Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Teacher education. Contemporary challenges

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OTR-TECC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Teacher education. Contemporary challenges
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
translatoria

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu "Teacher Education. Contemporary Challenges" uwaga zostanie skupiona na najnowszych wynikach badań odnoszących się do problematyki edukacji nauczycieli.

Edukacja nauczycieli będzie ukazana w jej szerokim znaczeniu i nie będzie ograniczana wyłącznie do kształcenia nauczycieli na uczelniach wyższych. Specjalna uwaga zostanie poświęcona rozwojowi zawodowemu nauczycieli i procesowi włączania nauczycieli do zawodu.

Przedmiot pozwoli na stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju kompetencji językowych i analitycznych studentów - przyszłych nauczycieli. Kompetencje te stanowią podstawę w procesie przekładu różnych tekstów.

Cele ogólne realizacji przedmiotu „Teacher Education. Contemporary challenges” są związane z rozwijaniem:

- wiedzy na temat edukacji nauczycieli i jej współczesnych wyzwań,

- kompetencji językowych i analitycznych,

- kompetencji w zakresie tłumaczenia tekstów.

Pełny opis:

Translatorium skupia się na problematyce edukacji nauczycieli i jej wyzwań, w Polsce i wybranych krajach. Edukacja nauczycieli stanowi ważny obszar badań, zwłaszcza od czasu, gdy zaczęła być kwestionowana przez rządy europejskie i równocześnie zaczęto postrzegać edukację nauczycieli jako zasadniczy czynnik w doskonaleniu osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Translatorium pozwoli studentom na rozwijanie ich kompetencji językowych i analitycznych. Kompetencje te tworzą podstawę dla rozwijania zdolności tłumaczenia tekstów.

W trakcie zajęć studenci będą pracować - indywidualnie i w grupach - z tekstami w języku angielskim. Szczególny nacisk zostanie położony na prowadzenie dyskusji wokół najbardziej powszechnych poglądów na temat edukacji nauczycieli i jej wyzwań, co sprzyjać będzie kształtowaniu wśród studentów umiejętności konstruowania uzasadnień dla własnych opinii.

Dzięki translatorium studenci zyskają orientację w zakresie terminologii, która odgrywa zasadniczą rolę w rozważaniach nad edukacją nauczycieli oraz będą mieli możliwość nabycia wiedzy odnoszącej się do takich kwestii, jak: nauczyciel, profesja nauczycielska, kształcenie nauczycieli na poziomie studiów wyższych i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W trakcie translatorium dyskusje będą się toczyły się wokół następujących tematów:

1. To be a teacher?

2. The importance of teaching profession.

3. Teaching profession in Europe and its dimensions.

4. Supporting the teaching profession in Europe – key actions.

5. Initial teacher education and support for beginning teachers: contemporary challenges.

6. Continuing professional development of teachers: contemporary challenges.

7. The future of teaching profession and teacher education.

Translatorium sprzyjać będzie rozwijaniu zdolności w zakresie pracy w grupach i angażowania się we współpracę z innymi. Przyczyni się ono do rozwijania potrzeby uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych studentów i studentek, zwłaszcza przez rozwijanie biegłości językowej w zakresie problematyki edukacji nauczycieli i jej wyzwań.

Literatura:

1) European Commission/EACEA/Eurydice (2013) “Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. Eurydice Report”. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

2) European Commission (2013), “Supporting Teacher Competence Development for Better Learning Outcomes”, Strasbourg: European Union.

3) European Commission (2012), “Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes. Communication from the Commission Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes”.

4) “European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences” (2011), M. Valenčič Zuljan and J. Vogrinc (Eds.), Ljubljana: Faculty of Education; Kranj: The National School of Leadership and Education.

5) MacBeath J. (2012), “Future of Teaching Profession”, Cambridge: University of Cambridge.

6) „Teachers’ Professional Development. Europe in International Comparison” (2010), J. Scheerens (ed.), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union.

Efekty uczenia się:

Student/-ka uzyska następujące efekty uczenia się:

Wiedza

− zyska orientację w zakresie terminologii, która odgrywa znaczącą rolę w rozważaniach na temat edukacji nauczycieli;

− będzie mieć uporządkowaną wiedzę na temat nauczyciela, profesji nauczycielskiej oraz kształcenia nauczycieli i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i w innych krajach.

Umiejętności

− rozwinie umiejętności w zakresie wydobycia i streszczenia głównych informacji z analizowanych tekstów;

− będzie posiadać umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące edukacji nauczycieli i jej współczesnych wyzwań z wykorzystaniem dorobku pedagogiki, jak i polityki edukacyjnej.

Kompetencje społeczne

− rozwinie swoje zdolności w zakresie pracy w grupach i angażowania się we współpracę z innymi;

− będzie dostrzegać potrzebę ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych zwłaszcza przez pogłębianie biegłości językowej w zakresie problematyki edukacji nauczycieli i jej wyzwań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zakładanych efektów kształcenia.

Efekty te będą weryfikowane poprzez ocenę:

1) Uczestnictwa studenta/-ki w realizowanych zajęciach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: (i) przygotowanie się do zajęć, (ii) aktywny udział w prowadzonych dyskusjach i w pracach nad tłumaczeniem tekstów, oraz (iii) aktywny udział w pracy grupowej dotyczącej wspólnego tłumaczenia i opracowywania streszczeń analizowanych tekstów.

2) Pracy pisemnej studenta/studentki na temat wybranych aspektów edukacji nauczycieli i jej wyzwań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Joanna Madalińska-Michalak
Prowadzący grup: Joanna Madalińska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia zblokowane, mniej więcej co dwa tygodnie, terminy podane przy grupie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.