Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBiP-Wprowadzenie do psychologii-lektorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MBiP-WP-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBiP-Wprowadzenie do psychologii-lektorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej wybranych elementów związanych z relacjami społecznymi oraz niektórymi aspektami funkcjonowania w kontekście uwarunkowań psychicznych np. stresu, odporności psychicznej, samooceny, autoprezentacji.

Studenci nabędą kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii do analizowania, interpretowania i planowania sytuacji pedagogicznych, a także dobierania metod pracy do możliwości podopiecznych.

Podczas kursu będą poruszane następujące treści dotyczące: temperamentu i osobowości; norm w psychologii, kryteriów zdrowia psychicznego; samooceny i odporności psychicznej; społecznych norm zachowania; stresu; autoprezentacji, rodziny i etapów jej rozwoju.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań wyznaczających psychologiczne funkcjonowanie człowieka, także w kontekście normy i modeli ją wyjaśniających; stresu i umiejętności radzenia sobie z nim oraz czynników chroniących w sytuacjach trudnych.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do: wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii do analizowania, interpretowania i planowania sytuacji pedagogicznych; posługiwania się wiedzą z zakresu psychologii w celu dostosowywania metod pracy do możliwości podopiecznych na poszczególnych etapach edukacyjnych; rozwijania kompetencji komunikacyjnych z osobami z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu psychologii niezbędnej do optymalizowania pracy pedagogicznej.

Treści. Tematy zajęć:

1.Temperament: wybrane koncepcje. Osobowość. Osobowość a temperament.

2.Norma w psychologii. Rodzaje norm. Modele definiujące zaburzenia zdrowia psychicznego. Kryteria zdrowia psychicznego.

3.Samoocena: rodzaje, czynniki kształtujące, skutki zaburzonej samooceny.

4.Społeczne normy zachowania. Konformizm. Posłuszeństwo wobec autorytetu. Uprzedzenia i stereotypy.

5.Autoprezentacja: rodzaje i strategie.

6.Stres. Strategie radzenia sobie ze stresem.

7.Odporność psychiczna. Czynniki chroniące.

8.Rodzina: definicje, etapy rozwoju.

Literatura:

1.Hokc R.R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2.Kozielecki J. (red.) (2009). Nowe idee w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3.Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2011). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1. Podstawy psychologii. Tom 2. Motywacja i uczenie się. Tom 3. Struktura i funkcje świadomości. Tom 4. Psychologia osobowości. Tom 5. Człowiek i jego środowisko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia.

1. Po zakończeniu kursu student w zakresie wiedzy:

- rozpoznaje i definiuje czym jest temperament i osobowość,

- opisuje rodzaje i czynniki kształtujące samoocenę i odporność psychiczną,

- definiuje rodzaje norm w psychologii oraz podstawowe prawa decydujące o zachowaniach społecznych,

- definiuje stres i strategie radzenia sobie z nim.

2. Po zakończeniu kursu student w zakresie umiejętności:

- potrafi wyjaśnić na czym polega związek uwarunkowań temperamentalnych i osobowościowych z funkcjonowaniem człowieka,

- potrafi wyjaśnić na czym polega związek samooceny i odporności psychicznej z funkcjonowaniem człowieka,

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kompetencji komunikacyjnych z osobami z różnych środowisk będącymi w różnej kondycji emocjonalnej,

- potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu psychologii w celu dostosowywania metod pracy do możliwości podopiecznych na poszczególnych etapach edukacyjnych,

3. Po zakończeniu kursu student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość, że pedagog powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu psychologii w celu analizowania, interpretowania i planowania sytuacji pedagogicznych

- ma świadomość konieczności uruchamiania właściwych strategii radzenia sobie ze stresem i kształtowania odporności psychicznej u siebie i podopiecznych

- ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy z zakresu psychologii i rozumie jej konieczność w celu optymalizowania pracy pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot wchodzi w skład modułu MBiP. Zaliczenie przedmiotu jest konieczne przed przystąpieniem do egzaminu modułowego MBiP.

Zaliczenie przedmiotu:

- kolokwium końcowe z treści omawianych podczas kursu. Studenci odpowiadają na pięć pytań otwartych,

- udział w projekcie (praca w grupie), zasady będą omówione podczas zajęć,

- obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność bez usprawiedliwienia) oraz aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska, Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska, Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.