Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2MA2 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. licencjackich Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki jako całości na poziomie podstawowego podręcznika do makroekonomii i mikroekonomii, np. Begg, Dornbusch, Fischer, Ekonomia t. II.

Wymagana jest umiejętność konstrukcji wykresów funkcji i graficznej analizy zmian wartości zmiennych endogenicznych i egzogenicznych.

Student powinien znać reguły różniczkowania funkcji i znajdowania jej ekstremum.

Niezbędna jest gotowość do podjęcia systematycznej pracy w ciągu całego semestru.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie zaawansowanym.

Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji.

Pełny opis:

Wykład 1. Wprowadzenie – krzywa Phillipsa; prawo Okuna i równanie popytu

Wykład ma za zadanie przypomnienie zależności między inflacją, bezrobociem a wielkością produkcji, w krótkim i długim okresie które były prezentowane na wykładzie z Makroekonomii 1. Celem ćwiczeń jest gruntowne powtórzenie modelu AD/AS w ujęciu statycznym.

Wykład 2- 4. Dynamiczny model DAD/SAS

Tematem trzech kolejnych wykładów są krótkookresowe wahania koniunktury. W trakcie wykładu zostanie przedstawiony model opisujący funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie. Za jego pomocą zostaną prześledzone skutki zakłóceń popytowych i podażowych oraz skutków polityki makroekonomicznej. Celem ćwiczeń jest pogłębiona dyskusja przyczyn, dostosowań i skutków zakłóceń makroekonomicznych.

Wykład 5. Polityka fiskalna: ograniczenie budżetowe rządu, dynamika długu publicznego

Wykład ma za zadanie zaprezentowanie ograniczenia budżetowego rządu oraz omówienie czynników wpływających na dynamikę długu w stosunku do PKB oraz omówienie danych empirycznych dotyczących zadłużenia publicznego w wybranych krajach. Ćwiczenia mają za zadanie wykształcenie umiejętności obliczania wartości nadwyżek pierwotnych niezbędnych dla stabilizacji długu przy różnych wartościach stopy procentowej i tempa wzrostu dochodu.

Wykład 6. Polityka monetarna

Wykład omawia cele i narzędzia polityki pieniężnej, w tym współcześnie stosowane niestandardowe rozwiązania w tym zakresie. Celem ćwiczeń jest dyskusja zalet i wad różnych strategii polityki pieniężnej oraz problemu kształtowania polityki pieniężnej przez bank centralny.

Wykład 7-10 Wzrost gospodarczy: dekompozycja wzrostu, model Solowa oraz jego rozszerzenie o kapitał ludzki.

Wykład ma za zadanie zaprezentowanie podstawowych danych międzynarodowych dotyczących poziomu i tempa wzrostu PKB per capita, zbadanie czynników wpływających na tempo wzrostu gospodarczego przy neoklasycznym założeniu malejącego produktu krańcowego kapitału i egzogenicznego postępu technicznego.

Ćwiczenia mają za zadanie dokonanie dekompozycji źródeł wzrostu, wykształcenie umiejętności obliczania wartości dochodu i konsumpcji na ścieżce wzrostu zrównoważonego, optymalnej stopy oszczędności, interpretacji przy wykorzystaniu modelu Solowa różnic między krajami w tempie wzrostu gospodarczego.

Wykład 11 - 13. Oczekiwania, konsumpcja i inwestycje

Celem ostatniej części wykładu jest omówienie znaczenia oczekiwań w kształtowaniu się zjawisk makroekonomicznych, w tym dwóch najważniejszych składowych popytu: konsumpcji i inwestycji. Punktem wyjścia pierwszej części wykładu jest omówienie ograniczeń keynesowskiej funkcji konsumpcji, co pozwoli na wprowadzenie nowszych koncepcji teoretycznych identyfikujących inne determinanty poziomu konsumpcji: stopę procentową, bieżący i oczekiwany dochód, wielkość majątku, czynniki demograficzne oraz politykę fiskalną. Podczas drugiej części wykładu omówione zostaną modele wyjaśniające inwestycje - model neoklasyczny inwestycji oraz model q-Tobina

W trakcie ćwiczeń dyskutowane będą determinanty konsumpcji i inwestycji i ich wpływ na zmienność tych dwóch składowych popytu zagregowanego, także w ujęciu empirycznym.

Wykład 14 - 15. Podsumowanie

Literatura:

Obowiązkowa:

Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Dodatkowa:

Mankiw G., Macroeconomics, Worth Publishers, 2003 lub późniejsze

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- identyfikacja czynników wpływających na podstawowe zmienne makroekonomiczne w różnym horyzoncie czasowym

- rozumienie skutków zakłóceń popytowych i podażowych w gospodarce w różnym horyzoncie czasowym

- poznanie modeli: DAD-SAS, modelu wzrostu gospodarczego Solowa, neoklasycznych modeli konsumpcji i inwestycji.

- rozumienie złożoności modelowania procesów makroekonomicznych, w tym znaczenie założeń przyjmowanych do opisu zjawisk makroekonomicznych

Umiejętności:

- opisanie w sposób formalny procesów zachodzących w gospodarce w ujęciu makro

- przeprowadzenie analizy wpływu projektowanej polityki gospodarczej na podstawowe zmienne makroekonomiczne w różnym horyzoncie czasowym zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i za pomocą prostej analizy empirycznej

- identyfikowanie skutków zjawisk gospodarczych dla funkcjonowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Postawy

- samodzielność i konsekwencja w zakresie wyboru sposobu nabywania wiedzy przez studenta

- systematyczność dzięki wymaganiom stawianym na ćwiczeniach

- odpowiedzialność dzięki wprowadzeniu elementów zaliczenia wymagających współpracy między studentami

- krytyczna ocena bieżącej i przeszłej polityki gospodarczej

- wspieranie własnych opinii przykładami empirycznymi

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04,

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach i ich zaliczenie zgodnie z wymogami.

2. Pisemny egzamin końcowy.

3. Rozwiązanie testów wprowadzających on-line.

4. Uzyskanie co najmniej 55 punktów na 100 możliwych.

Ocena końcowa wynika z:

- egzaminu końcowego (50 punktów),

- ćwiczeń (45 punktów)

- 5 testów wprowadzających on-line ( 5 punktów).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz odpowiedź na wszystkie pytania zawarte we wszystkich 5 testach wprowadzających (on-line). Za poprawnie rozwiązany test można otrzymać 1 punkt.

Egzamin ma formę pisemną i wymaga odpowiedzi na wybrane trzy pytania otwarte spośród czterech.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania co najmniej 23 punktów, których źródłem są: dwa kolokwia (po 15 pkt), referat (10 pkt) oraz aktywność (5 pkt).

Referat przygotowywany jest w 2-3 osobowych grupach. Celem referatu jest wyjaśnienie wybranego zjawiska makroekonomicznego (obserwowanej w rzeczywistości zależności ekonomicznej) w oparciu o poznaną koncepcję teoretyczną oraz prostą analizę statystyczną. Od studentów oczekuje się samodzielności w wyborze tematu referatu oraz zebraniu danych statystycznych, a także umiejętności przeprowadzenia logicznego wywodu (analizy przyczynowo-skutkowej). Wymogi formalne referatu zawarto w osobnym pliku, przedstawionym studentom na wykładzie i pierwszych ćwiczeniach. Nie ma możliwości poprawienia referatu.

Wykładom towarzyszy pięć testów wprowadzających, które studenci rozwiązują on-line w wyznaczonych terminach. Celem testów jest zapewnienie systematyczności pracy studentów oraz opanowania wymaganych pojęć i koncepcji teoretycznych wprowadzonych na wykładzie. Umożliwia to studentom opanowanie odpowiedniego poziomu wiedzy i pojęć do ich dalszej dyskusji na ćwiczeniach. Wymagane jest rozwiązanie wszystkich testów, ale nie ma określonego progu minimum punktów. Testów nie można poprawiać.

Ćwiczenia są obowiązkowe, natomiast obecność na wykładzie jest pożądana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mycielska, Joanna Siwińska-Gorzelak
Prowadzący grup: Michał Brzozowski, Paweł Gierałtowski, Jacek Liwiński, Joanna Mackiewicz-Łyziak, Leszek Morawski, Dagmara Mycielska, Joanna Siwińska-Gorzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mycielska, Joanna Siwińska-Gorzelak
Prowadzący grup: Paweł Gierałtowski, Jacek Liwiński, Joanna Mackiewicz-Łyziak, Dagmara Mycielska, Joanna Siwińska-Gorzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.