011, r. 7 Konsumpcja, czas wolny, nowe media – obszary manifestacji statusu i kreacji własnego JA oraz r. 8 Młode pokolenie i nowy ustrój – poglądy, postawy i obecność w publicznej sferze życia (http://zds.kprm.gov.pl/mlodzi-2011)

G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2003.

T. Szlendak, Socjologia rodziny, Warszawa 2010.

W. Theiss, Radlińska, Warszawa 1984.

W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa 2006.

W. Theiss, M. Winiarski [red.], Pedagogika społeczna. Tradycja i współczesne konteksty. „Pedagogika Społeczna” 2006 nr 4.

M. Winiarski, Od opieki do wsparcia społecznego. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999 nr 5, s. 3-8.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/ka będzie:

w zakresie wiedzy:

- posiadał/a podstawową wiedzę na temat pedagogiki społecznej, jej przedmiotu, genezy i rozwoju;

- posiadał/a podstawową wiedzę na temat środowisk wychowawczych i przemian w nich zachodzących;

- posiadał/a podstawową wiedzę na temat wybranych problemów społeczno-wychowawczych, ich przyczyn i konsekwencji oraz roli pedagogiki społ. w tym kontekście;

w zakresie umiejętności:

- operował/a podstawowymi pojęciami i koncepcjami z zakresu pedagogiki społecznej,

- charakteryzowa/ł pedagogikę społ. jako dyscyplinę akademicką, wraz z jej genezą i procesem rozwoju,

- potrafił/a dokonać diagnozy i opisu najważniejszych problemów społeczno-wychowawczych we współczesnym świecie,

- wyjaśniał/a rolę oraz zadania pedagogiki społecznej w kontekście współczesnych przemian społecznych (w wymiarze lokalnym i globalnym),

w zakresie kompetencji społecznych:

- uczestniczył/a w dyskusjach grupowych i pracować w grupie

- potrafił/a przygotować i wygłosić ustną prezentację na temat wybranego problemu społeczno-wychowawczego

- potrafił/a docenić powinność aktywnego angażowania się w życie społeczności.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach

- dziennik uczenia się (learning diary)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Magdalena Kuleta-Hulboj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.