Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-ZNP-GEO-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Psychologia, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Problematyka wykładu z psychologii obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia:

1. Przedmiot psychologii, psychologia jako nauka; metody badawcze stosowane w psychologii,

cele psychologii.

2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwoju. Koncepcja Piageta i jej główne pojęcia. Stadia

rozwoju poznawczego. Koncepcja Wygotskiego jako odmienne ujęcie rozwoju.

3. Koncepcja Kolhberga rozwoju moralnego

4. Teoria uczenia się; prawidłowości związane z uczeniem się; zmiany przez doświadczenie;

uczenie się metodą prób i błędów; uczenie się przez naśladowanie; warunkowanie klasyczne jako

uczenie się bodźców i główne pojęcia z nim związane: bodziec warunkowy i bezwarunkowy,

wzmacniane, wygaszanie, generalizacja,

5. Warunkowanie sprawcze jako uczenie się reakcji; rodzaje transferu; zjawisko interferencji.

Teoria społecznego uczenia się

6. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej – percepcja, pamięć i jej rodzaje,

charakterystyka poszczególnych „magazynów pamięci”; uwaga; kształtowanie się pojęć

7. Psychologia poznawcza c.d. - myślenie i rozwiązywanie problemów, błędy w rozumowaniu,

złudzenia, heurystyki, myślenie indukcyjne i dedukcyjne, myślenie twórcze (dywergencyjne),

uwarunkowania twórczości

8. Inteligencja – pojęcie inteligencji ogólnej; struktura inteligencji oraz zdolności; teoria

inteligencji płynnej i skrystalizowanej Cattella, Inteligencja emocjonalna-główne tezy, zalety i wady

tego podejścia; Gardnera teoria wielorakiej inteligencji; pomiar inteligencji; Iloraz Inteligencji i jego

rozumienie

9. Motyw i motywacja; główne modele motywacji, hierarchia potrzeb Maslowa; motywacja

wewnętrzna i zewnętrzna; motywacja a zachowanie; prawa Yerkesa – Dodsona

10. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej – teoria dysonansu poznawczego L. Festingera;

postawy społeczne.

11. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej c.d. – Charakterystyka małych grup. Relacje

interpersonalne. Normy grupowe i konformizm. Psychologia wpływu społecznego. Przemoc w szkole i

domu

12. Osobowość i temperament – pojęcie osobowości i temperamentu; teoria osobowości Eysencka;

Teoria „Wielkiej Piątki”.

13. pojęcie temperamentu; biologiczne podstawy temperamentu; temperament a osobowość;

współczesne teorie temperamentu – krótki przegląd; znaczenie temperamentu

14. Biologiczne podstawy zachowania człowieka. Geny jako podstawa dziedziczenia. Socjobiologiczne

próby wyjaśniania ludzkich zachowań. Podstawowe informacje o układzie nerwowym. Kora mózgowa

jako neurofizjologiczna podstawa procesów psychicznych człowieka.

15. Psychologiczne aspekty ocen szkolnych. Konstruowanie testów wiedzy. Taksonomia Blooma. Cele

kształcenia a przedmiot oceny.

Literatura:

Literatura:

 Mietzel, G. (2003). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP.

 Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka, cop.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.