Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1-Rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MS1-EP-RP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Geneza emocji: źródła biologiczne i sołeczne; emocje podstawowe i samoświadomościowe;

Więzi emocjonalne (przywiązanie), samopoczucie dziecka; poczucie ja, poczucie wartości, inteligencja emocjonlane-geneza i konsekwencje rozwojowe dla samodzielności poznawczej dzieckas (Bowlby, Ainsworth, Erikson, Greensan, GOleman, Gardner);

Dziecięce rozumienie związków między myśleniem i uczuciami;

Odkrywanie emocji przez dzieci:tworzenie jezyka emocji;kompetencje emocjonlasne (Schaffer);

Relacje rówiesnicze i socjalizacja (główne szkoły i podejścia teoretyczne), implikacje dla praktyki w rzedszkolu i szkole;

Myślenie i rozumienie społeczne a relacje w rodzinie (epizody wspólnego zaangażowania);relacje rówieśnicze (przyjaźnie) ;tutoring rówieśniczy (konstruktywizm poznawczy (Piaget) i społecvzno-kulturowy (Wygotski i następcy), koncepcja rusztowania ((Wood, Bruner);

Matapoznanie;osobiste teorie nt. umysłu, motywacji a uczenie się dzieci; znaczenie intersubiektywności, zabawy tematycznej...

Pełny opis:

Geneza emocji: źródła biologiczne i sołeczne; emocje podstawowe i samoświadomościowe;

Więzi emocjonalne (przywiązanie), samopoczucie dziecka; poczucie ja, poczucie wartości, inteligencja emocjonlane-geneza i konsekwencje rozwojowe dla samodzielności poznawczej dzieckas (Bowlby, Ainsworth, Erikson, Greensan, GOleman, Gardner);

Dziecięce rozumienie związków między myśleniem i uczuciami;

Odkrywanie emocji przez dzieci:tworzenie jezyka emocji;kompetencje emocjonlasne (Schaffer);

Relacje rówiesnicze i socjalizacja (główne szkoły i podejścia teoretyczne), implikacje dla praktyki w rzedszkolu i szkole;

Myślenie i rozumienie społeczne a relacje w rodzinie (epizody wspólnego zaangażowania);relacje rówieśnicze (przyjaźnie) ;tutoring rówieśniczy (konstruktywizm poznawczy (Piaget) i społecvzno-kulturowy (Wygotski i następcy), koncepcja rusztowania ((Wood, Bruner);

Matapoznanie;osobiste teorie nt. umysłu, motywacji a uczenie się dzieci; znaczenie intersubiektywności, zabawy tematycznej...

Literatura:

Bruner J. (2006) Kultura edukacji (wybrane rozdziały)

Dunn J. (2008) Przyjaźnie dzieci (wybrane rozdziały)

Karwowska-Struczyk M. (2011) Pedagogika przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiazań

Karwowska-Struczyk M. (2011) Reggio Emilia-pożądana filozofia dla przedszkola, w: Problemy Wczesnej Edukacji,4

Robson S. (2012) Developing thinking&understanding in young children

Schaffer R. (2005) Psychologia dziecka

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna biologiczne i społeczne źródła emocji podstawowych i samoświadomościowych.

Zna rolę więzi emocjonalnych (dziecko-podstawowa figura matczyna), samopoczucia dziecka, poczucia ja i poczucia wartości dla ogólnego rozwoju dziecka a zwłaszca jego samodzielności poznawczej i eksploracji świata (podstawowe założenie teoretyczne i implikacje praktyczne: Bowlby, Ainsworth, Erikson, Gardner, Goleman...);

Posiada wiedzę na temat związków między emocjami i myśleniem dzieci; między myśleniem i myśleniem społecznym dzieci;

Wyjaśnia, w jaki sposób dzieci odkrywają emocje własne i innych, tworzą język emocji i kompetencje emocjonalne (Schaffer);

Posiada wiedzę nt relacji rówieśniczych i socjalizacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:tutoring rówieśniczy, status socjometryczny, konflikty między dziecmi, rola ucznia;

Wie jakie jest właściwy rozwojowo środowiska uczenia się dziecka dla jego rozowju społeczno-emocjonalnego i jakie jest jego znaczenie rozwojowe;

Zna różnice między konstruktywizmem poznawczym i społeczno-kulturowym;zna podstawowe pojęcia (Piaget vs Wygotski; Bronfenbrenner-ekologiczna teoria rozwoju);

Wie na czym polega budowanie intelektualnego rusztowania (scaffolding: Wood) i kierowane uczestniczenie (Rogoff) przez eksperta (rówieśnicy, nauczyciele);

Zna założenia odnoszące się do roli metapoznania (osobiste teorie umysłu) w ujęciu nauczycieli (Bruner) i dzieci; czynniki poznawcze, emocjonalne, motywacyjne (dotychczasowe badania nad metapoznaniem).

Umiejętności

Wyjaśni genezę emocji, scharakteryzuje emocje podstawowe i samośwaidomosciowe;

Zintepretuje kroki milowe w rozwoju emocjonalnym i społecznym:rolę mowy i związki z rozwojem poznawczym dzieci;

Wyjaśni rolę środowiska rodzinnego (relacje w rodzinie, przywiązanie) i rówieśniczego (uczenie się kooperacyjne, przyjaźnie dzieci, konflikty między dziecmi) dla rozwoju społecznego i myślenia dzieci;

Potrafi wyjaśnić znaczenie podstawowych dyspozycji emocjonalnych dla rozwoju społecznego i poznawczego dzieci (teorie i badania);

Potrafi zaprojetować środowisko uczenia się sprzyjające nawiązywaniu relacji rówieśniczych, tworzeniu przyjaźni między dziećmi, uczeniu się kooperacyjnemu, pracy metodą projektów na przykładzie rozwiazań z High/Scope i Reggio Emilia;

Wykorzystuje strategie 6 kroków w rozwiązywaniu konfliktów miedzy dziećmi;

Rozumie znaczenie dziecięcej wiedzy o myśleniu w uczeniu się dzieci i własnych TU na temat dzieci.

Kompetencje społeczne

Posiada wiedzę i umiejętności udzielania pozytywnej informacji zwrotnej (pozytywnych wzmocnień); jest wrażliwy na indywidualne zróżnicowanie rozwojowe wśrod dzieci; poprawnie etycznie dzieli się wiedzą z rodzicami i nauczycielami. Uwzględnia te różnice w konstruowaniu środowiska uczenia sie dziecka; jest otwarty na innowacje pedagogiczne; tworzy relacje oparte na zaufaniu z dziećmi i ich rodzicami; tworzy emocjonalnie pozytywyną, wspierająca atmosferę w środowisku uczenia się dzieci.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia przedmiotu studenci przeprowadzają wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. W wywiadzie uwzględniają:

- obszary omawiane podczas wykładów

- proponowane sposoby wsparcia wymienionych obszarów rozwojowych.

Zaliczenie uzyskuje student, który: przeprowadzi wywiad, dokona jego transkrypcji, do każdego obszaru opracuje strategie wsparcie i przedłoży opracowany wywiad w formie pisemnej (przedstawionej na początku semestru przez osobę prowadzącą).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pękala
Prowadzący grup: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.