Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse lokalne - wydatki, podatki, dług

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL293A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne - wydatki, podatki, dług
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie pracy dyplomowej której zakres dotyczyć będzie analizy szeroko rozumianej polityki fiskalnej samorządów terytorialnych. Przedmiotem analiz będą problemy kształtowania wydatków, dochodów i długu samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji lokalnych podatków i opłat.

Ocenie poddane zostaną efekty stosowania przez samorządy polityki fiskalnej (podatkowej i wydatkowej), np.:

• Oddziaływanie tej polityki na aktywność gospodarczą w regionie, mobilność mieszkańców, stan środowiska naturalnego, jakość usług publicznych (np. edukacji, kultury, usług komunalnych).

• Wpływ decyzji fiskalnych na równowagę budżetową- lokalny dług publiczny, kondycję finansową samorządu

Analizy mogą dotyczyć sytuacji w Polsce a również porównań międzynarodowych. Będą opierać się na danych, które są udostępniane przez polską i międzynarodową statystykę publiczną.

Pełny opis:

Celem zajęć jest napisanie pracy dyplomowej której zakres dotyczyć będzie analizy szeroko rozumianej polityki fiskalnej samorządów terytorialnych. Przedmiotem analiz będą problemy kształtowania wydatków, dochodów i długu samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji lokalnych podatków i opłat.

Schematyczny plan pracy na seminarium:

1) Podstawowe informacje nt. polityki fiskalnej samorządów, jej instrumentów (podatków, opłat, wydatków) i efektów. Na tej podstawie studenci wybiorą wstępny obszar tematyczny swojej pracy.

2) Organizacyjne i techniczne aspekty przygotowania pracy licencjackiej i pracy na seminarium.

3) Omówienie sposobów poszukiwania i pozyskania literatury związanej z tematem pracy dyplomowej.

4) Prezentacja internetowych baz danych do analiz ilościowych w pracy.

5) Spotkania grupowe i indywidualne podczas których studenci prezentują postępy pracy.

Literatura:

Literatura będzie dobierana indywidualnie, w zależności od wybranego tematu pracy.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student posiada wiedzę z zakresu tematu swojej pracy, oraz związanych z tym obszarem struktur i instytucji społecznych w tym norm i reguł prawnych. Student ma podstawową wiedzę na temat metod i narzędzi analizy lokalnych podatków, wydatków, zadłużenia.

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska, które opisze w pracy, potrafi również prawidłowo analizować ich przyczyny i przebieg. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do tego opisu, a także właściwe metody. Student samodzielnie pracuje nad pracą i problemami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z tym zadaniem. Dzięki temu posiada umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, jej właściwego wykorzystania, a wreszcie przekazania czy to w formie ustnej czy pisemnej.

Student rozumie potrzebę stałego zdobywania i uzupełniania wiedzy , nie tylko z zakresu finansów, prawa i ekonomii, ale również korzystać z spostrzeżeń innych nauk. Student potrafi odpowiednio określać priorytety jakie stawia przed nim praca nad pracą dyplomową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru seminarium wymaga minimum przygotowania schematycznego przeglądu literatury związanej z pracą dyplomową.

Zaliczenie drugiego semestru wymaga przygotowania pracy zaakceptowanej do obrony.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska, Beata Rogowska-Rajda
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska, Beata Rogowska-Rajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska, Beata Rogowska-Rajda
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska, Beata Rogowska-Rajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)