Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Critical Reading & Academic Writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KOG-PL-OB2Z-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Critical Reading & Academic Writing
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Kognitywistyka 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć z metodologii badań psychologicznych lub kognitywistycznych oraz statystyki.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem oryginalnych doniesień z badań kognitywistycznych w j. angielskim. Pisanie akademickie w j. angielskim w stopniu wystarczającym, aby skomponować krótki esej.

Skrócony opis:

Jedną z kluczowych umiejętności akademickich jest krytyczna analiza doniesień z badań empirycznych pod względem podjętych pytań badawczych, zamierzonych celów pracy, wykorzystanych metod oraz wyciągniętych wniosków. W połączeniu z zaawansowanymi umiejętnościami pisania akademickiego i komponowania tekstu stanowi podstawowe narzędzie w pracy badacza procesów poznawczych i ich mózgowej organizacji. Niniejszy kurs ma w założeniu rozwijać te umiejętności tak, aby uczestnik był w stanie dokonać pogłębionej analizy publikacji naukowych i oceny przeprowadzonych badań; nabył pogłębioną wiedzę na temat procesu badawczego i sposobów jego raportowania w psychologii i kognitywistyce, a także dokonywał samodzielnej oceny wartości badania i komunikował ją w formie pisemnej.

Pełny opis:

Na kolejnych zajęciach studenci będą zapoznawać się z wybranymi doniesieniami z badań, analizować treści tych doniesień pod kątem jakości i klarowności wprowadzenia teoretycznego, sformułowania hipotez i pytań, doboru próby i wybranych metod badawczych oraz sposobu ich realizacji. Na kolejnych zajęciach analizowane będą wykorzystane metody analiz statystycznych i oceniana ich poprawność. Oceniane i dyskutowane będą wnioski z badań oraz proponowane dalsze kierunki badań lub alternatywne formy odpowiedzi na pytania badawcze.

Główne formy realizacji zajęć to samodzielne przygotowanie krótkiej oceny poszczególnych elementów raportu zgodnie z przedstawionym arkuszem, a także dyskusja w podgrupach na temat doniesienia oraz przygotowanie trzech krótkich esejów oceniających wybrane publikacje. Kurs zakończy się kolokwium, na którym będzie trzeba napisać recenzję przedstawionego artykułu naukowego.

Literatura:

1. Each student will be required to read a set of original articles in English. A complete listing will be offered during the first class.

2. General litereature

Elmes, D.G., Kantowitz, B.H. and Roediger, H.L., Research Methods in Psychology (seventh edition) (Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2003).

Girden, E., Evaluating Research Articles From Start to Finish(California: Sage Publications, 2001).

Meltzoff, J., Critical Thinking About Research: Psychology and Related Fields (Washington: American Psychological Association, 1998).

Solso, R.L. and Maclin, M.K., Experimental Psychology: A Case Approach (eighth edition) (Boston: Allyn and Bacon, 2007).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- zna etapy procesu projektowania i przeprowadzania badania naukowego i zasady jego raportowania w dziedzinie kognitywistyki

- potrafi dokonać krytycznej analizy podstaw teoretycznych oraz zastosowanej metodologii badania naukowego w odniesieniu do badań omawianych na zajęciach

- potrafi samodzielnie zanalizować i ocenić kluczowe elementy oryginalnego raportu badawczego w j. angielskim

- potrafi samodzielnie komunikować własną ocenę raportu z badań w formie pisemnej w j. angielskim

- potrafi komponować krótkie eseje, w syntetycznej formie przedstawiając najważniejsze aspekty komentowanego doniesienia z badań

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Prace pisemne

Aktywność na zajęciach

Obecność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.