Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRdz3SL
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFiR dzienne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFiR dzienne sem. zimowy
Semianaria dla studiów I i II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie tematyki: Międzynarodowe instytucje finansowe

Pełny opis:

Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta/kę podstawowych umiejętności w zakresie pracy badawczej i przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie tematyki: Międzynarodowe instytucje finansowe

Tematyka zajęć:

1/ Wprowadzenie do metodologii pracy naukowej

- cele pracy licencjackiej

- wybór przedmiotu badania

- fakty i teorie

- teoretyczna i empiryczna (praktyczna) część pracy

- teza pracy i metody badawcze

- znaczenie myślenia krytycznego

- literatura przedmiotu i dane empiryczne

- zasady oceny pracy licencjackiej

- zasada samodzielności w pracy naukowej i problem plagiatu

2/ Wprowadzenie do problematyki międzynarodowych instytucji finansowych (MIF)

- instytucje z Bretton Woods

- MIF jako element architektury finansów międzynarodowych

- cele międzynarodowych instytucji finansowych

- globalne i regionalne międzynarodowe banki rozwojowe

- instrumenty finansowe MIF

- Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy

- Europejski Bank Inwestycyjny jako climate bank

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i jego transformacyjna misja

3/ określenie tematyki prac licencjackich

- studia literatury przedmiotu

- określenie tematu pracy – prace pisane w ramach seminarium odnoszą się do głównych obszarów działalności poszczególnych międzynarodowych instytucji finansowych: eliminacji ubóstwa i wspierania rozwoju, finansowania projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zielonej transformacji, transformacji energetycznej, dekarbonizacji gospodarki i innych

4/ przygotowanie projektu pracy licencjackiej wg zadanej struktury

- przedmiot pracy

- cele pracy

- pytania badawcze

- tezy (hipotezy) pracy

- struktura pracy

5/ napisanie pracy licencjackiej

- student przedstawia promotorowi pracę wg określonego harmonogramu

Literatura:

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Zarządzania dotyczącymi prac dyplomowych, bibliografia pracy licencjackiej powinna zawierać co najmniej 15 pozycji naukowych, w tym 2 obcojęzyczne.

Dobór literatury jest pochodną tematyki pracy i w dużym stopniu zależy od kreatywności studenta/ki

Niżej podane pozycje literatury (w głównej mierze o charakterze podręcznikowym) mogą być pomocne we wstępnych studiach problemów podejmowanych w ramach seminarium, mogą także ukierunkować dalsze studia literatury:

- Engen L. i Prizzon A., A Guide to Multirateral Development Banks, Overseas Development Institute, London 2018

- Ahmed M. i Aynauoui K., Accelerating MDB Reform to Address Today’s Global Challenges, Center for Global Development, March 2023

- Bernaś B. (red. naukowy), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006

- Mishkin S. F., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN 2002

- publikacje Center for Global Development oraz raporty MIF

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

- zna i rozumie terminologię i podstawowe ujęcia teoretyczne w zakresie przedmiotu międzynarodowe instytucje finansowe (K_W01)

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury, praktyki i cele działalności międzynarodowych instytucji finansowych i wykorzystuje teorię ekonomii i finansów oraz dyscyplin uzupełniających do diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z działalnością i zarządzaniem międzynarodowymi instytucjami finansowymi (K_W02)

- zna i rozumie podstawowe narzędzia finansowania działalności międzynarodowych banków rozwojowych w krajach operacji

- zna i rozumie wybrane globalne wyzwania rozwojowe, w tym m.in. potrzebę zrównoważonego rozwoju, eliminacji ubóstwa, transformacji klimatycznej i energetycznej oraz rolę międzynarodowych instytucji finansowych w ich rozwiązywaniu (K_W05)

W zakresie umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz z międzynarodowych instytucji finansowych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi (K_U01)

- potrafi prawidłowo interpretować procesy, zjawiska i wyzwania społeczne, polityczne, ekonomiczne i środowiskowe oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02)

- potrafi samodzielne i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, w tym międzynarodowych, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim (K_U03)

- potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

- posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

- jest gotów do krytycznego i racjonalnego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, w tym międzynarodowych (K_K01)

- gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

- gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studenta/ki w ramach seminarium jest dwuetapowa: oceniany jest projekt pracy licencjackiej oraz gotowa praca licencjacka

Projekt pracy licencjackiej - oceniana jest zawartość merytoryczna projektu, w szczególności przedstawienie tematyki badania i jego celów, sformułowanie tez i określenie metod badania, struktura pracy i dobór literatury

Praca licencjacka - oceniana jest na podstawie recenzji pracy licencjackie, w której ocenie podlegają zarówno strona merytoryczna, jak i formalna pracy, poprawność sformułowania celów (tez) pracy, przegląd literatury przedmiotu i argumenty empiryczne (praktyczne), a także poprawność doboru literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Adam Chmielewski, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Magdalena Gąsowska, Jakub Górka, Zbigniew Hockuba, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Jacek Kiryło, Jarosław Klepacki, Izabella Łęcka, Arkadiusz Manikowski, Michał Matuszak, Joanna Mazur, Bartłomiej Michałowicz, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Małgorzata Olszak, Jolanta Rutkowska, Andrzej Rutkowski, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Iwona Sroka, Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Agnieszka Wilczak, Radosław Winiarski, Tadeusz Winkler-Drews, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)