Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo bankowe i ubezpieczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRdz/w3zifPBU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSZFR dzienne i wieczorowe, sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1.Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego

2.Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, SKOK

3.Czynności bankowe

4.Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej. Tworzenie i rodzaje banków. Rola KNF

5.Podstawowe rodzaje rachunków bankowych

6.Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków

7.Kredyty i pożyczki pieniężne

8.NBP jako bank centralny państwa

9.Bankowy Fundusz Gwarancyjny

10.Podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce

11.Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i nadzór

12.Zawarcie umowy ubezpieczenia

13.Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczonych

14.Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych w UE

15.Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

Zbigniew Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2018

Metody i kryteria oceniania:

Test (pytania otwarte i zamknięte) – 70%,

Aktywność na zajęciach (praca z aktami prawnymi) – 10%,

Prezentacje w grupach 2-3 osobowych – 20%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)