Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksperymentowanie z ekonomią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM021B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Eksperymentowanie z ekonomią
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

umiejętność pracy z danymi, krytycznej analizy zjawisk Wymagania formalne

Mikroekonomia I, Mikroekonomia II, Mikroekonomia III

Założenia wstępne

Warunkiem przyjęcia jest jego aktywna postawa seminarzysty i brak oczekiwania narzucenia z góry tematu.Skrócony opis:

Seminarium nie ma bardzo wąsko określonej tematyki. Ogólnie tematy przygotowanych prac powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych z analizą danych ekonomicznych i poszukiwaniem źródeł nieefektywności ekonomicznej. Preferowaną metodą badawczą jest kontrolowany eksperyment ekonomiczny laboratoryjny lub obliczeniowy (modelowanie Agent Based Computational Economics). Ze względu na szeroki zakres tematyczny najlepszą formą prowadzenia zajęć jest praca indywidualna. Podczas specjalnie wyznaczonego dyżuru każdy seminarzysta ma możliwość skorzystania z konsultacji, prowadzane są również konsultacje on-line dla studentów przebywających na stypendiach zagranicznych. Co dwa miesiące każdy seminarzysta zobowiązany jest do przedstawienia postępów w pracach, osobiście podczas trwania dyżuru lub przez kontakt e-mailowy.

Pełny opis:

W analizie zjawisk życia ekonomicznego nie jest problemem pozyskanie informacji, lecz jej interpretacja. Z każdym dniem ilość informacji ekonomicznych docierających do przeciętnego obywatela jest coraz większa. Informacje te są niekiedy sprzeczne i niewiarygodne, przez co powstaje szum informacyjny. Jedną z ważniejszych umiejętności, jaką powinni nabyć studenci uczelni ekonomicznych, jest krytyczna analiza pozyskanych informacji, występujących zwykle w postaci danych statystycznych. Studenci w trakcie pisania pracy nie muszą znać bardzo wyrafinowanych modeli ekonometrycznych lub statystycznych, lecz pożądane jest by byli oni krytyczni w stosunku do przedstawionego zagadnienia. Celem prac studenckich jest wskazanie na źródła nieefektywności. Preferowane tematy to:

1) Mikroekonomia stosowana mechanism design: wpływ struktur rynkowych na wyniki przedsiębiorstw, polityka cenowa, analiza efektywności, asymetryczna informacja, mikroekonomia banków,

2) Wykorzystanie metod eksperymentalnych.

Celem tego seminarium jest również zgromadzenie osób zajmujących się tematami wykraczających daleko poza główny nurt ekonomii oraz umożliwienie im przygotowania prac magisterskich zgodnych z ich zainteresowaniami. Do tych tematów nalezą:

1) Socjologiczne i psychologiczne podejście do analizy zachowań ekonomicznych;

2) Badania z pogranicza antropologii, psychologii, socjologii i ekonomii;

3) Oprogramowanie Open Source.

Literatura:

dobierana indywidualnie

Efekty uczenia się:

Przedmiot ten stanowić ma podstawę metodologiczną pisania praca magisterskich. Po jego ukończeniu student:

WIEDZA


• Zna powiązania między ekonomią, uwarunkowaniami instytucjonalnymi i kulturowo-społecznym.

• Zna eksperymentalne podejście do badania zjawisk społeczno – ekonomicznych. Zna jedna z metod analiz zjawisk społecznych wykorzystujących eksperymenty laboratoryjne lub obliczeniowe.

• Posiada wiedzą o oprogramowaniu niezbędnym do stworzenia eksperymentów laboratoryjnych lub obliczeniowych.

UMIEJĘTNOŚCI


• Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować podstawowe teksty ekonomiczne.

• Potrafi przeprowadzić cały proces badawczy: potrafi samodzielnie postawić hipotezę badawczą, teorię ekonomiczną, adekwatne do celu postawionego w pracy badawczej, potrafi zweryfikować hipotezę badawczą, potrafi wyszukać dane, zastosować opis modelowanie statystyczne lub ekonometryczne, potrafi przedstawić w formie pisemnej i przekazać ustnie cały proces badawczy jako prace magisterską.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Jest krytyczny w stosunku do prezentowych problemów ekonomicznych oraz dąży do racjonalnego wyjaśnienia otaczających go zjawisk ekonomicznych i społecznych, uczy się myśleć, wypowiadać oraz pisać w sposób logiczny i spójny ,

• Dzięki pracy indywidualnej z promotorem potrafi odpowiednio określić priorytety w prowadzaniu badań i pisaniu pracy.

• Przez wzmocnienie motywacji przez promotora student nie traktuje pisania pracy magisterskiej jako wymogu formalnego, ale jako element samorozwoju osobistego i zawodowego

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Raz na dwa miesiące każdy seminarzysta zobowiązany jest do przedstawienia postępów w pracach, osobiście podczas trwania dyżuru lub przez kontakt on-line.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)