Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowisko i wychowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OSM-ŚW/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko i wychowanie
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej. Na II roku student samodzielnie podejmuje pracę badawczą. Pisze pracę zgodnie z technicznymi jak i merytorycznymi zasadami pisania pracy naukowej takimi jak analiza tekstu naukowego, planowanie badań i analiz własnych, poszukiwanie perspektywy środowiskowej w wychowaniu.Student powinien także rozumieć wymagania stawiane pracy magisterskiej oraz realizować poszczególne etapy jej pisania.

Skrócony opis:

Znaczenie środowiska w rozwoju jednostki wychowaniu. Nowe kategorie edukacyjne:(zob seminarium rok I - kontynuacja). Rola środowisk rówieśniczych i rodziny, pozaszkolne formy wychowania, edukacja nieformalna i pozaformalna, edukacja dorosłych, młodzieży i seniorów. Nowe podmioty edukacyjne: organizacje pozarządowe, samorząd lokalny, grupy i ruchy religijne, społeczność lokalna. Nowe środowiska wpływu i komunikacji – Internet, nowe technologie. Nowe zjawiska społeczno-wychowawcze. Wsparcie społeczne w sytuacji trudnej. Nowe formy oddziaływań tradycyjnych środowisk wychowania.

Wymagania wstępne: zaliczony 1 rok seminarium

Pełny opis:

1. Koncepcja/Struktura pracy/plan pracy - weryfikacja założeń z I roku

2. Krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza teorii i badań z zakresu tematyki pracy magisterskiej

3. Wybór i uzasadnienie podejścia teoretycznego w pracy własnej oraz wybór badań i analiz istotnych dla badań własnych

4. Przygotowanie badań własnych

5. Przeprowadzenie badań własnych

6. Analiza wyników badań własnych

7 Przygotowanie pracy magisterskiej

Praca indywidualna i w grupie - konsultacje, dyskusje, prezentacje cząstkowe prac

Literatura:

J., Creswell J., Projektowanie badań naukowych.Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2010.

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.

D.Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

G.Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011

J. Biggamm, Succeeding with your Master's Dissertation. A step-by-step handbook, Berkshire, 2016 (3rd edition)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe metody prowadzenia badań środowiskowych

Student wie, jakie metody badawcze zastosować w kontekście wybranego problemu badawczego

Student zna teorie i problematykę przedmiotu w ramach którego pisze pracę dyplomową

Umiejętności

Student umie poszukiwać informacji na temat wybranego zakresu teorii i badań w zakresie wybranej przez siebie problematyki badawczej

Student umie analizować i syntetyzować wiedzę z różnych źródeł dotyczącą badanego zagadnienia, wyciągać wnioski, stosować je do planowania badań własnych

Student umie planować i prowadzić badania własne w zakresie wybranej problematyki, wyciągać wnioski w zakresie związków edukacji i środowiska

Postawy

Student prezentuje właściwą postawę etyczną w odniesieniu do prowadzonych przez siebie badań

Student współpracuje z innymi badaczami, w tym także z innymi magistrantami w zakresie wzajemnego wsparcia w zakresie właściwego kształtowania zasad pisania pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Systematycznie oddawane fragmenty prac promotorowi zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Oddana praca magisterska. Kryteria oceny (zob. kryteria oceny prac magisterskich)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Agnieszka Naumiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.