Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2L-1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka II
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Warunki udziału w zajęciach zdalnych: Swobodny dostęp do Internetu oraz włączenie kamery i mikrofonu, co gwarantuje możliwość aktywnego udziału w zajęciach (kamera obowiązkowo powinna być włączona podczas całych zajęć; mikrofon podczas udzielania odpowiedzi, udziału w dyskusji). Brak możliwości aktywnego udziału w zajęciach będzie traktowany jako nieobecność na zajęciach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładu oraz umożliwiają studentom zdobycie nowych umiejętności na bazie wiedzy prezentowanej podczas wykładów.

Pełny opis:

Koordynacja: dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka

Prowadzący wykłady: dr Katarzyna Lubiewska, hab. Grażyna Katra, dr hab. Paweł Holas, dr hab. Anna Cierpka

Prowadzący ćwiczenia:

dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka, dr Krzysztof Krawczyk, dr Mateusz Płatos, mgr Zofia Borska-Mądrzycka, mgr Aleksandra Dopierała, mgr Weronika Kłakułak-Torba, mgr Joanna Wysocka

Lista tematów ćwiczeń:

1. Rozwój w okresie dzieciństwa

2. Obserwacja dziecka

3. Zabawa

4. Rozwój językowy

5. Rozwój pojęcia Ja i poznania społecznego

6. Badanie rozwoju - narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

10. Rozwój motywacji osiągnięć

11. Kryzysy rozwojowe

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

13. Konteksty rozwoju

14. Omówienie projektów wykonanych przez studentów (cz. 1)

15. Omówienie projektów wykonanych przez studentów (cz. 2)

Literatura:

Wykład:

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Ćwiczenia:

1. Rozwój w okresie dzieciństwa

Obowiązuje znajomość tematyki prezentowanej podczas wykładu Psychologia Rozwoju Człowieka I.

2. Obserwacja dziecka

Hornowska, E., Brzezińska, A. I, Appelt, K., i Kaliszewska-Czeremska, K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka–metody badania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział: Metody badania psychologicznego stosowane w ocenie rozwoju małego dziecka, s. 35-60.

3. Zabawa

Brzezińska, A., Appelt, K. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zabawa i nauka, s. 201-205.

4. Rozwój językowy

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdział 9.

5. Rozwój pojęcia Ja i poznania społecznego

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 253-255, Rozdział 11.

6. Badanie rozwoju - narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str 213-221, Rozdziały 6, 8.

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 38-65.

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN

Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (s. 114-117, 133-141)

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 413-427.

Mischel, W. (2015). Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Sopot: Smak Słowa. Myślenie chłodne i gorące (s.49-65). Funkcja wykonawcza (s. 110-114). Rola przekonań (s.114-119)

Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: MiND. Dążenie do nagrody: impulsywność, podatność na uzależnienia, hiperracjonalność (s.63-68). Przebudowa mózgu: przycinanie i mielinizacja (s. 75-78 i 82-85).

10. Rozwój motywacji osiągnięć

Turska, D., Pisarska, A. (2017). Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu się a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta. Psychologia Rozwojowa, 22, 55-73.

Dweck, C. (2019). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Muza. Rozdział 2 (s. 22-66)

11. Kryzysy rozwojowe

Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zmiana a rozwój, s. 122-133.

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 429-453.

Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2005). Podejście behawiorystyczne do miłości romantycznej. Systemy: przywiązania, opieki i seksualny. W: R., J. Sternberg, K. Weis (red.) (2007). Nowa psychologia miłości (s. 59-100). Taszów: Biblioteka Moderator.

13. Konteksty rozwoju

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdział 15.

Lubiewska, K., Głogowska, K., Derbis, R. (2017). Wewnątrzkulturowe uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji przywiązania w adolescencji. Czasopismo psychologiczne, 23, 43-57.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna główne teorie rozwoju człowieka.

Student zna normy rozwojowe w zakresie rozwoju motorycznego, poznawczego, językowego, emocjonalnego i społecznego.

Student zna metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju.

Student zna różne konteksty rozwoju człowieka i ich związki z rozwojem osoby w różnych obszarach.

Umiejętności:

Student obserwuje, opisuje i wyjaśnia zachowanie osoby w odniesieniu do norm rozwojowych i głównych teorii rozwoju.

Student wyjaśnia, jak wybrane właściwości środowiska rozwoju wpływają na osiągnięcia rozwojowe osoby.

Student podaje przykłady zachowań wskazujących na osiągnięcie przez osobę danego celu rozwojowego lub występowanie trudności rozwojowych.

Student wyjaśnia zachowanie osoby przyjmując różne perspektywy teoretyczne i stosując różne konstrukty używane w psychologii rozwoju.

Student analizuje specyficzny problem lub obszar rozwoju w kontekście różnych teorii rozwoju.

Kompetencje społeczne:

Student jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność ze szczególnym uwzględnieniem osób w różnym wieku i specyficznych potrzeb rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin zawierający pytania zamknięte z wielokrotnym wyborem oraz pytania otwarte.

Ćwiczenia:

Zadania domowe oraz projekt grupowy.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione oraz 2 usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności. Nieobecność na więcej niż czterech zajęciach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. Nie ma możliwości odbywania zajęć w grupie, do której student nie jest zapisany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lubiewska, Alicja Niedźwiecka
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Anna Cierpka, Aleksandra Grzeszak, Grażyna Katra, Krzysztof Krawczyk, Zuzanna Laudańska, Katarzyna Lubiewska, Alicja Niedźwiecka, Maciej Pastwa, Mateusz Płatos, Marta Siepsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładu oraz umożliwiają studentom zdobycie nowych umiejętności na bazie wiedzy prezentowanej podczas wykładów.

Pełny opis:

Kurs Rozwoju Człowieka II składa się z wykładu oraz ćwiczeń. Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwoju oraz do najnowszych danych empirycznych. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładu oraz umożliwiają studentom zdobycie nowych umiejętności na bazie wiedzy prezentowanej podczas wykładów.

Literatura:

Wykład

1. Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdziały 6-7, 12-15.

2. Trempała, J. (red.) (2012). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 10-13.

3. Lubiewska K. (2019). Przywiązanie, w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. Rozdziały 4.5, 5.1, 5.2.

4. Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.). Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN.

5. Nowak, M., Gawęda, A., & Janas-Kozik, M. (2010). Fizjologiczny rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Seksuologia Polska, 8(2), 64-70.

Ćwiczenia

1. Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziałów Zmiana a rozwój, s. 122-133 oraz Zabawa i nauka, s. 201-205.

2. Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN.

3. Dweck, C. (2019). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Muza. Rozdział 2 (s. 22-66).

4. Hornowska, E., Brzezińska, A. I., Appelt, K. i Kaliszewska-Czeremska, K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka–metody badania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział: Metody badania psychologicznego stosowane w ocenie rozwoju małego dziecka, s. 35-60.

5. Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (s. 114-117, 133-141)

6. Lubiewska, K., Głogowska, K., Derbis, R. (2017). Wewnątrzkulturowe uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji przywiązania w adolescencji. Czasopismo psychologiczne, 23, 43-57.

7. Mischel, W. (2015). Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Sopot: Smak Słowa. Myślenie chłodne i gorące (s.49-65). Funkcja wykonawcza (s. 110-114). Rola przekonań (s.114-119).

8. Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 38-65, 213-221, 253-255, 413-428, 429-453. Rozdziały 6, 8, 9, 11, 15.

9. Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2005). Podejście behawiorystyczne do miłości romantycznej. Systemy: przywiązania, opieki i seksualny. W: R., J. Sternberg, K. Weis (red.) (2007). Nowa psychologia miłości (s. 59-100). Taszów: Biblioteka Moderator.

10. Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: MiND. Dążenie do nagrody: impulsywność, podatność na uzależnienia, hiperracjonalność (s.63-68). Przebudowa mózgu: przycinanie i mielinizacja (s. 75-78 i 82-85).

11. Turska, D., Pisarska, A. (2017). Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu się a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta. Psychologia Rozwojowa, 22, 55-73.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)