Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1AL
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

Zajęcia przeznaczone dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych. Wymagana znajomość matematyki na poziomie maturalnym.


Skrócony opis:

Celem kursu jest prezentacja podstawowych zagadnień i metod algebry liniowej.

Obejmują one: układy równań liniowych i sposoby ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, a w nich liniową niezależność układów wektorów , bazy i wymiar przestrzeni, przekształcenia liniowe i ich reprezentacje macierzami , rząd macierzy, wyznacznik macierzy, wektory własne i wartości własne , diagonalizację macierzy i jej zastosowania, iloczyn skalarny i formy kwadratowe. Ponadto przedstawiamy zastosowanie algebry liniowej do programowania liniowego.

Zamiarem kursu jest nie tylko opanowanie technik algebry liniowej, lecz także rozwój zdolności studentów do logicznego rozumowania, jak również przygotowanie do zastosowań

algebry liniowej w ekonomii.

Pełny opis:

1. Układy równań liniowych: rozwiązania szczególne i rozwiązanie ogólne, macierz układu, elementarne operacje macierzowe, rozwiązywanie poprzez eliminację Gaussa.

2. Przestrzenie liniowe (czyli wektorowe): przykłady, podprzestrzenie ,kombinacja liniowa wektorów, niezależność liniowa układu wektorów ,baza i wymiar przestrzeni liniowej , współrzędne wektora w bazie.

3.Przekształcenia liniowe: przykłady, macierz przekształcenia liniowego w bazach. Działania na przekształceniach i macierzach, algebra macierzy.

4.Wyznaczniki: własności i metody obliczania.

5. Macierz odwrotna i transponowana, ich obliczanie.

6. Rząd macierzy: jego związki z operacjami elementarnymi i

wyznacznikiem.

7. Zastosowanie rzędu macierzy i wyznacznika do rozwiązywania układów równań liniowych. Twierdzenia Kroneckera-Capelliego i Cramera.

8. Wartości własne i wektory własne przekształcenia. Wielomian charakterystyczny macierzy. Znajdowanie wartości własnych i przestrzeni własnych przekształcenia linowego. Macierze diagonalne i dagonalizowalne.

9. Zastosowania diagonalizacji macierzy .

10. Podprzestrzenie afiniczne czyli warstwy przestrzeni liniowej. Przekształcenia afiniczne.

11. Standardowy iloczyn skalarny : norma wektora, układy ortogonalne wektorów, bazy ortogonalne i ortonormalne, procedura Grama-Schmidta. Rzuty i symetrie prostopadłe.

12. Formy kwadratowe: przykłady, ma Prostopadłe cierz formy. Kryterium Silvestera dodatniej określoności formy. Zastosowanie wartości własnych do określoności i półokreśloności form.

!3. Podstawy programowania liniowego. Metoda sympleks.

Literatura:

Wykłady z Algebry Liniowej I. Tadeusz Koźniewski, MIMUW 2008.

Algebra liniowa w zadaniach. Jerzy Rutkowski. PWN 2008.

Matematyka dla studentów ekonomii. Ryszard Antoniewicz, Andrzej Misztal. PWN 2009.

Algebra dla studentów. Julian Klukowski, Ireneusz Nabiałek. WNT 1999.

Elementy algebry liniowej. Grzegorz Banaszak, Wojciech Gajda. WNT 2002

Efekty uczenia się:

Zdolność rozumienia algebry liniowej i jej stosowania w statystyce, ekonometrii i modelowaniu podejmowania decyzji. Opanowanie podstawowych technik rozwiązywania układów równań liniowych, umiejętność znajdowania baz i wymiarów przestrzeni, określania rzędu macierzy, obliczania wyznacznika, znajdowania wektorów własnych, sprawdzania dodatniej i ujemnej określoności i półokreśloności form kwadratowych. Umiejętność sformułowania i rozwiązania prostego modelu programowania liniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest określana na podstawie sumy wyniku punktowego z ćwiczeń, obejmującego punkty ze sprawdzianów, prac domowych i aktywności na zajęciach (łącznie 30 punktów) oraz wyniku egzaminu końcowego, na którym można uzyskać 70 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Michalik, Mirosław Sobolewski
Prowadzący grup: Mieszko Baszczak, Wojciech Duliński, Piotr Gruza, Marcin Gryszówka, Małgorzata Jastrzębska, Mateusz Lowiel, Daria Michalik, Michał Skrzypecki, Mirosław Sobolewski, Andrzej Strojnowski, Mieszko Zimny, Bartosz Źrałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)