Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRdz2RF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek finansowy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSZFR dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie funkcjonowania rynku finansowego w uwzględnieniem: klasyfikacji rynku finansowego oraz mechanizmów na niego oddziałujących, klasyfikacji instrumentów finansowych, wiedzy w zakresie funkcjonowania rynku instrumentów dłużnych i udziałowych, zasad obrotu papierami wartościowymi, funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, podstaw decyzji inwestycyjnych, analiz technicznych stosowanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, podstawowych modeli rynku kapitałowego oraz analizy wskaźników rynku kapitałowego.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja rynku finansowego

a. Określenie miejsca rynku finansowego w gospodarce

b. Cechy rynku finansowego

c. Klasyfikacja rynku finansowego według miejsca obrotu

d. Rynek pieniężny i rynek kapitałowy

e. Instytucje rynku finansowego

2. Pojęcie i klasyfikacja instrumentu finansowego

a. Rodzaje instrumentów finansowych

b. Charakterystyka instrumentów finansowych

c. Instrumenty kasowe i terminowe

3. Rynek instrumentów dłużnych

a. Pojęcie i rodzaje instrumentów dłużnych

b. Cechy instrumentu dłużnego

c. Cena a rentowność instrumentu dłużnego

d. Rentowność a zapadalność

e. Ryzyko instrumentu dłużnego

f. Wrażliwość ceny instrumentu dłużnego na zmiany rynkowe

4. Rynek instrumentów udziałowych

a. Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych

b. Spółka akcyjna, WZA

c. Prawa i obowiązki akcjonariusza

d. Kwity depozytowe

e. Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

f. Jednostki indeksowe

5. Obrót papierami wartościowymi

a. Rynek pierwotny. Cechy i uczestnicy

b. Rynek wtórny. Cechy i uczestnicy

c. Droga spółki na giełdę (dokumentacja i warunki dopuszczenia)

d. Emisja akcji, kanały dystrybucji nowych emisji

e. Prospekt emisyjny

f. Nadzór nad rynkiem finansowym

6. Giełda papierów wartościowych

a. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce

b. Systemy obrotu

c. Zlecenia giełdowe

d. Sesja giełdowa

e. Procedura obrotu giełdowego

f. Operacje zakazane

7. Podstawy decyzji inwestycyjnych

a. Hipotezy efektywności rynku kapitałowego

b. Analiza fundamentalna

c. Analiza techniczna

d. Analiza behawioralna

e. Spekulacje

f. Krótka sprzedaż

8. Analiza techniczna

a. Podstawowe strategie

b. Teoria fal Elliota

c. Analiza trendu

d. Formacje

e. Świece japońskie

9. Podstawowe modele rynku kapitałowego

a. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a

b. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM

10. Analiza wskaźników rynku kapitałowego

a. Płynność rynku

b. Szerokość rynku

c. Relacja ceny do zysku

d. Wskaźniki obrotu.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Uzupełniające pozycje:

Sopoćko A., Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku, PWE 2019

Płókarz R. (2013). Globalne rynki finansowe: praktyka funkcjonowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Schiller R.J Animal Spirits. How Human Psychology Drives Economy, Princeton 2009

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości (K_W01)

Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych (K_W02)

Zna i rozumie w sposób pogłębiony stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W03)

Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W04)

Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W05)

Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym (K_W06)

W zakresie umiejętności:

Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody (K_U01)

Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02)

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

W zakresie postaw:

Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych (K_K01)

Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym (K_K02)

Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte); stacjonarnie/online eNauka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Karkowska, Andrzej Sopoćko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)