Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka wspomagana komputerowo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OB-33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka wspomagana komputerowo
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


W wymagane jest wcześniejsze zaliczenie wykładu z metodologii badań psychologicznych oraz wykładu i ćwiczeń ze statystykiTryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu poznanie w praktyce programu IBM SPSS, służącego do analizowania danych. Studenci mają zdobyć podstawowe umiejętności analizy danych - tworzenia bazy danych, obliczania wyników, ich interpretacji i prawidłowego opisu uzyskanych rezultatów.

Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie wykładu z metodologii badań psychologicznych oraz wykładu i ćwiczeń ze statystyki.

Tematyka obejmuje podstawowe informacje dotyczące analizy danych, statystyk opisowych, testów dotyczących różnicy średnich (testy t studenta), analizy wariancji, testów nieparametrycznych, regresji i korelacji

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności analizy danych.

Skupimy się na umiejętnościach praktycznych takich jak dobranie właściwego testu, przygotowanie danych do analizy, interpretacja wyników, prawidłowa prezentacja uzyskanych rezultatów.

Po skończeniu zajęć studenci będą znali podstawowe testy statystyczne i ich zastosowanie. Uczestnicy będą umieli interpretować raporty z programu IBM SPSS oraz opisywać wyniki zgodnie ze standardami APA.

Zakres tematyczny zajęć:

• przygotowanie zbioru danych do analiz .

• statystyki opisowe;

• standaryzacja

• Porównywanie średnich – testy t Studenta

• testy chi-kwadrat.

• jedno i dwuczynnikowa analiza wariancji, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami

• wybrane testy nieparametryczne (test U Manna-Whitneya, test Wilcoxona, test Kruskala-Wallisa, test Mediany, test znaków, test, Friedmana)

• miary współzmienności – korelacja (Pearsona i nieparametryczne).

• podstawy analizy regresji liniowej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.). (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o. – rozdz. 1-8, (s. 15-244).

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.). (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Pomocna literatura dodatkowa (nieobowiązkowa):

Bedyńska, S. i Książek, M. (red.). (2012). Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o. Część I Modele regresji (rozdz. 1-4).

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica – rozdz. 1-5, oraz 7-14 + fragmenty rozdz. 15 (s. 391-395, 400-407)

Ferguson G.A. i Takane Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN (rozdz. 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22.7, 22.8, 27, 28)

Francuz, P. i Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL – rozdz. 1.2, 1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 (s.. 186-205), 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3 + do raportu: rozdz. 9 (głównie s. 594-603)

King, B.M. i Minium, E.W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN – rozdz. 1-8, oraz 11-17, 19, 22.5-22.7

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007 lub 2008). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica – głównie str. 59-61 oraz 65-73 do raportu

Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2007) Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar – rozdz. 1-11

Efekty uczenia się:

Umiejętności i wiedza:

student będzie umiał policzyć za pomocą pakietu IBM SPSS, zinterpretować i opisać wyniki podstawowych testów statystycznych

oraz krytycznie czytać teksty wykorzystujące wyżej wymienione testy statystycznie (wiedza)

Metody i kryteria oceniania:

Test/y oraz prace domowe; zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.