Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowisko i wychowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OSM/ŚW/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko i wychowanie
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej. W I roku student powinien zaznajomić się zarówno z technicznymi jak i merytorycznymi zasadami pisania pracy naukowej takimi jak analiza tekstu naukowego, planowanie badań i analiz własnych, poszukiwanie perspektywy środowiskowej.Student powinien także rozumieć wymagania stawiane pracy magisterskiej oraz realizować poszczególne etapy jej pisania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rola edukacji w rozwoju społecznym. Znaczenie środowiska w rozwoju jednostki wychowaniu. Nowe kategorie edukacyjne: potencjał społeczno-kulturowy, kapitał społeczny, kapitał ludzki, obywatelstwo, zaangażowanie społeczne, rozwój zrównoważony, dziedzictwo społeczno-kulturowe, rozwój lokalny, edukacja środowiskowa. Wychowanie jako środek wytwarzania aktywności, podmiotowości i tożsamości. "Mała ojczyzna" - siły społeczne, aktywność i pasywność społeczna na poziomie lokalnym. Rola środowisk rówieśniczych i rodziny, pozaszkolne formy wychowania, edukacja nieformalna i pozaformalna, edukacja dorosłych, młodzieży i seniorów. Regionalizm i integracja europejska. Nowe podmioty edukacyjne: organizacje pozarządowe, samorząd lokalny, grupy i ruchy religijne, społeczność lokalna. Nowe środowiska wpływu i komunikacji – Internet, nowe technologie. Nowe zjawiska społeczno-wychowawcze. Wsparcie społeczne w sytuacji trudnej.

Wymagania wstępne: zdany egzamin z Pedagogiki społecznej

Pełny opis:

Tematyka seminarium - całoroczna rok I

1. Badania ilościowe: wady i zalety

2. Badania jakościowe: wady i zalety

3. Paradygmaty, teorie, i koncepcje badań społecznych

4. Wybór typu projektu badawczego

5. Koncepcja/Struktura pracy/plan/mapa mentalna

6. Krytyczna analiza artykułu naukowego

7. Analiza publikacji książkowej (tekstu naukowego)

8. Perspektywa środowiskowa badań społecznych

9. Przegląd literatury w pracy badawczej (teorie, nazwiska, koncepcje, typologie)

10. Wybór/Zastosowanie teorii w pracy własnej

11. Analiza struktury pracy magisterskiej - dobre praktyki

12. Projektowanie badań własnych cz. Metodologiczna - cel, pytania, procedury, metody, techniki

13. Rola Wstępu w pracy magisterskiej

14. Część teoretyczna pracy magisterskiej

Literatura:

J., Creswell J., Projektowanie badań naukowych.Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2010.

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.

D.Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

G.Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011

Kwartalnik "Pedagogika Społeczna" 2010-2016 Chosen articles

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe metody prowadzenia badań środowiskowych

Student wie, jakie metody badawcze zastosować w kontekście wybranego problemu badawczego

Student zna teorie i problematykę przedmiotu w ramach którego pisze pracę dyplomową

Umiejętności

Student umie poszukiwać informacji na temat wybranego zakresu teorii i badań w zakresie wybranej przez siebie problematyki badawczej

Student umie analizować i syntetyzować wiedzę z różnych źródeł dotyczącą badanego zagadnienia, wyciągać wnioski, stosować je do planowania badań własnych

Student umie planować i prowadzić badania własne w zakresie wybranej problematyki, wyciągać wnioski w zakresie związków edukacji i środowiska

Postawy

Student prezentuje właściwą postawę etyczną w odniesieniu do prowadzonych przez siebie badań

Student współpracuje z innymi badaczami, w tym także z innymi magistrantami w zakresie wzajemnego wsparcia w zakresie właściwego kształtowania zasad pisania pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria

1. obecność na zajęciach i aktywny w nich udział (przygotowanie do zajęć) cały rok

2. ukazana perspektywa środowiskowa w badaniach własnych - prezentacja PPT. Semestr zimowy

3. Przyjęta i zaakceptowana Koncepcja pracy magisterskiej złożona do zatwierdzenia z uzasadnieniem, rozdziałem teoretycznym i spisem literatury - semestr letni

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.