Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne uwarunkowania rozwoju, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-SD71/PDM/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania rozwoju, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Cele: Seminarium skierowane jest do studentów, których zainteresowania dotyczą: rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży; psychologicznych uwarunkowań procesu uczenia się i wychowania. Istnieje możliwość prowadzenia badań ilościowych i jakościowych.

Podczas seminarium studenci poszerzają wiedzę z zakresu: metodologii badań pedagogicznych, etapów metody naukowej w zakresie badań pedagogicznych i konieczności ich stosowania podczas procesu powstawania pracy licencjackiej, metod i technik badawczych na etapie planowania, realizacji i analizy wyników badań. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie: formułowania hipotez i pytań badawczych, wyboru metody badawczej, realizacji badań, kodowania danych, interpretacji uzyskanych wyników, prezentacji wyników badań, przeglądu literatury z zakresu tematu wybranego przez studenta.

Pełny opis:

Zakłada się cztery etapy pracy podczas seminarium:

1. Etap pierwszy (wstępny) dotyczący przyswojenia wiedzy z zakresu metodologii badań pedagogicznych i tematyki podstaw metody naukowej w prowadzeniu badań; wyboru obszaru tematycznego pracy i wstępnego opracowania koncepcji pracy badawczej.

2. Etap drugi - sformułowanie koncepcji pracy i metodologii badań.

3. Etap trzeci - właściwy etap realizacji badań.

4. Etap czwarty, podczas którego studenci: doprecyzowują poszczególne rozdziały pracy licencjackiej, ze szczególnym podkreśleniem konieczności pracy nad dyskusją uzyskanych wyników badań własnych; przygotowują się do obrony pracy licencjackiej.

Seminarium skierowane jest do studentów, których zainteresowania dotyczą: rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży; psychologicznych uwarunkowań procesu uczenia się i wychowania. Istnieje możliwość prowadzenia badań ilościowych i jakościowych.

Cele

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu:

 metodologii badań pedagogicznych,

 etapów metody naukowej w zakresie badań pedagogicznych i konieczności ich stosowania podczas procesu powstawania pracy licencjackiej,

 metod i technik badawczych na etapie planowania, realizacji i analizy wyników badań.

2. Rozwijanie umiejętności w zakresie:

 formułowania hipotez i pytań badawczych,

 wyboru metody badawczej,

 realizacji badań,

 kodowania danych,

 interpretacji uzyskanych wyników,

 prezentacji wyników badań,

 przeglądu literatury z zakresu tematu wybranego przez studenta.

Treści

Zakłada się cztery etapy pracy podczas seminarium:

1. Etap pierwszy (wstępny), który zawiera następujące elementy:

 przyswojenie wiedzy z zakresu metodologii badań pedagogicznych i tematyki podstaw metody naukowej w prowadzeniu badań,

 wybór obszaru tematycznego pracy,

 wstępne opracowanie koncepcji pracy badawczej,

 sformułowanie tematu oraz hipotez i pytań badawczych,

 przegląd piśmiennictwa związanego z wybranym tematem pracy.

2. Etap drugi - sformułowanie koncepcji pracy i metodologii badań. Podczas tego etapu studenci:

 określają zmienne i wskaźniki w zależności od wyboru metodologii badawczej,

 konstruują narzędzie badawcze lub opisują procedurę badawczą np. eksperyment pedagogiczny,

 wybierają i opisują grupę badawczą lub osobę badaną (w przypadku wyboru studium indywidualnego przypadku),

 opracowują wszystkie elementy konspektu pracy,

 przeprowadzają badania pilotażowe i na ich podstawie doprecyzowują narzędzie i procedurę badawczą.

3. Etap trzeci - właściwy etap realizacji badań. Podczas tego etapu studenci:

 przeprowadzają badania,

 kodują dane lub opisują zgromadzony materiał badawczy,

 analizują uzyskane wyniki badań,

 piszą rozdział metodologiczny pracy.

4. Etap czwarty, podczas którego studenci:

 doprecyzowują poszczególne rozdziały pracy licencjackiej, ze szczególnym podkreśleniem konieczności pracy nad dyskusją uzyskanych wyników badań własnych,

 przygotowują się do obrony pracy licencjackiej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Brzeziński J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Brzeziński J. (red.). (2012). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

3. Creswell J.W. (2013). Projektowania badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Łobocki M. (2010). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls.

5. Niezbędnik badacza - Seria wydawnicza PWN.

6. Stemplewska-Żakowicz Katarzyna (2005). Wywiad psychologiczny. Tomy 1-3. Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Testów Psychologicznych.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

I. W zakresie wiedzy student:

zna podstawowe metody badawcze w pedagogice,

zna etapy metody naukowej,

zna zasady pisania prac naukowych,

wykazuje znajomość zagadnień z zakresu wybranego przez siebie tematu pracy licencjackiej.

II. W zakresie umiejętności student:

potrafi, na podstawie znajomości etapów metody naukowej, skonstruować własne badania tzn. sformułować hipotezy i pytania badawcze, wybrać metodę badawczą, przeprowadzić badania i zanalizować uzyskane wyniki,

potrafi dokonać przeglądu literatury w zakresie wybranego przez siebie tematu,

potrafi opracować tekst naukowy.

III. W zakresie kompetencji społecznych:

szanuje i rozumie konieczność zachowania zasad etyki podczas prowadzenia badań pedagogicznych,

rozumie na czym polega prawo własności intelektualnej innych autorów i w związku z tym, używając fragmentów ich pracy cytuje ich nazwiska,

rozumie zasady rzetelności i terminowości podczas prowadzenia badań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia każdego semestru seminarium jest złożenie zadań cząstkowych ustalonych podczas spotkań wstępnych.

Sposób zaliczenia

Student uzyskuje zaliczenie po pierwszym semestrze seminarium dyplomowego (drugi rok studiów) oraz po pracy całorocznej podczas trzeciego roku studiów - zaliczenie w sesji letniej. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.