Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakościowe metody badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3L-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakościowe metody badawcze
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(aktualne nie ma grup zdalnych) Warunki udziału w zajęciach zdalnych: Swobodny dostęp do Internetu oraz włączenie kamery i mikrofonu, co gwarantuje możliwość aktywnego udziału w zajęciach (kamera obowiązkowo powinna być włączona podczas całych zajęć; mikrofon podczas udzielania odpowiedzi, udziału w dyskusji). Brak możliwości aktywnego udziału w zajęciach będzie traktowany jako nieobecność na zajęciach.

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do metod jakościowych stosowanych w badaniach w obszarze psychologii. Przedmiotem kursu będą umiejętności potrzebne na każdym etapie procesu badawczego w podejściu jakościowym:

Między innymi:

• Rozumienie specyfiki i rodzajów badań jakościowych

• Formułowanie odpowiednich pytań badawczych

• Zagadnienia etyczne w podejściu jakościowym

• Refleksyjność badacza i krytyczne myślenie w podejściu jakościowym

• Dobór uczestników w badaniu jakościowym

• Procedury zbierania danych w badaniu jakościowym

• Planowanie i przeprowadzanie wywiadów badawczych

• Analiza danych jakościowych

• Sporządzanie raportu z badania jakościowego

• Umiejętność krytycznej lektury raportów z badań jakościowych.

Pełny opis:

Szczegółowy opis kursu:

Metody jakościowe są niezwykle różnorodne i obejmują m.inn.: analizę tematyczną, interpretacyjną analizę fenomenologiczną (IPA), podejście teorii ugruntowanej, metody narracyjne, analizę dyskursu, badania fokusowe, badania antropologiczne i metody mieszane, w tym oparte na transformacji danych jakościowych na ilościowe. Ze względu na podstawowy charakter kursu punkt ciężkości kursu będzie położony na analizę tematyczną oraz te podstawowe procedury jakościowe, które są wspólne wielu metodom, a także na naukę krytycznej recepcji badań jakościowych oraz szerzej myślenia jakościowego.

Kurs ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Studenci w ramach kursu tworzą i realizują w grupach swój własny jakościowy projekt badawczy. Aktywności projektowe obejmują tworzenie planów badawczych, zadawanie pytań badawczych, zbieranie i analizę danych jakościowych w tym wywiadów badawczych, pisanie raportów z badań oraz ich krytyczną ewaluację.

Od uczestników oczekiwana jest wstępna znajomość podstawowej metodologii badań psychologicznych i umiejętność czytania literatury w języku polskim i angielskim.

Literatura:

Braun V.& Clarke V (2021). Thematic Analysis: A Practical Guide. Sage.

Smith, J. A. (Ed.). (2007). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage.

Creswell, J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage.

Polskie wydanie:

Creswell, J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ.

Efekty uczenia się:

Studenci :

- Nauczą się podstawowych metod jakościowych stosowanych w badaniach naukowych w psychologii, wraz z uzasadnieniem ich użycia i praktyczną wiedzą związaną z planowaniem i prowadzeniem badan jakościowych i mieszanych.

- Rozwiną umiejętności związane z procedurami zbierania i analizy danych jakościowych w rożnych metodologiach.

- Rozwiną umiejętności związane z autorefleksyjnoscią siebie jako badaczy.

- Na podstawowym poziomie zapoznają się z programami komputerowymi wspierającymi analizy jakościowe i mieszane.

- Naucza się krytycznie oceniać, czytać i dyskutować literaturę naukową w dziedzinie psychologii wykorzystującą badania jakościowe.

- Kurs ćwiczy też umiejętności miękkie związane z prowadzeniem wywiadów badawczych i współpracą w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w kursie oraz wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych indywidualnych i grupowych to znaczy: krytycznej prezentacji i ewaluacji istniejących badań na podstawie literatury, tworzenia planu wywiadu, transkrypcji wywiadu i finalnego raportu z badania z jakościowego wraz z jego prezentacją na zajęciach. Nieobecności liczniejsze niż 2 można w uzasadnionych przypadkach odrobić poprzez wykonanie dodatkowych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Adamczyk, Zofia Borska-Mądrzycka, Magdalena Budziszewska, Katarzyna Drabarek, Aleksandra Furman, Piotr Grajewski, Agnieszka Sternak, Aleksandra Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Szczegółowy opis kursu:

Wśród omawianych metod szczegółowych znajdą się analiza tematyczna i analiza treści, interpretatywna analiza fenomenologiczna, podejście teorii ugruntowanej, metody narracyjne, analiza dyskursu, badania fokusowe, badania antropologiczne i metody mieszane, w tym oparte na transformacji danych jakościowych na ilościowe. Ze względu na podstawowy charakter kursu punkt ciężkości kursu będzie jednak położony na podstawowe procedury jakościowe, które są wspólne wielu metodom i na naukę krytycznej recepcji badań jakościowych oraz szerzej myślenia jakościowego.

Kurs ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Studenci w ramach kursu tworzą i realizują w grupach swój własny jakościowy projekt badawczy. Aktywności projektowe obejmują tworzenie planów badawczych w ramach wybranej metody, zadawanie pytań badawczych, zbieranie i analizę danych jakościowych w tym wywiadów badawczych, pisanie raportów z badań oraz ich krytyczną ewaluację. Dodatkowo każdy ze studentów wykonuje w trakcie semestru zadanie polegające na krytycznej prezentacji jednego wybranego badania jakościowego z dostępnej literatury przedmiotu.

Od uczestników oczekiwana jest wstępna znajomość podstawowej metodologii badań psychologicznych i umiejętność czytania literatury w języku polskim i angielskim.

Literatura:

Poza lekturami powyżej, program kursu pokrywa się w dużej mierze z programem podręcznika:

Smith, J. A. (Ed.). (2007). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage.

Oraz

Creswell, J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage.

Polskie wydanie:

Creswell, J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)