Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie i wychowanie dzieci dawniej i dziś

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OSM/SJ-KW/2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie i wychowanie dzieci dawniej i dziś
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć będzie spojrzenie na praktykę i teorię wychowania i kształcenia dawniej i obecnie.

Pełny opis:

Kształcenie i wychowanie dzieci zawsze było przedmiotem naturalnej troski rodziców. Proces ten angażuje także liczne grono specjalistów – przede wszystkim nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Warto prześledzić praktykę kształcenia i wychowania na przestrzeni dziejów, a także dostrzec aktualność wielu postulatów głoszonych przez myślicieli pedagogicznych dawnych epok.

Ważne będzie także spojrzenie na możliwości kształcenia osób dorosłych dawniej i dziś.

Poszukiwania badawcze będą skoncentrowane na analizie literatury pedagogicznej i prasy XIX - XXI wieku oraz pamiętników.

Ostatecznym efektem seminarium będzie przygotowanie pracy magisterskiej.

Zadaniem seminarium będzie wejrzenie w praktykę kształcenia i wychowania na przestrzeni dziejów, a także myśl pedagogiczną. Skupimy uwagę na koncepcjach pedagogicznych odnoszących się do małego dziecka – jego przygotowaniu do szkoły i możliwościach uczenia się, wpływu rodziny i najbliższego otoczenia na proces uczenia się. Ważne będzie spojrzenie porównawcze. Punktem wyjścia do rozważań będą współczesne monografie historyczno-oświatowe. Wprowadzą one w problematykę rozwoju oświaty oraz w terminologię. Poszukiwania szczegółowe będą się koncentrowały na treściach źródeł - myśli pedagogicznej, prasie pedagogicznej, pamiętnikach. Ważną treścią zajęć będzie metodologia i etapy pisania pracy dyplomowej.

Literatura:

1. Ph. Aries, Historia dzieciństwa, dziecko i rodzina w dawnych czasach, Warszawa 1995.

2. Pedagogika: podręcznik akademicki, cz. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2004.

3. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, Kraków 2004.

4. Sztuka nauczania. Szkoła red. K. Konarzewski, Warszawa 1991 i nast. wydania.

5. D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2006.

6. D. Żołądź-Strzelczyk, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII w. Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię związaną z pedagogiką małego dziecka.

Zna sposoby i środki komunikacji społecznej dawniej i dziś.

Umiejętności

Potrafi krytycznie analizować przekazy źródłowe właściwe w pracy pedagoga (teoretyczne traktaty pedagogiczne, podręczniki szkolne, dzienniki, filmy, prasa).

Potrafi samodzielnie poszukiwać wiedzy wykorzystując do tego odpowiednie źródła.

Potrafi uczestniczyć w dyskusji, podbudowując wypowiedź poglądami różnych autorów pedagogicznych.

Kompetencje

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej i globalnej.

Potrafi ocenić własne kompetencje.

Ma świadomość znaczenia nauk pedagogicznych i ich zastosowania w działaniach społecznych i zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza poszczególne etapy przygotowania rozprawy:

- kwerenda bibliograficzna i biblioteczna, ew. archiwalna

- zebranie materiału badawczego: fiszki, notatki

- przedstawienie koncepcji pracy (plan pracy – po pierwszym semestrze seminariów)

- ustna prezentacja rozdziału wprowadzającego w zagadnienie zasadnicze (drugi semestr seminariów)

- przedłożenie pisemne rozdziału/ów wprowadzających w zagadnienie zasadnicze (po drugim semestrze, czyli po I roku studiów)

- ustna prezentacja rozdziałów zasadniczych – (zaliczenie po trzecim semestrze seminariów)

- przedłożenie pisemne całości pracy – po czwartym semestrze, czyli po II roku studiów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Kamińska
Prowadzący grup: Janina Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Kamińska
Prowadzący grup: Janina Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)