Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MTP-WP-K Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest ukazanie podstawowych problemów wchodzących a zakres „wprowadzenia do pedagogiki”. Kurs ma przywołać właściwe rozważaniom pedagogicznym kategorie pojęciowe i ukazać zróżnicowanie myśli pedagogicznej. Uczyć krytycznego myślenia i konstruowania wypowiedzi.

Pełny opis:

- Konwersatorium ma za zadanie:

- uzupełnić wiedzę wyniesioną z wykładu;

- uczyć krytycznej analizy tekstów pedagogicznych;

- uczyć dyskusji dotyczącej prezentowanych tekstów.

- ukazać zróżnicowanie myśli pedagogicznej i jej powiązanie z różnymi

typami wiedzy;

- ukazać kulturowe i społeczne konteksty/mysli pedagogicznej.

-uczyć współpracy w grupie

Literatura:

1. Dewey J: Demokracja i wychowanie, Wrocław- Warszawa- Kraków -Gdańsk 1972, rozdz. XXIV:, Co to jest filozofia wychowania?s. 448 - 456;

2. Durkheim E., O wychowaniu, O kulturze pedagogicznej,[ w]: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej,( red.0: S. Wołoszyn, Kielce 1998, tom III, ks.1. , s.647 -660;

3. E. Durkheim: Metody zasady socjologicznej, Warszawa 2000, rozdział: Co to jest fakt społeczny?, s. 27- 41;

4. T. Gadacz: Wychowanie jako spotkanie osób, [w]: Wychowanie

personalistyczne, (red.): Fr. Adamski, Kraków 2005, s.113-121;

5. R. Godoń: Edukacja jako sztuka. "Emil" Rousseau jako wyzwanie hermeneutyczne, [w]: Przegląd Filozoficzny, Warszawa 2012, nr 4(84), s. 125-137;

6.. Hessen S., O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa

1998, rozdz.VII O pojęciu i celu wychowania moralnego, s.156-178;

7. Jaspers K., Filozofia egzystencji, Warszawa 1990, rozdz.Człowiek., s.25-46;

8. A. Maslow: Motywacja a osobowość, Warszawa 1990, rozdział:Normalność, zdrowie, wartości, s.351 - 369;

9.A. Męczkowska- Christiansen: zarządzanie dzieciństwem. dziecko i dzieciństwo w perspektywie neoliberalnej, [w]: Studia Pedagogiczne,tom LXVIII /2015, s.63- 72;

10. E. Mounier: Co to jest personalizm ? Perspektywa- metoda - zobowiązanie. Osoba - osobowość - jednostka, [w]: Źródła do..., wyd. cyt. tom III, ks. 2, s.123 - 132;

11. Neill A.S., Nowa Summerhill, Poznań 2000, rozdz.: Idea Summerhill, Zabawa i samoregulacja, Seks i koedukacja. s.30 - 40, 64 - 75, 136 -145;

12.A. Odrowąż-Coates: Fata organa saudyjskiej przestrzeni kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji, emancypacji, Kraków 2015, rozdział 6 pkt.6.2, rozdział 7i, pkt. 7.2, s. 210 - 226, 248 -256;

13. C. Rogers, B. Stevens: Uczyć się ,jak być wolnym [w]: Źródła do..., wyd. cyt., tom III, ks.@ s. 427 - 431;

14. Rodziewicz E., Szkoły myślenia w edukacji, W: Edukacja wobec

zmiany społecznej, red. Brzeziński J., Witkowski L., Poznań – Toruń 1994.

15.. Russell B., Wolność i autorytet w wychowaniu oraz Wychowanie a

ustrój społeczny, [w]: Źródła do..., wyd. cyt., tom III, ks.1, s.509-519, 519-526;

16. H. von Schoenebeck: Rozstanie z pedagogiką, [w]:Źródła do...,wyd. cyt, tom III, ks.2 s.460 - 464;

17.B. Śliwerski:Jak wyzwolić się z pedagogicznego myślenia i przemocy, [w]: T. Szkudlarek, B. Śliwerski: Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2010, s. 84 - 89;

18. D. Wajsprych: Reifikacja jako przejaw kryzysu wychowania, [w]: Między negacja a afirmacją - czy kryzys oddziaływań wychowawczych ? (red.): J. Rutkowiak, D.Wwajsprych, Kraków 2012;, s. 41 - 54;

19. J.Watson : Behawioryzm. Psychologia jak ją widzi behawiorysta,

Warszawa 1993; rozdz. I: Co to jest behawioryzm? rozdz. XII Osobowość .

s.39 -52,365 - 408 ;

20. I. Wojnar: Humanistyczne przesłanki niepokoju, Warszawa 2016, s. 113 - 125;

21. U. Zbrzeźniak: Czy może istnieć edukacja bez filozofii / [w]: Kwartalnik Pedagogiczny, Warszawa 2017, nr 1 (243), s. 123 - 132.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

1. znaczenie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki;

2. posiada elementarną wiedzę dotyczącą zróżnicowania myśli pedagogicznej i struktury pedagogiki;

3. posiada elementarną wiedzę dotyczącą tradycji myśli pedagogicznej i jej odniesień do współczesności;

4. posiada odstawową wiedzę dotyczącą relacji : pedagogika – inne dziedziny wiedzy.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1. dokonuje analizy i syntezy treści wykładu;

2. wyjaśnia zależność między różnymi kontekstami teoretycznymi;

3. wyjaśnia zależność : kontekst teoretyczny myśli pedagogicznej –

rozumienie wychowania.

POSTAWY

Student:

1. dostrzega złożoność wychowania i myśli pedagogicznej;

2. otwiera się poznawczo na wychowanie jako zjawisko społeczne i kulturowe;

3. otwiera się poznawczo na zróżnicowanie stanowisk teoretycznych.

4. otwiera się na współpracę z innymi.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda problemowa. Dyskusja. Aktywność. Praca pisemna- kolokwium. Obecność

szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Katarzyna Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.