Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MTP - Pedagogika społeczna - lektorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MTP-PS-L1 Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MTP - Pedagogika społeczna - lektorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Pedagogika społeczna, zajmując się relacją człowiek - środowisko -wychowanie ma na celu zarówno diagnozę środowiskowych uwarunkowań procesów wychowania i rozwoju, podnoszenie poziomu intencji wychowawczych w środowisku życia, jak i organizowanie instytucji/środowisk wychowania o charakterze profilaktycznym oraz kompensacyjnym. Do głównych wyzwań dzisiejszej doby, które stoją przed pedagogiką społeczną należy diagnoza, opis i analiza przestrzeni wychowania w sytuacji "płynnej nowoczesności".

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektorium jest zapoznanie studentek i studentów z dodatkową literaturą naukową z zakresu pedagogiki społecznej, dzięki czemu poszerzą swoją znajomość problematyki społeczno-pedagogicznej.

Pełny opis:

Przedmiotem pedagogiki społecznej są środowiskowe uwarunkowania procesów rozwoju i wychowania. Podczas lektorium studentki i studenci zapoznają się z różnorodnymi tekstami poruszającymi te zagadnienia. Będą to teksty autorstwa zarówno „klasyków” pedagogiki społecznej, jak i jej współczesnych przedstawicielek i przedstawicieli. Dzięki temu będą mogli analizować dawne wątki podejmowane przez pedagogów społecznych, kontynuowane i reinterpretowane współcześnie.

Lektorium ma również na celu rozwijanie umiejętności czytania tekstów naukowych i pisania prac akademickich – z zachowaniem odpowiednich standardów i zastosowaniem aparatu naukowego (przypisy, bibliografia, właściwa konstrukcja pracy, teza i argumentacja etc.).

Literatura:

Wojtyniak J., Radlińska H., Sieroctwo. Zasięg i wyrównanie. Wrocław 1946

Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002

Ambrozik W., Sytuacja społeczna dziecka jako element środowiska, W: M. Cichosz, Polska Pedagogika społeczna w latach 1945-2003, T. II, Toruń 2004, s. 265-274

Olearczyk T., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków, 2007

Kolankiewicz M, Porzuceni i powierzeni trosce: Dom Małych Dzieci, Katowice 2002.

Theiss W, Zniewolone dzieciństwo, Warszawa 1999

Abramowski E., Idee społeczne kooperatywizmu, Warszawa 1985

Lepalczyk I., Stowarzyszenie społeczne jako środowisko wychowawcze, Warszawa 1974, s.13-26

Kamiński A., Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza, W: M. Cichosz, Polska Pedagogika społeczna w latach 1945-2003 T.I, Toruń 2004 s.137-146

Bauman Z., Wspólnota, Kraków 2008

Winiarski M., Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności, W: W. Danilewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009

H. Radlińska, Książka wśród ludzi, Warszawa 1929

A. Przecławska, Organizowanie środowiska kulturalnego człowieka jako przedmiot pedagogiki społecznej… W: M. Cichosz, Polska Pedagogika społeczna w latach 1945-2003, T. II, Toruń 2004, s. 157-168

J. Kargul, Model pracy animatora realizującego proces aktywizacji społeczności lokalnych, W: M. Cichosz, Polska Pedagogika społeczna w latach 1945-2003, T. II, Toruń 2004, s.181-194

Skrzypczak, B., Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej, W: Skrzypczak B. Theiss W., Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa 2005, s. 37-56

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu studentki i studenci:

Wiedza

- będą mieli podstawową wiedzę dotyczącą pedagogiki społecznej jako subdyscypliny pedagogicznej zainteresowanej wzajemną relacją człowieka i środowiska,

- będą potrafili/ły operować podstawowymi kategoriami pojęciowymi pedagogiki społecznej,

- będą potrafili scharakteryzować najważniejsze uwarunkowania procesów edukacyjnych i ich zmienność w czasie,

Umiejętności

- będą potrafiły formułować wypowiedzi ustne podczas dyskusji;

- będą potrafili/ły czytać i analizować teksty naukowe,

- będą potrafili/ły pisać krótkie prace akademickie (zanalizować temat, sformułować tezę i argumenty, zachować odpowiednią strukturę pracy i zastosować odpowiedni aparat naukowy).

Kompetencje społeczne

- będą potrafili/ły pracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność podczas zajęć (dopuszczalne są 2 nieobecności, każdą „nadprogramową” należy zaliczyć podczas dyżuru);

- praca pisemna na jeden z podanych tematów (do wyboru przez studentkę/studenta). Praca powinna zawierać: sformułowaną przez autora/autorkę tezę i argumenty na jej poparcie, przypisy i bibliografię (styl harvardzki). Długość pracy: ok. 1500 słów.

Kryteria oceniania:

- zgodność z wymogami formalnymi (liczba słów, czcionka, marginesy, poprawne przypisy i bibliografia zgodne z wymaganym stylem),

- zgodność treści pracy z tematem,

- dobór, uporządkowanie i zasadność argumentów,

- spójność (zdania i akapity wzajemnie powiązane) i logika wywodu (logiczny układ treści, logiczne wnioski),

- wykorzystanie odpowiedniej literatury przedmiotu,

- kompozycja pracy: uwzględnienie wszystkich elementów struktury (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) oraz odpowiednie ich proporcje,

- wykorzystanie odpowiedniej terminologii z zakresu pedagogiki społecznej i nauk pokrewnych,

- poprawność stylistyczno-językowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.