Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1MA1
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla I r. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, odróżniać problemy mikro- i makroekonomiczne a także znać podstawy mikroekonomii (przynajmniej w odniesieniu do zasad funkcjonowania rynków, teorii konsumenta i producenta). Szczególnie przydatne byłoby zapoznanie się z programem przedmiotów z oferty WNE „Wprowadzenie do mikroekonomii”, „Mikroekonomia cz. I”, „Mikroekonomia cz. II”

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć w trakcie przedmiotu Makroekonomii I jest sześć obszarów tematycznych. Łącznie tworzą one obraz funkcjonowania i rozwoju gospodarki jako całości, pozwalają poznać struktury współczesnej teorii makroekonomicznej oraz dają podstawy do studiowania makroekonomii na wyższym poziomie.

W pierwszej części zajęć, która omawia przedmiot i metodę makroekonomii, prezentowane są podstawowe problemy makroekonomiczne (fluktuacje gospodarcze i wzrost gospodarczy, bezrobocie, inflacja), główne makroekonomiczne sektory gospodarki (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo, zagranica) oraz omawiane są ruch okrężny produktów i pieniądza. Wprowadzone zostają także pojęcia agregatowego popytu i agregatowej podaży. Studenci zapoznają się także ze strukturą współczesnej teorii makroekonomicznej. W części tej podjęty jest także problem pomiaru kategorii makroekonomicznych (zatrudnienia, bezrobocia, produktu i jego składników, inflacji i równowagi zewnętrznej (kurs walutowy, bilans płatniczy)). W części tej wprowadzane jest także rozróżnienie wielkości nominalnych i realnych.

Druga część zajęć prezentuje klasyczne podejście makroekonomiczne pokazując, w jaki sposób rynki czynników produkcji (przynależne analizie mikroekonomicznej) powiązane są z równowagą makroekonomiczną. Omawiane jest także znaczenie otwarcia gospodarki dla funkcjonowania tych rynków oraz wprowadzana jest funkcja produkcji Cobba-Douglasa.

Przedmiotem trzeciej części zajęć jest podstawowy model opisujący funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie: model keynesowski. Omawiany jest zarówno w podstawowej wersji dwusektorowej, jak i w wersji z uwzględnieniem roli państwa i zagranicy. Prezentacja mechanizmów decyzji inwestycyjnych przedsiębiorców oraz uwzględnienie roli stopy procentowej w determinowaniu wydatków zagregowanych pozwala wprowadzić pojęcie krzywej IS – elementu kluczowego narzędzia krótkookresowej analizy makroekonomicznej, czyli modelu ISLM.

Przedmiotem części czwartej zajęć jest pieniądz i rynek pieniężny. Ten fragment zajęć obejmuje takie zagadnienia jak funkcjonowanie systemu bankowego, kreację pieniądza, kontrolę jego podaży, determinanty popytu na pieniądz oraz równowagę na rynku pieniężnym. Część tę kończy wyprowadzenie krzywej LM, opisującej równowagę na rynku pieniężnym w modelu ISLM.

W części piątej omawiana jest krótkookresowa równowaga makroekonomiczna (model ISLM) oraz mechanizmy transmisyjne polityki fiskalnej i monetarnej.

W ostatniej części zajęć prezentowane są pojęcia zagregowanego popytu i jego determinantów oraz mechanizmy stojące za zagregowaną podażą (dostosowania na rynku pracy) oraz model ASAD. Model pozwala analizować przyczyny, dostosowania i skutki szoków podażowych i popytowych oraz narzędzia i skuteczność polityki fiskalnej i pieniężnej. Wykład kończy prezentacja zależności między zmianami produktu i zatrudnienia (bezrobocia) oraz inflacji (krzywa Philipsa i prawo Okuna).

Literatura:

Literatura

Literatura obowiązkowa

Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer Busieness, Warszawa 2016.

Begg D., VernascaG., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Mankiw G., Macroeconomics, Worth Publishers, 2016.

Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2007.

Brzozowski M., Cieślik A., Przewodnik po zadaniach z makroekonomii, WSiP, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

Begg D., P. Smith, Ekonomia. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2001.

Dornbusch R., S. Fisher, Macroeconomics, ed.8, New York 2000, McGraw-Hill, część.

Hall R., J. B. Taylor , Makroekonomia, PWN, Warszawa 2000, rozdz. 1-3.

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985, rozdz. 6, 18.

Efekty uczenia się:

Student nabywa następujące kompetencje w zakresie:

Wiedzy

- identyfikacja podstawowych problemów makroekonomicznych i zrozumienie ich specyfiki oraz współzależności z problemami mikroekonomicznymi

- poznanie systemu rachunków narodowych, konstrukcji indeksów zmian wielkości makroekonomicznych dotyczących produkcji, dochodów, inflacji, rynku pracy, bilansu płatniczego

- odróżnienie podejścia klasycznego i keynesowskiego stosowanego w analizie zjawisk makroekonomicznych

- rozumienie działania rynku aktywów pieniężnych, w tym podaży pieniądza i podstawowych determinant popytu na pieniądz

- poznanie modeli: modelu równowagi Keynesa, IS-LM, rynku pracy, AD-AS

- zrozumienie działania podstawowych współzależności makroekonomicznych krótkiego okresu

- odróżnienie analiz krótko- i długookresowych w makroekonomii

- rozumienie przyczyn i skutków stosowania polityk fiskalnej i monetarnej

Umiejętności

- identyfikowanie zjawisk makroekonomicznych na podstawie dostępnych danych statystycznych

- odróżnianie zmian realnych od nominalnych

- stawianie hipotez i ich dowodzenie odnośnie przyczyn podstawowych zjawisk makroekonomicznych, w teoretycznych ramach wyjaśnianych przez modele IS-LM, AD-AS

- przeprowadzenie analizy graficznej i algebraicznej równowagi w modelach Keynesa, IS-LM, AD-AS

- przewidywania następstw zmian w zakresie agregatowych wydatków, prowadzenia polityki fiskalnej i monetarnej, kształtowania się podaży pracy (wraz z jej cechami strukturalnymi)

- wykonanie prostych obliczeń dotyczących podaży pieniądza, kształtowania się wydatków (konsumpcji, salda handlu zagranicznego, inwestycji), efektów mnożnikowych, produkcji w równowadze

- przewidywanie podstawowych skutków różnych, egzogenicznych zdarzeń i stosowania polityk makroekonomicznych dla kształtowania się produkcji, bezrobocia, inflacji, budżetu państwa, bilansu płatniczego

- prezentowanie oceny zdarzeń gospodarczych oraz formułowanie własnych opinii i wygłaszanie sądów dotyczących makroekonomii wraz z ich uzasadnieniem; udział w dyskusjach na tematy makroekonomiczne

- pozyskania danych empirycznych i wykorzystania ich dla prostej analizy podstawowych zależności makroekonomicznych

- prezentowanie prostych analiz zależności makroekonomicznych

Postawy

- samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk makroekonomicznych, poprzez posługiwanie się wieloma przykładami empirycznymi; odwoływanie się do wielu źródeł wiedzy makroekonomicznej

- odpowiedzialność i samokontrola poprzez niewymaganie obecności na wykładach i pozostawienie studentowi wyboru w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej

- systematyczność dzięki organizacji pracy i wymaganiom stawianym na ćwiczeniach

- zainteresowanie zjawiskami gospodarczymi poprzez wymóg śledzenia bieżących zdarzeń makroekonomicznych

- nawyk analizowania zdarzeń makroekonomicznych, w tym polityki makroekonomicznej oraz ich krytycznego osądu

- rzetelność, uczciwość poprzez rygorystyczne egzekwowanie wymagań zaliczeniowych i egzaminacyjnych

KK03, KW01, KW02, KU01, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach i ich zaliczenie na podstawie kryteriów wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.

2. Egzamin pisemny w formie zadań (do zrobienia: obliczenia, wykresy, wyjaśnienia pojęć, wyjaśnienia współzależności między zmiennymi) i pytań otwartych.

3. Uzyskanie co najmniej 60% punktów stanowiących średnią ważoną z ćwiczeń (waga 30%) oraz egzaminu końcowego (waga 70%).

4. Wymagane jest uzyskanie min. 50% punktów z egzaminu końcowego.

5. W przypadku osób powtarzających egzamin końcowy możliwe jest przepisanie oceny z ćwiczeń pod warunkiem, iż była to ocena dobra lub wyższa. W przypadku pozostałych osób powtarzających przedmiot konieczne jest powtórne zaliczenie ćwiczeń (wszystkich elementów składających się na ćwiczenia, w tym pracy semestralnej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska
Prowadzący grup: Michał Brzozowski, Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Jan Hagemejer, Jacek Liwiński, Łukasz Matuszczak, Leszek Morawski, Grzegorz Wesołowski, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)